ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів


Кацярына Пятроўна Любецкая (1971, г. Мінск) 

 • кандыдат філалагічных навук;
 • дацэнт кафедры сучаснай беларускай мовы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (БДУ);
 • член Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў.

       Е-mail: katerina_lingvo@mail.ru

       Websitehttp://www.philology.bsu.by/


Працы па тэрміназнаўстве і тэрмінаграфіі:

 • З гісторыі нямецка-беларускай, беларуска-нямецкай лексікаграфіі і тэрмінаграфіі. – Мінск: Беларускі кнігазбор, 2002. – 132 с.
 • Нямецка-беларуская лексікаграфія ХХ ст. і фарміраванне беларускай тэрміналогіі. – Аўтарэф. дыс. на ... канд. філал. навук (10.02.02). – Мінск, 2004.
 • Перыядызацыя беларуска-нямецкай і нямецка-беларускай слоўнікавай практыкі ХХ ст. // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2002. – № 3. – С. 77–80.
 • Нямецка-беларускія слоўнікі з рэгістрацыяй тэрміналагічнай лексікі (этапы стварэння, тыпалогія слоўнікаў і тэматыка тэрміналагічнай лексікі) // Роднае слова. – 2002. – № 10. – С. 76–79.
 • Спосабы перадачы нямецкіх тэрмінаў на беларускую мову (на матэрыяле нямецка-беларускіх тэрміналагічных слоўнікаў ХХ ст.) // Вестник МГЛУ. – 2002. – № 9. – С. 83–90.
 • Удзел нямецка-беларускіх слоўнікавых крыніц у станаўленні беларускай лексікаграфічнай практыкі ХХ ст. // Проблемы славяноведения. – Сб. научных статей и материалов. – Брянск, 2004. – Вып. 6. – С. 225 – 235.
 • Тэрміналагічная эквівалентнасць у лексікаграфіі // Acta Albaruthenica 7: Literatura, Jęnzyk. Kultura. – Warszawa. 2007. – S. 219–224.
 • Беларуская тэрміналогія і тэрмінаграфія ХХІ стагоддзя: праблемы і шляхі ўпарадкавання // Проблемы славяноведения. – Сб. научных статей и материалов. – Брянск: РИО БГУ, 2009. – Вып. 11. – С. 261–267.
 • Распрацоўка беларускай тэрміналогіі ў перакладной лексікаграфіі (на матэрыяле нямецка-беларускіх слоўнікаў) // Роднае слова. – 2009. – № 12. – С. 53–56.
 • Тэрміналагічная традыцыя ў беларускай лексікаграфіі // Компартивні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Зб. наук. пр. – Вип. 10. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Киïвський университет», 2009. – С. 101–106.
 • Узаемадзеянне разнамоўных тэрміналогій // Карповские научные чтения. Сборник научных статей. – Минск: Белорусский Дом печати, 2011. – Вып. 5. – Ч. 2. – С. 52–56.
 • Уплыў “унутраных” і “знешніх” фактараў на фарміраванне беларускай тэрміналогіі // Категоризация действительности в языке и культуре: международ. Сб. науч. тр. по лингвокультурологии / Под ред. Е. Е. Стефанского. – Самара: Самар. Гуманит. Акад., 2012. – 208 с. – С. 175–181. До складу комісії

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ