ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів


Кацярына Пятроўна Любецкая (1971, г. Мінск) 

 • кандыдат філалагічных навук;
 • дацэнт кафедры сучаснай беларускай мовы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (БДУ);
 • член Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў.

       Е-mailkaterina_lingvo@mail.ru

       Website: http://www.philology.bsu.by/


2013  2018

 • Любецкая, К.П(2018), "Праблемы беларускага тэрміназнаўства ў канцы ХХ – пачатку ХХІ ст.", Слов’янське термінознавство кінця XX– початку XXI століть, Жнець, Київ.
 • Любецкая, К.П. "Зводны нямецка-беларускiтэрмiналагiчны слоўнiк", Нямецка-беларуская лексікаграфія NEBELEX, режим домтупа: http://nebelex.ru
 • ЯрошевичС.П., ПивченкоП.Г., ГринкевичЕ.И. & ЛюбецкаяЕ.П. (2016), "Анатомия: словарь", Белорусский государственный медицинский университет, 248.
 • Любецкая, Е.П. (2013), "К вопросу о формировании национальной терминологии", Михаило-Архангельские чтенияРыбница, 383-385.
 • Любецкая, К. (2013), "Беларуская анатамічная тэрміналогія: задачы ўпарадкавання", Язык и динамическая картина мира,МГЛУ, Минск, 56-59.
 • Любецкая, К. Новік, М.І. (2013), "Беларуская тэрміналогія 1990-ых гадоў ХХ ст.", Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі, Альтернатива, Брест, 150-154. 
 • Любецкая, К. (2013), "З гісторыі беларускай тэрмінаграфіі 1990-ых гадоў", Научные чтения, посвященные памяти В.А. КарповаМинск, БГУ, 2, 284-286. 
 • Любецкая, К. (2014), "Падыходы да ўдасканалення беларускай тэрміналогіі ў ХХІ ст.", Слова ў кантэксце часу,  Выд. цэнтр БДУ, Мінск, 1, 51-55.
 • Любецкая, К. (2014), "Спосабы фарміравання беларускай тэрміналогіі архітэктуры",Карповские научные чтения, ИВЦ Минфина, Минск, 8(2), 197-199.
 • Любецкая, К. (2013), "Чыннікі развіцця літаратурнай мовы: да пастаноўкі праблемы", Национально-культурный компонент в тексте и языкеМГЛУ, Минск, 1, 132-134. 
 • Любецкая, К.П. (2016), "Уплыў іншамоўных фактараў на фарміраванне беларускай тэрміналогіі",Развитие фундаментальной науки в БГПУ, БГПУ им. Максима Танка, Минск, 210-215.
 • Любецкая, К.П. (2016), "Сучаснае беларускае тэрміназнаўства: праблематыка і навуковыя пошукі", Язык и социум, БГУ, Минск, 34-40.
 • Любецкая, Е.П. (2016), "Спецыяльная лексіка як аб’ект даследавання беларускіх лінгвістаў у перыяд 90-х гадоў ХХ стагоддзя",Међународні научні сімпозіjум «Словенска терминологиjа данас», Палата САНУ, Белград,  86.
 • Любецкая, Е.П. (2016), "К вопросу о формировании терминологической компетентности иностранных слушателей", в ЛебединскийС.И.(отв. ред.)Актуальные проблемы организации учебного процесса и обучения иностранных граждан в высших учебных заведенияхИзд. центр БГУ, Минск, 82-85.
 • Любецкая, К.П. (2016), "Беларуская навукова-тэхнічная тэрміналогія", Карповские научные чтения, ИВЦ Минфина, Минск, 10(1), 314-317.
 • Любецкая, К.П. (2016), "Беларускае галіновае тэрміназнаўства канца ХХ-пачатку ХХІ стст.", Мова – Літаратура – Культура, РІВШ, Мінск, 158-161.
 • Liubetskaya, K. (2016), "Deutsch-belarussische lexikographische Kontakte im 20. und 21. Jahrhundert" VII, 23. 
 • Любецкая, Е.П. (2016), "Терминологический минимум по русскому языку как иностранному: проблемы формирования", Беларусь – Иран – РоссияБГМУ, Минск, 225-227.
 • Любецкая, Е.П. (2017), "Современное терминоведение Беларуси", Терминология и знаниеПринтПро, Москва, 71-80. 
 • Любецкая, К.П. (2017), "Кірункі беларускага тэарэтычнага тэрміназнаўства", в ПолетаеваО.А (отв. ред.)Национально-культурный компонент в тексте и языкеМГЛУ, Минск, 47-50.
 • Любецкая, Е.П. (2017), "Формирование белорусской терминологии в условиях белорусско-русского билингвизма", в ХроменковП.Н. (гл. ред.)Актуальные проблемы лингвистики, переводоведения, литературоведения, лексикографии, теории и практики обучения иностранным языкамИИУ МГОУ, Москва, 136-138.
 • Любецкая, К.П. (2017), "Да праблемы лінгвістычнага ўпарадкавання сучаснай беларускай тэрміналогіі", Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа,Беларусі. 
 • Любецкая, К.П.  (2017), "Праблемы лінгвістычнага ўпарадкавання беларускай анатамічнай тэрміналогіі (на матэрыяле анатамічнай тэрмінаграфіі)", Слово и словарь, Четыре четверти, Минск, 15, 299-303.
 • Любецкая, К. (2013), "Аб лексічным складзе сучаснай беларускай тэрміналогіі мастацтва", Працы кафедры сучаснай беларускай мовы, РІВШ, Минск, 12, 72-74. 
 • Любецкая, К. П. (2015), "Белорусская национальная терминология: тенденции формирования в ХХ–ХХІ вв.", Термінологічний вісникІн-т укр. мови НАН України, Киев, 3, 17–24. 
 • Любецкая, К.П. (2016), "Беларускае тэарэтычнае тэрміназнаўства", в Міхневіч, А.Я. (рэд.), Працы кафедры сучаснай беларускай мовы, РІВШ, Минск, 14, 28-30.
 • Любецкая, Е.П. (2017), "Особенности формирования белорусского научного языка в начале ХХ", в Ковалевська, Т.Ю(гол. ред.)Записки з українського мовознавства,  "ПолиПринт",  Одесса, 24(1), 299-306.

...  2013

Працы па тэрміназнаўстве і тэрмінаграфіі:

 • З гісторыі нямецка-беларускай, беларуска-нямецкай лексікаграфіі і тэрмінаграфіі. – Мінск: Беларускі кнігазбор, 2002. – 132 с.
 • Нямецка-беларуская лексікаграфія ХХ ст. і фарміраванне беларускай тэрміналогіі. – Аўтарэф. дыс. на ... канд. філал. навук (10.02.02). – Мінск, 2004.
 • Перыядызацыя беларуска-нямецкай і нямецка-беларускай слоўнікавай практыкі ХХ ст. // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2002. – № 3. – С. 77–80.
 • Нямецка-беларускія слоўнікі з рэгістрацыяй тэрміналагічнай лексікі (этапы стварэння, тыпалогія слоўнікаў і тэматыка тэрміналагічнай лексікі) // Роднае слова. – 2002. – № 10. – С. 76–79.
 • Спосабы перадачы нямецкіх тэрмінаў на беларускую мову (на матэрыяле нямецка-беларускіх тэрміналагічных слоўнікаў ХХ ст.) // Вестник МГЛУ. – 2002. – № 9. – С. 83–90.
 • Удзел нямецка-беларускіх слоўнікавых крыніц у станаўленні беларускай лексікаграфічнай практыкі ХХ ст. // Проблемы славяноведения. – Сб. научных статей и материалов. – Брянск, 2004. – Вып. 6. – С. 225 – 235.
 • Тэрміналагічная эквівалентнасць у лексікаграфіі // Acta Albaruthenica 7: Literatura, Jęnzyk. Kultura. – Warszawa. 2007. – S. 219–224.
 • Беларуская тэрміналогія і тэрмінаграфія ХХІ стагоддзя: праблемы і шляхі ўпарадкавання // Проблемы славяноведения. – Сб. научных статей и материалов. – Брянск: РИО БГУ, 2009. – Вып. 11. – С. 261–267.
 • Распрацоўка беларускай тэрміналогіі ў перакладной лексікаграфіі (на матэрыяле нямецка-беларускіх слоўнікаў) // Роднае слова. – 2009. – № 12. – С. 53–56.
 • Тэрміналагічная традыцыя ў беларускай лексікаграфіі // Компартивні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Зб. наук. пр. – Вип. 10. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Киïвський университет», 2009. – С. 101–106.
 • Узаемадзеянне разнамоўных тэрміналогій // Карповские научные чтения. Сборник научных статей. – Минск: Белорусский Дом печати, 2011. – Вып. 5. – Ч. 2. – С. 52–56.
 • Уплыў “унутраных” і “знешніх” фактараў на фарміраванне беларускай тэрміналогіі // Категоризация действительности в языке и культуре: международ. Сб. науч. тр. по лингвокультурологии / Под ред. Е. Е. Стефанского. – Самара: Самар. Гуманит. Акад., 2012. – 208 с. – С. 175–181. До складу комісії

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ