ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів


Катерина Велјановска (pодена на 18.02. 1962 година)

  • Д-р, редовен професор на Катедрата за македонски јазици и јужнословенски јазици, Филолошки факултет Блаже Конески , Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје.
  • Работи како професор по Македонски јазик, Лексикологија и Фразеологија на Филолошкиот факултет од 1999 година.
  • Предавала македонски јазик на Карловиот Универзитет во Прага (1989-1991) и на Универзитетот во Љубљана (1999-2001).
  • Била раководител на Катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици и и раководител на Постдипломските студии по македонски јазик (2008-2010).
  • Претседател на Организацискиот одбор на фразеолошката конференција СЛАВОФРАЗ2017 под наслов Имињата и фразеологијата што се одржа во Скопје, 21-23 април 2017 година.
  • Учествувала на повеќе меѓународни конференции.

Ел. пошта: k.veljanovska@gmail.com


Избор на објавени трудови

  • Фразеолошките изрази во македонскиот јазик (со осврт на соматската фразеологија),2006, Македонска ризница, Куманово.
  • (со други автори), Преглед на видските форми на почестите глаголи во македонскиот јазик, 2007, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје.
  • За развојот на македонската лексикографија, Годишен зборник на Филолошкиот факултет, кн.33, 2007,Скопје, 73-82.
  • Основни разлики помеѓу терминологија и лексикологија, Зборник во чест на проф. д-р Радмила Угринова-Скаловска по повод деведесетгодишнината од раѓањето, Филолошки факултет Блаже Конески, 2016, Скопје, 75-79.До складу комісії

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ