̲ò ̲Ѳ
̳


Anna Maria Kozłowska(do 2005 roku: Kadyjewska)

Tytuły i stopnie naukowe:

 • tytuł magistra filologii polskiej (dyplom z wyróżnieniem) uzyskany w 1997 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; tytuł pracy magisterskiej: Role semantyczne Boga i szatana w liryce Cypriana Norwida (promotor: prof. dr hab. Jadwiga Puzynina; recenzent: prof. dr hab. Renata Grzegorczykowa);
 • stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa nadany w grudniu 2003 roku przez Radę Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; tytuł rozprawy doktorskiej: Obraz Boga w pismach Cypriana Norwida (promotor: prof. dr hab. Jadwiga Puzynina; recenzenci: prof. dr hab. Renata Grzegorczykowa, prof. dr hab. Stefan Sawicki);
 • stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie: językoznawstwo nadany we wrześniu 2014 roku przez Radę Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (podstawa postępowania: rozprawa Od psalmów słowiańskich do rzymskich medytacji. O stylu artystycznym Karola Wojtyły, Warszawa 2013)

Informacje o zatrudnieniu w jednostkach naukowych:

 • w latach 1996-1997 – zatrudniona w Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida Uniwersytetu Warszawskiego (w czasie studiów magisterskich);
 • 19972003 studia doktoranckie w Instytucie Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • w latach 20012002 i od 20032015 zatrudniona w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie początkowo (w latach 2001-2002 oraz 2003-2004) na stanowisku asystenta, 1. 09. 2004 mianowana na stanowisko adiunkta;
 • od lipca 2015 roku kierownik Zakładu Badań nad Językiem Autorów na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


WYKAZ PUBLIKACJI

Książki:

 • Chrześcijaństwo w pismach Cypriana Norwida, Warszawa 2000 [współautorzy: Tomasz Korpysz, Jadwiga Puzynina].
 • Od psalmów słowiańskich do rzymskich medytacji. O stylu artystycznym Karola Wojtyły, Warszawa 2013.

Artykuły naukowe (wybór):

 • Notatki językowe [uwagi o Norwidowskich użyciach leksemów: niemniej, period, sporo i stanowczy], „Studia Norwidiana” 1997-1998 nr 15-16 [współautorka: Jadwiga Puzynina].
 • Pojęcie ewangelizacji w społeczeństwie polskim końca XX wieku, [w:] Funkcja słowa w ewangelizacji. Materiały z konferencji 6-8 maja 1998 r. [pod red. M. Kamińskiej, E. Umińskiej-Tytoń], Łódź 1998 [współautorzy: Tomasz Korpysz, Jadwiga Puzynina].
 • Notatki językowe [uwagi o Norwidowskich użyciach leksemów: powolny, powolność, powolnie oraz teoria], Studia Norwidiana 1999-2000 nr 1718.
 • Problematyka obrazu świata w badaniach języka pisarza (na przykładzie pism Cypriana Norwida), [w:] Semantyka tekstu artystycznego, pod red. A. Pajdzińskiej i R. Tokarskiego, Lublin 2001.
 • Jeszcze o pojęciu językowego obrazu świata. Glosa do książki Anny Różyło Dzień, noc i inne pory doby studium porównawcze polszczyzny ogólnej i poezji Haliny Poświatowskiej, Colloquia Litteraria 2/3(1/2) 2007.
 • Psalm historia i współczesność, [w:] Księga psalmów. Modlitwa. Przekład. Inspiracja. Pod red. P. Mitznera, Warszawa 2007.
 • Problemy z idiolektem, [w:] Język pisarzy jako problem lingwistyki, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2009.
 • O stylistycznym zróżnicowaniu idiolektu (na przykładzie tekstów Karola Wojtyły Jana Pawła II), [w:] Odmiany stylowe polszczyzny dawniej i dziś, pod red. U. Sokólskiej, Białystok 2011.
 • Indeks leksyki pisarza jako typ opracowania leksykograficznego, Prace Filologiczne LXIV, cz. 1, Warszawa 2013.
 • Miejsce badań nad idiolektem w obrębie językoznawstwa, Poznańskie Spotkania Językoznawcze 2015, t. 30. Pogranicza językoznawstwa polonistycznego. Prace dedykowane Profesorom Zygmuntowi Zagórskiemu i Karolowi Zierhofferowi dla uczczenia odnowienia doktoratów po pięćdziesięciu latach, red. M. Rybka, P. Wiatrowski, Poznań 2015.

Prace leksykograficzne:

 • Prace nad indeksem słownictwa Cypriana Norwida w zespole Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida UW (19972003).
 • Analiza, korekta i uzupełnienie haseł z Thesaurusa Grzegorza Knapskiego w Słowniku języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII w. (2009).