ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів


Mariusz Górnicz 

 •  doktor nauk humanistycznych;
 •  adiunkt, Instytut Komunikacji Specjalistycznej I Interkulturowej, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski;
 •  wiceprzewodniczący Komitetu Technicznego nr 256 ds. Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (ISO TC37 mirror committee);
 •  przewodniczący Międzynarodowej Organizacji Neologizmów Terminologicznych.

 

Е-mail: mgornicz@uw.edu.pl

Website: http://portal.uw.edu.pl/web/iksi/dr-mariusz-gornicz, https://uw.academia.edu/MariuszGórnicz

 

Prace dotyczące terminologii i terminografii:

 • Compression as a Factor behind the Borrowing of English Medical Terminology into Polish (w) P. ten Hacken, R. Panocova (red.), Word Formation and Transparency in Medical English, 2015
 • Hipertematy a szyk zdania w polskich tekstach specjalistycznych  (w) M. Kornacka (red.), Spójność tekstu specjalistycznego, 2014
 • “Bilingualised” Terminological Dictionaries as a Tool in Translator Training (w) K. Uzule (red.), Multidisciplinary Translation: From Science to Arts, 2014
 • Kulturowe uwarunkowania zapożyczeń terminologicznych (na przykładzie terminologii medycznej)  (w) I. Kasperska, A. Żuchelkowska (red.), Przekład jako akt komunikacji miedzykulturowej, 2012
 • Transfer międzyjęzykowy w terminologii i tekstach specjalistycznych  (w) A. Waszczuk-Ziń (red.), W kręgu problematyki technolektalnej, 2009
 • Lingua anglica medicinalis? (w) J. Lewandowski, M. Kornacka (red.), Teksty specjalistyczne w kontekstach zawodowych, 2005
 • Terminologizacja tekstów specjalistycznych  (w) B.Z. Kielar, S. Grucza (red.), Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych, 2003
 • Zapożyczenia, terminy międzynarodowe i internacjonalizmy a priori (w) P. Mamet, A. Mrózek (red.), Języki specjalistyczne. Zagadnienia dydaktyki i przekładu, 2003
 • What should an encyclopaedia of international terms contain? (w) Neoterm, Tom: 35/36, 2000
 • Abbreviations as international terms (w) Neoterm, Tom: 33/34, 1998
 • Sposoby i granice kompresji terminów (na podstawie terminologii medycznej – nazwy nowotworów) (w) Poradnik Językowy, 2/1997.


До складу комісії

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ