ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів

У жовтні 1955 р. на нараді в Белграді було прийнято рішення про створення при Міжнародному комітеті славістів Термінологічної комісії.

У період 1958–1963 рр. Термінологічну комісію, яка складалася на той час із двох підкомісій – лінгвістичної (голова О. В. Ісаченко) й літературознавчої (голова Д. Д. Благой), очолює Д. Д. Благой.

У 1960 р. на засіданні Міжнародної термінологічної комісії (лінгвістичної) (МТКL) при Міжнародному комітеті славістів у Празі було підтримано ініціативу проф. Л. Андрейчина укласти Словник слов’янської лінгвістичної термінології. Над Словником працювали: Чехословацька лінгвістична термінологічна комісія (базою для роботи Комісії став Інститут чеської мови Чехословацької Академії Наук); Серболужицька термінологічна комісія (співпала з відділом мовознавства Інституту сербської етнографії; в роботі Комісії взяли участь Р.Єнч, Г. Фаска, Ф. Міхалк, Г. Шевць, П. Фьолкель); Українська термінологічна комісія (працювала під керівництвом О. С. Мельничука, пізніше О. Б. Ткаченка, далі А.Й.Багмут; до складу Комісії ввійшли А. О. Білецький, Г. М. Гнатюк, М. А. Жовтобрюх, І. І. Ковалик, Н. А. Москаленко, В. С. Перебийніс; Комісії допомагали В. М. Русанівський, Л.С. Паламарчук, Т. Б. Лукінова, Н. П. Романова); Білоруська термінологічна комісія (працювала під керівництвом М.Р.Судника; до її складу ввійшли О. І. Киселевський, І.І.Лучиць-Федорець, А.Є.Міхневич, О. Й. Підлужний, Г.А.Цихун). Російські еквіваленти добирав О. Б. Шапіро, який входив до складу Комісії, пізніше керівник Комісії В. Г. Костомаров, далі О.О.Реформатський. Болгарські еквіваленти підготував Л. Андрейчин у співробітництві з іншими болгарськими лінгвістами. Словацьку лінгвістичну термінологію добирали співробітники Інституту мовознавства ім. Л. Штура Словацької Академії Наук. Польску частину курував В.Дорошевський, консультуючись із співробітниками польских наукових лінгвістичних закладів; у роботі над комплектуванням і звірянням брали участь Д.Буттлер, Г. Саткевич. Македонські еквіваленти готували Б.Відоескі, Р.Ігринова-СкаловськаБ.Конескі, К.Тошев. Сербохорватські=хорватосербські еквіваленти добирали П. Івич, Д. Брозович. Словенський відділ представляв Т. Логар, далі Й. Топоришич; до роботи були залучені Ф. Томшич, А. Баєць. Англійські еквіваленти виробили Р. Оті, Л. Ньюмен, Й. Вахек,  А. Скалічкова; французькі – П. Гард; німецькі – Р.Ружечка (як консультанти брали участь Г. Бергманн, Е. Ейхлер, Е. Ізинг, Р. Клаппенбах, В. Шпербер, А.Штейбе, Д. Фівегер; організаційну роботу забезпечила Г. Вальтер) [з Передмови до першого тому Словника слов’янської лінгвістично термінології: Slovník slovanské lingvistické terminologie. Словарь славянской лингвистической терминологии. Dictionary of Slavonic Linguistic Terminology / Vĕd. red.; Научн. ред.; Scient. Ed. Alois Jedlička. – Praha: Academia, 1977. – Svazek 1. – 553 str.; 1979. – Svazek 2. – 483 str.].

З 1963 по 1968 рр. Комісія з лінгвістичної термінології (за такою назвою) продовжує працювати під головуванням О.В.Ісаченка. Головою Комісії з літературознавчої термінології (за такою назвою) стає Ю.Крижановський.

У період з 1968 по 1978 рр. незмінними очільниками обох Комісій були Ю. Крижановський (Комісія з літературознавчої термінології) та Ян Горецький (Комісія з лінгвістичної термінології), який виконував обов’язки голови аж до 1998 р.

У 1977 р. у Празі вийшов 1-ий том Словника слов’янської лінгвістичної термінології, до якого ввійшло 2266 понять-термінів, розміщених за системним принципом, та їхніх еквівалентів на 11-ти слов’янських мовах (чеській, словацькій, польській, серболужицькій, російській, українській, білоруській, болгарській, македонській, сербохорватській, словенській) і на 3-х західних мовах (англійській, французькій, німецькій).

У 1979 р. вийшов 2-ой том Словника, в якому наведено алфавітні реєстри термінів на всіх 14-ти мовах.

З 2008 р. по 2013 р. Комісію з термінознавства (“СлавТерм”) очолював В. Татаринов (Росія). До складу Комісії ввійшли: від Росії – В. Татаринов (голова), В. Кульпина (заступник), С. Казарина (секретар), А.Липгарт, Ю. Марчук, З. Палютина; від України – В. Дубічинський; від Білорусі – В. Шчэрбін; від Польщі – S. Gajda, W. Zmarzer, J. Lukszyn; від Болгарії – М. Попова; від Фінляндії – I. Vehmas-Lehto, I. Kudashev. Загальні положення, завдання та проекти зазначено в Програмі Комісії на 2008–2013 рр.

У 2009 р. побачив світ 1-ий номер теоретичного журналу з проблем термінознавства і термінологістики “Слов’янське термінознавство”, який заснувала Комісія (Славянское терминоведение: теоретический журнал по проблемам терминоведения и терминологистики / Гл. ред. В.А.Татаринов. – М.; Минск: Московский Лицей, 2009. – № 1).

За рішенням XV Міжнародного з’їзду славістів, який відбувся 20–27 серпня 2013 р., Термінологічну комісію (ТК МКС) на 2013–2018 рр. очолила В. Іващенко (Україна). Комісія розпочала роботу в такому персональному складі: Україна – В. Іващенко (голова), В. Дубічинський (секретар), І. Кочан; Білорусь – В.Шчэрбін (заступник), А. Зубаў, К. Любецкая, Л.Рычкова; Польща – S. Gajda, W. Zmarzer, J. Lukszyn, E.Wolnicz-Pawłowska,  M. Małachowicz; Росія – З. Комарова, С. Шелов, С. Гринев, Е. Голованова, Ю. Марчук, Э. Сорокина; Хорватія – M. Bratanić, M. Mihaljević, L. Hudeček, K. Lewis; Словенія – M. Žagar Karer, M. Jemec Tomazin, T. Fajfar; Чехія – R. Kocourek, I. Bozděchová; Сербія – В.Йованович; Македонія – Ј.Стрезовска. Загальні положення, завдання та проекти зазначено в Програмі Комісії на 2013–2018 рр.

Статут / Устав

Комисиjе / Комиссии


НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ