ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів

У жовтні 1955 р. на нараді в Белграді було прийнято рішення про створення при Міжнародному комітеті славістів Термінологічної комісії.

У період 1958–1963 рр. Термінологічну комісію, яка складалася на той час із двох підкомісій – лінгвістичної (голова О. В. Ісаченко) й літературознавчої (голова Д. Д. Благой), очолює Д. Д. Благой.

У 1960 р. на засіданні Міжнародної термінологічної комісії (лінгвістичної) (МТКL) при Міжнародному комітеті славістів у Празі було підтримано ініціативу проф. Л. Андрейчина укласти Словник слов’янської лінгвістичної термінології. Над Словником працювали: Чехословацька лінгвістична термінологічна комісія (базою для роботи Комісії став Інститут чеської мови Чехословацької Академії Наук); Серболужицька термінологічна комісія (співпала з відділом мовознавства Інституту сербської етнографії; в роботі Комісії взяли участь Р.Єнч, Г. Фаска, Ф. Міхалк, Г. Шевць, П. Фьолкель); Українська термінологічна комісія (працювала під керівництвом О. С. Мельничука, пізніше О. Б. Ткаченка, далі А.Й.Багмут; до складу Комісії ввійшли А. О. Білецький, Г. М. Гнатюк, М. А. Жовтобрюх, І. І. Ковалик, Н. А. Москаленко, В. С. Перебийніс; Комісії допомагали В. М. Русанівський, Л.С. Паламарчук, Т. Б. Лукінова, Н. П. Романова); Білоруська термінологічна комісія (працювала під керівництвом М.Р.Судника; до її складу ввійшли О. І. Киселевський, І.І.Лучиць-Федорець, А.Є.Міхневич, О. Й. Підлужний, Г.А.Цихун). Російські еквіваленти добирав О. Б. Шапіро, який входив до складу Комісії, пізніше керівник Комісії В. Г. Костомаров, далі О.О.Реформатський. Болгарські еквіваленти підготував Л. Андрейчин у співробітництві з іншими болгарськими лінгвістами. Словацьку лінгвістичну термінологію добирали співробітники Інституту мовознавства ім. Л. Штура Словацької Академії Наук. Польску частину курував В.Дорошевський, консультуючись із співробітниками польских наукових лінгвістичних закладів; у роботі над комплектуванням і звірянням брали участь Д.Буттлер, Г. Саткевич. Македонські еквіваленти готували Б.Відоескі, Р.Ігринова-СкаловськаБ.Конескі, К.Тошев. Сербохорватські=хорватосербські еквіваленти добирали П. Івич, Д. Брозович. Словенський відділ представляв Т. Логар, далі Й. Топоришич; до роботи були залучені Ф. Томшич, А. Баєць. Англійські еквіваленти виробили Р. Оті, Л. Ньюмен, Й. Вахек,  А. Скалічкова; французькі – П. Гард; німецькі – Р.Ружечка (як консультанти брали участь Г. Бергманн, Е. Ейхлер, Е. Ізинг, Р. Клаппенбах, В. Шпербер, А.Штейбе, Д. Фівегер; організаційну роботу забезпечила Г. Вальтер) [з Передмови до першого тому Словника слов’янської лінгвістично термінології: Slovník slovanské lingvistické terminologie. Словарь славянской лингвистической терминологии. Dictionary of Slavonic Linguistic Terminology / Vĕd. red.; Научн. ред.; Scient. Ed. Alois Jedlička. – Praha: Academia, 1977. – Svazek 1. – 553 str.; 1979. – Svazek 2. – 483 str.].

З 1963 по 1968 рр. Комісія з лінгвістичної термінології (за такою назвою) продовжує працювати під головуванням О.В.Ісаченка. Головою Комісії з літературознавчої термінології (за такою назвою) стає Ю.Крижановський.

У період з 1968 по 1978 рр. незмінними очільниками обох Комісій були Ю. Крижановський (Комісія з літературознавчої термінології) та Ян Горецький (Комісія з лінгвістичної термінології), який виконував обов’язки голови аж до 1998 р.

У 1977 р. у Празі вийшов 1-ий том Словника слов’янської лінгвістичної термінології, до якого ввійшло 2266 понять-термінів, розміщених за системним принципом, та їхніх еквівалентів на 11-ти слов’янських мовах (чеській, словацькій, польській, серболужицькій, російській, українській, білоруській, болгарській, македонській, сербохорватській, словенській) і на 3-х західних мовах (англійській, французькій, німецькій).

У 1979 р. вийшов 2-ой том Словника, в якому наведено алфавітні реєстри термінів на всіх 14-ти мовах.

З 2008 р. по 2013 р. Комісію з термінознавства (СлавТерм) очолював В. Татаринов (Росія). До складу Комісії ввійшли: від Росії – В. Татаринов (голова), В. Кульпина (заступник), С. Казарина (секретар), А.Липгарт, Ю. Марчук, З. Палютина; від України – В. Дубічинський; від Білорусі – В. Шчэрбін; від Польщі – S. Gajda, W. Zmarzer, J. Lukszyn; від Болгарії – М. Попова; від Фінляндії – I. Vehmas-Lehto, I. Kudashev. Загальні положення, завдання та проекти зазначено в Програмі Комісії на 2008–2013 рр.

У 2009 р. побачив світ 1-ий номер теоретичного журналу з проблем термінознавства і термінологістики Слов’янське термінознавство, який заснувала Комісія (гл. ред. В.А.Татаринов).

За рішенням XV Міжнародного з’їзду славістів, який відбувся 20–27 серпня 2013 р. у Мінську, Термінологічну комісію (ТК МКС) на 2013–2018 рр. очолила В. Іващенко (Україна). Комісія розпочала роботу в такому персональному складі: Україна – В. Іващенко (голова), В. Дубічинський (секретар), І. Кочан; Білорусь – В.Шчэрбін (заступник), А. Зубаў, К. Любецкая, Л.Рычкова; Польща – S. Gajda, W. Zmarzer, J. Lukszyn, E.Wolnicz-Pawłowska,  M. Małachowicz; Росія – З. Комарова, С. Шелов, С. Гринев, Е. Голованова, Ю. Марчук, Э. Сорокина; Хорватія – M. Bratanić, M. Mihaljević, L. Hudeček, K. Lewis; Словенія – M. Žagar Karer, M. Jemec Tomazin, T. Fajfar; Чехія – R. Kocourek, I. Bozděchová; Сербія – В.Йованович; Македонія – Ј.Стрезовска. Загальні положення, завдання та проекти зазначено в Програмі Комісії на 2013–2018 рр.

У 2017 р. за матеріалами Міжнародного симпозіуму, який відбувся в Белграді в травні 2016 р.,  вийшов збірник наукових праць Словенска терминолгиja данас (уред. П. Пипер, В. Joвановић, Књ 28). Цього ж року засновано нове міжнародне видання слов'янськими мовами  електронний науковий журнал Вісник Термінологічної комісії при МКС = Вестник Терминологической комиссии при МКС =  Bulletin of the Terminology  Commission under ICSS, у якому публікуються оригінальні й оглядові праці з теоретичного та прикладного слов'янського термінознавства й термінографії, наукова хроніка, рецензії тощо (веб-сторінка: vtk.term-in.net).

2018 р. ознаменувався виходом у Києві першої міжнародної колективної монографії членів ТК МКС Слов'янське термінознавство кінця ХХ   початку ХХІ століть (наук. ред. В.Л. Іващенко). Її було презентовано  на XVІ Міжнародному з’їзді славістів, який відбувся 20–27 серпня 2018 р. у Белграді.

XVІ Міжнародний з’їзд славістів акредитував ТК МКС на 2018–2023 рр. за очільництва В.Іващенко (Україна). Комісія розпочала роботу в такому персональному складі: Україна – В. Іващенко (голова), В. Дубічинський (секретар), І. Кочан; Білорусь – В. Шчэрбін (заступник), А. Зубаў, К. Любецкая, Л.Рычкова; Польща – S. Gajda, W. Zmarzer, J. Lukszyn, E. Wolnicz-Pawłowska,  M. Małachowicz, M. Górnicz, А. Kozłowska; Росія – З. Комарова, С. Шелов, С. Гринев, Е. Голованова, Ю. МарчукЭ. Сорокина, В. Новодранова, К. Авербух; Хорватія – M. Bratanić, M. Mihaljević, L. Hudeček, K. Lewis; Словенія – M. Žagar Karer, M. Jemec Tomazin, T. Fajfar; Чехія – R. Kocourek, I. Bozděchová, О. Čmelíková (Gazdošová); Сербія – В. Йованович, Р. Левушкина; Македонія – Ј.Стрезовска, Словаччина –  J. Levická. Загальні положення, завдання та проекти зазначено в Програмі Комісії на 2018 – 2023 рр.

24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала масштабне воєнне вторгнення в незалежну та мирну Україну. Термінологічна комісія при МКС рішуче засуджує безпрецедентну військову агресію Росії проти незалежної України, припиняє співпрацю з російською делегацією в комісії та закликає Президію й Організаційний комітет МКС негайно зупинити представництво російського комітету в Міжнародному комітеті славістів із позбавленням його офіційного членства. 

ТК МКС закликає також світову наукову спільноту докладати всіх можливих зусиль для припинення війни!

  Статут / Устав ТК МКС

Комисиjе / Комиссии при МКС