̲ò ̲Ѳ
̳

15.09.2015

Zasadnutie Medzinárodného komitétu slavistov (MKS)

Praha, 30.8.2015 – 2.9.2015

Termín 16. medzinárodného zjazdu slavistov v Belehrade

 • Termín, vktorom sa vBelehrade uskutoční 16. medzinárodný zjazd slavistov, je 20. 27. augusta 2018.

Internetová stránka

Základné informácie zrokovania MKS

 • Organizátori zjazdu plánujú účasť na rokovaniach vpléne,sekciách, tematických blokoch apri okrúhlych stoloch vnasledovných počtoch: 650 referátov vsekciách a150-200 referátov vtematických blokoch.
 • Jeden autor na zjazde má právo predniesť jeden (1), maximálne dva (2) referáty. V prípade, že plánuje predniesť dva (2) referáty, musí ich prezentovať na rozličných miestach, napríklad jeden (1) vrámci sekcie ajeden (1) na rokovaní vtematickom bloku alebo vrámci okrúhlych stolov. Tematika okrúhlych stolov sa spresní na zasadnutí MKS vBukurešti vRumunsku, ktoré sa uskutoční vdňoch 22. 25. 9. 2016.
 • Počet autorov jedného referátu nie je stanovený, odporúča sa však najviac 3-5 autorov. Predstavenie (prečítanie, prezentáciu) referátu na rokovaní zjazdu realizuje iba jeden autor zcelého autorského kolektívu.
 • Každý národný komitét slavistov má určenú odporúčanú kvótu referátov, ktorá sa neodlišuje od odporúčaných kvót na 15. medzinárodnom zjazde slavistov vMinsku v Bielorusku. Národné komitéty však podľa potreby môžu požiadať o zvýšenie odporúčanej kvóty referátov až do výšky20%. Toto zvýšene sa vzťahuje najmä na zabezpečenie účasti mladých slavistov (organizátori zjazdu uvažujú o prezentácii posterových referátov).
 • Na referáty zahrnuté vtematických blokoch sa nevzťahuje odporúčaná kvóta pre jednotlivé národné komitéty. Pri organizovaní tematických blokov platia osobitné pravidlá.

Tematika zjazdu

 • Na zasadnutí MKS sa prerokovala tematika 16. medzinárodného zjazdu slavistov vBelehrade vroku 2018. Tematiku zjazdu prítomní členovia MKS priali s pripomienkami. Pripomienky komisií na zasadnutí MKS tlmočil koordinátor komisií pri MKS.
 • Definitívnu podobu tematiky zjazdu po redakčnej úprave apo vnesení pripomienok členov MKS zašlú organizátori Medzinárodného zjazdu slavistov vBelehrade do konca novembra 2015 predsedom národných komitétov slavistov akoordinátorovi komisií. Koordinátor komisií túto podobu tematiky 16. medzinárodného zjazdu slavistov pošle predsedom všetkých komisií pri MKS.

Tematickébloke

 • Na 16. medzinárodnom zjazde slavistov sa budú prezentovať tematické bloky. Ich počet je obmedzený na 25 tematických blokov. Výber zprihlášok tematických blokov sa uskutoční na zasadnutí Medzinárodného komitétu slavistov vBukurešti v dňoch 22.-25. 9. 2016.
 • Počet účastníkov vtematických blokoch by nemal sumárne presiahnuť 150-200 referátov.
 • Prihlášky na tematické bloky treba posielať vo formáte pre MS Word alebo *.pdf najneskôr do 1. 5. 2016 na e-mailovú adresu mks@fil.bg.ac.rs
 • Medzinárodný komitét slavistov prijal zásady organizovania aprihlasovania tematických blokov:

o Zásady organizovania tematických blokov

§ Referáty vrámci tematického bloku sú rovnocenné.

Vtematickom bloku je odporúčaný počet 3-5 referátov, najviac však 8 referátov vrámci jedného tematického bloku.

Vtematickom bloku musia vystúpiť referenti minimálne z 3 rozličných krajín.

Vtematických blokoch svyššou účasťou referátov ako tri, zjednej krajiny sa môžu prezentovať najviac 2 referáty.

o Prihlasovanie tematických blokov

Prihlášky tematických blokov treba poslať na e-mailovú adresu mks@fil.bg.ac.rs najneskôr do 1. 5. 2016 vo formáte *.pdf alebo vtextovom formáte pre MS Word.

o Prihláška tematického bloku musí obsahovať:

Názov tematického bloku.

Anotáciu tematického bloku (najviac 1000 znakov).

Zoznam referentov suvedením krajiny.

Názov a anotácia každého referátu vprihlasovanom tematickom bloku (anotácia jedného referátu má najviac 1000 znakov)

o Publikovanie referátov

Referáty prednesené na tematickom bloku nemusia byť publikované vosobitnom zborníku pred začiatkom zjazdu. Pre záujemcov možno počas prezentácie referátu vrámci tematického obloku poskytnúť pracovnú verziu referátu, rozšírenú anotáciu alebo prezentáciu Power Point a pod.

Referáty prednesené vrámci tematického bloku po skončení medzinárodného zjazdu slavistov môžu účastníci tematického bloku publikovať vsamostatnom zborníku, včasopise alebo prostredníctvom internetových portálov.

Správa očinnosti komisií

 • Na zasadnutí MKS bola prerokovaná správa očinnosti 39 komisií zriadených pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Diskutovalo sa o návrhoch na zlepšenie činnosti menej aktívnych alebo neaktívnych komisií. Medzinárodný komitét slavistov vysoko oceňuje činnosť komisií, ich vedeckovýskumnú činnosť i internetové prezentácievýsledkov výskumov. Internetové stránky zriadili svoje komisie za účelom šírenia výsledkov výskumov realizovaných vrámci ich programu. Aktualizovaný zoznam internetových stránok komisií pri Medzinárodnom komitéte slavistov je prílohou tohto dokumentu.

Slavistické časopisy

 • Rokovanie Medzinárodného komitétu slavistov sa venovalo aj problematike prezentácie a evidencie slavistických časopisov. Vrámci Slovanskej knihovne vPrahe vznikla databáza slavistických časopisov, ktoré Medzinárodný komitét slavistov na svojom zasadnutí predstavil ako relevantné slavistické periodické publikácie. Zoznam časopisov netreba vnímať vzmysle ich kategorizácie. Jedinou prijateľnou kategorizáciou je na vedecké a popularizačné. Všetky majú svoje miesto pri rozširovaní výsledkov slavistických výskumov.

Slovanská knihovna

 • Slovanská knihovna vPrahe zhromažďuje publikácie, ktoré vyšli zpríležitosti jednotlivých medzinárodných zjazdov slavistov. Vzáujme evidencie publikačnej činnosti vedenie Slovanskej knihovny prosí odarovanie takýchto publikácií. Adresa: Slovanská knihovna - Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Česká republika.


Bratislava 18.9.2015

Peter Žeňuch

slavpeze@gmail.com

peter.zenuch@savba.sk