ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів


Ivana Bozděchová (1960, Domažlice) 

 • PhDr., CSc., doc.;
 • vysokoškolský pedagog, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Praha, docentka;
 • proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy FF UK, Praha, 2004–2006;
 • profesorka českého jazyka, Hankuk University of Foreign Studies, Soul, Korejská republika, 2010–2012;
 • Jazykovědné sdružení ČR;
 • Československý ústav zahraniční;
 • komise pro slovanskou slovotvorbu při Mezinárodním komitétu slavistů.

     E-mail: bozdiaff@ff.cuni.cz 

Price:

 • BOZDĚCHOVÁ, I. (2015): Word-formation and technical lanugaes. In: Word-Formation. An International Handbook of theLanguages of Europe, Edited by Müller, Peter O. / Ohnheiser, Ingeborg / Olsen, Susan / Rainer, Franz.   DE GRUYTER, pp. 22512266, ISBN 978-3-11-037566-4.
 • BOZDĚCHOVÁ, Ivana. Současná terminologie (se zaměřením na kolokační termíny z lékařství). Praha: Karolinum, 2009, 298 s.
 • BOZDĚCHOVÁ, Ivana. Vývoj moderní teorie terminologie a česká terminologická tradice. In Issledovanija po slavjanskim jezikam. Korejskaja associacija slavistov, Soul 2009, 14-2, s. 19–27.
 • BOZDĚCHOVÁ, Ivana. Teorie terminologie a kognitivní lingvistika: k pojetí kategorizace, definice a nominace. Slovo a slovesnost, 2010, roč. 71, č. 3. s. 163–175.
 • BOZDĚCHOVÁ, Ivana. On cognitive and structural linguistics – nomination, definition and categorization in terminology. East European Studies, Soul, 2012, č. 30, s. 33–52.
 • BOZDĚCHOVÁ, Ivana. Poznámky k manažerské hantýrce. In Žemlička, Milan. Termina 94. Sborník příspěvků z konference o odborném stylu a terminologii, Liberec 21. – 23. června 1994. Liberec: TU Liberec a Ústav pro jazyk český Praha, 1995, s. 183–191.
 • BOZDĚCHOVÁ, Ivana. Do Evropy terminologicky i neterminologicky (K slovní zásobě textů o EU). In Žemlička, Milan. Termina 2000. Sborník příspěvků z II. konference 1996 a III. konference 2000. Praha: Galén, 2002, s. 216–222.
 • BOZDĚCHOVÁ, Ivana. Proměny odborné slovní zásoby českého jazyka (na materiálu lékařské terminologie). In Balowski, Mieczysław a Svoboda, Jiří. Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. Sborník referátů z mezinárodní konference konané 15. – 16.5.2003 ve Walbrzychu. Ostrava – Wałbrzych: Ostravská univerzita a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004, s. 35–39.
 • BOZDĚCHOVÁ, Ivana. Víceslovné odborné názvy v češtině (se zaměřením na lékařskou terminologii). In Lukašaněc, Alexandr. Funkcyjanal´nyja aspekty slovaǔtvarènnja. Daklady IX Mižnarodnaj naukovaj kanferèncyi. Kamisii na slavjanskamu slovaǔtvarènnju pry Mižnarodnym kamitèce slavistaǔ. Minsk / Belarus´ 9-14 kastryčnika 2006 h. Minsk: VTAA „Prava i èkanomika“, 2006, s. 288–301.
 • BOZDĚCHOVÁ, Ivana. Proměny v terminologii české medicíny. In Balowski, Mieczysław a Svoboda, Jiří. Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu. Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym. Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008, s. 23–31.
 • BOZDĚCHOVÁ, Ivana. Slovotvorba a terminologie. In Slovoobrazuvane i leksikologija. Dokladi ot Desetata meždunarodna konferencija na Komisijata po slavjansko slovoobrazuvane pri Meždunarodnija komitet na slavistite, Sofia, 1-6 oktomvri 2007 g. Sofia: Universitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ochridski, 2009, s. 199–208.
 • BOZDĚCHOVÁ, Ivana. Projevy internacionalizace v současné české odborné komunikaci, zejména lékařské. In Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich. Spis treści. Siedlce: Wydawnictwo akademii Podlaskiej, 2009, s. 53–62.
 • BOZDĚCHOVÁ, Ivana. Syndromy v medicíně i jinde (K tvoření víceslovných termínů). In Karlík, Petr a Pleskalová, Jana. Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 19–28.
 • BOZDĚCHOVÁ, Ivana. Teorie terminologie v historických a obsahových proměnách. In Moldanová, Dobrava a Balowski, Mieczysław. Co všechno slovo znamená. Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2007, s. 65–71.
 • BOZDĚCHOVÁ, Ivana. Tohle je přece takovej terminus technicus! (Pojmenovací poznámka lexikograficko-korpusová). In Mareš, Petr a Vaňková, Irena. Jazyky, rozumění, porozumění. Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové. Praha: Univerzita Karlova, 2007, s. 45–55.
 • BOZDĚCHOVÁ, Ivana. Terminology and Its Roots (On the International and Figurative Aspects of Czech Medical Terms). In Kuklík, Jan. Přednášky z XLIX. běhu LŠSS. Praha: FF UK, 2006, s. 35–46.
 • BOZDĚCHOVÁ, Ivana. Ka Man Aman Chiu: An Approach to Standardization. An Analysis of Chinese IT Technology Problems in Hong Kong. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2009. 181 s. Slovo a slovesnost, 2011, roč. 72, č. 3, s. 229-234.До складу комісії

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ