ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів


Володимир Володимирович Дубічинський (1959, м. Харків)

 • доктор філологічних наук, професор;
 • завідувач кафедри української, російської мов і прикладної лінгвістики Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (НТУ “ХПІ”);
 • член Комісії з лексикології та лексикографії при Міжнародному комітеті славістів;
 • голова Харківського лексикографічного товариства при НТУ “ХПІ”;
 • секретар Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів.

       Е-mail: vovodu@bk.ru


Праці з термінознавства:

 • Основні засади термінографії // Vocabulum et vocabularium – Харьков: Харьк. лекс. общ., 1997. – Вып. 4. – С. 49–50.
 • Идеографическое описание научной терминологии // Татаринов В. А. Общее терминоведение. Энциклопедический словарь. – М.: Моск. Лицей, 2006. – С. 64–65.
 • Украинская лексикография: история и современность // Теория и история славянской лексикографии: Научн. материалы к XIV съезду славистов / Отв. ред. М. И. Чернышева. – М., 2008 – С. 181–219.


Термінографічні праці:

 • Учебный словарь сочетаемости терминов. Сельскохозяйственная техника // М.: Русский язык, 1990. (Соавторы: О. С. Валит, Ю. І. Трофимченко).
 • Учебный русско-английский словарь математических терминов // СПб: СпбГУ, 1996 (Соавторы: Ю. А. Романов, С. Б. Данилевич, А. А. Медолазов).
 • Словник-посібник економічних термінів. Російсько-українсько-англійський / За наук. ред. проф. Т. Р. Кияка // К.: Вид. дім “Academia”, 1997 (Співавтори: О. М. Дрозд, А. С. Д’яков, В. А. Зубарєва та ін.).
 • Російсько-український робочий словник фахівця з електротехніки: електричні машини // За ред. В. В. Дубічинського. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2001. (Співавтори: Б. О. Єгоров, Г. Г. Єгоров, М. О. Осташевський та ін.).
 • Словник-мінімум термінів ділової української мови. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2002 (Співавтори: О. М. Кримець, С. М. Чернявська).
 • Словарь химических терминов / Под ред. В. В. Дубичинского. – Ростов н/Д: Феникс, 2006 (Соавторы: С. И. Евдощенко, В. В. Гайворонская).
 • Сучасний тлумачний словник української мови: 100000 слів // За заг. ред. В. В. Дубічинського. – Х.: ВД “Школа”, 2009. – 1008 с. (Редактор; автори: Н. Д. Кусайкіна, Ю. С. Цибульник) + CD версія.
 • Сучасний орфографічний словник української мови: 180000 слів – Х.: ВД “Школа”, 2009. – 1024 с. (Співавтор: Н. Я. Косенко) + CD версія.
 • Русско-немецкий словарь лексических параллелей: Ок. 1750 словарных статей. – М.: ООО “Издательство “ЭЛПИС”, 2011. – 304 с. (Соавтор: Т. Ройтер).


Навчальні посібники / довідники:

 • Ділова українська мова. Дистанційний курс: Навчальний посібник. – Харків: ХДПУ, 2000 (Співавтори: В. В. Бондаренко, В. М. Кухаренко, І. О. Оржицький та ін.).
 • Посібник з основ українського термінознавства та перекладу науково-технічної літератури. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2002 (Співавтори: О. В. Бондарець, Г. Д. Павлова, Л. Я. Терещенко).
 • Посібник з хімічного термінознавства: Навчальний посібник. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2003 (Співавтори: О. В. Бондарець, В.І . Булавін, О. П. Некрасов, Г. Д. Павлова, Л. Я. Терещенко).
 • Прикладне термінознавство: Навчальний посібник. Частина перша / За ред. В. В. Дубічинського та Л. А. Васенко. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2003 (Співавтори: Л. А. Васенко, О. М. Кримець, О. Є. Немерцова та ін.).
 • Українська лексикографія: історія, сучасність та комп’ютерні технології: Навчальний посібник. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2004.
 • Хімічне термінознавство. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2006 (Співавтори: О. В. Бондарець, Л. Я. Терещенко та ін.).
 • Фахова українська мова: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008 (Співавтори: Л. А. Васенко, О. М. Кримець).
 • Лексикография русского языка: Учебное пособие. – М.: Наука: Флинта, 2009 – 432 с.
 • Лексикографія: Навчально-методичний посібник. – Х.: НТУ “ХПІ”, 2012. – 68 с.
 • Українська мова. Сучасний довідник. Орфографія, стилістика, граматика, пунктуація, словники. – Харків: Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2010. – 544 с.До складу комісії

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ