̲ò ̲Ѳ
̳


Alicja Sztuk

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa;
 • adiunkt, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski;
 • ur. 1987, Radzyń Podlaski, Polska;
 • studia magisterskie (2007-2012), Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, tytuł magistra w zakresie translacji specjalistycznej: język niemiecki i język angielski;
 • studia doktoranckie (2012-2016), Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego;
 • członek Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej i Stowarzyszenia Germanistów Polskich (od 2013r);
 • asystent redaktora naczelnego czasopisma Applied Linguistics Papers; redaktor tematyczny ds. terminologii;
 • ekspert wiodący KT 256 ds. Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią w Polskim Komitecie Normalizacyjnym w zakresie współpracy z podkomitetem ISO/TC 37/SC3 (Systems to Manage Terminology, Knowledge and Content)
 • udział w polsko-niemieckim projekcie badawczym „Lingwistycznie Inteligentne Systemy Translo- i Glottodydaktyczne”;
 • staż badawczy na Uniwersytecie Kraju Saary (Niemcy; 2016);
 • staż badawczy na Uniwersytecie J. Gutenberga w Moguncji/ Germersheim (Niemcy; 2017);
 • znajomość języków: polski, niemiecki, angielski, szwedzki;
 • zainteresowania naukowe: terminologia, terminotyka, automatyczna ekstrakcja i zarządzanie terminologią, nowe technologie w badaniach terminologicznych i terminograficznych.

Dane kontaktowe:
alicja.sztuk@uw.edu.pl
http://portal.uw.edu.pl/web/iksi/dr-alicja-sztuk


Publikacje (2017-2018)
 • Sztuk, A. (2017), Globalizacja norm komunikacyjnych przez pryzmat antropocentrycznej teorii języków ludzkich, (w:) B. Walkiewicz, K. Kęsicka (red.), Norma a uzus II. Przekład specjalistyczny w perspektywie globalizacji", Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Sztuk, A. (2017), Normalizacja translatoryczna, Studi@ Naukowe, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, 253 str., t.36. (monografia).
 • Sztuk, A. (2017), Problemy i wyzwania polityki terminologicznej na przykładzie baz danych terminologicznych, (w:) Lingwistyka Stosowana/Applied Linguistics/Angewandte Linguistik, 23.
 • Sztuk, A. (2017), Tendenzen in Bildung neuer Terminologie aus dem Bereich des Schutzes personenbezogener Daten am Beispiel des Deutschen und des Polnischen, (w:) Studia Niemcoznawcze tom LIX, s. 627-637.
 • Sztuk, A. (2017), Polska i niemiecka terminologia z zakresu ochrony danych osobowych – analiza komparatystyczna, (w:) M. Grygiel, M. Rzepecka, E. Więcławska (red.) Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie 2, Rzeszów, 96-110.
 • Sztuk, A. (2018), Nowoczesne metody aktualizacji baz danych terminologicznych. Statystyka za cenę prywatności?, (w:) Komunikacja Specjalistyczna 14/2018.
 • Sztuk, A. (2018), Polska i niemiecka działalność normalizacyjno-terminologiczna, (w:) Vktorya vaschenko (red.) Słowiańska terminologia w końcu XX na początku XXI wieku.
 • Sztuk, A. (2018) Terminologische Kompetenz. Zur Eingrenzung des Entitäten- und Forschungsbereichs: (w:) Schlüsselkompetenz Fachsprache. Zwischen Theorie und Anwendung“, Peter Lang.
 • Sztuk, A. (2018), Banki danych terminologicznych aktualne tendencje w zarządzaniu terminologią. Orbis Linguarum.
 • Sztuk, A. (2018), Terminologiedatenbanken Möglichkeiten der Qualitätsauswertung, (w:) Kwartalnik Neofilologiczny.
 • Sztuk A. (2018), Sztuczna inteligencja (SI) w badaniach lingwistycznych, (w:) Applied Linguistics Papers 25/4.
 • Sztuk, A. (2018), O konieczności relatywistycznego podejścia do oceny stopnia znormalizowania terminu, (w:) Studia Translatorica 10.