̲ò ̲Ѳ
̳


MilicaMihaljević (1955, Zagreb)

 • znanstvena savjetnica u trajnome zvanju u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje;
 • voditeljica Odjela za hrvatski standardni jezik;
 • predavačica na više fakulteta (Hrvatski studiji, Filozofski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Učiteljski fakultet);
 • autorica većeg broja knjiga i priručnika; autorica i urednica Školskoga rječnika hrvatskoga jezika, autorica i urednica Hrvatskoga pravopisa i autorica Pregleda gramatike hrvatskoga jezika; autorica velikoga broja članaka iz terminologije, leksikologije, standardologije;
 • mentorica nekoliko diplomskih radova i doktorata s terminološkom problematikom;
 • voditeljica projekta Struna (2008.–2009.);
 • suradnica na većem broju znanstvenih projekata;
 • Hrvatsko filološko društvo;
 • Nagrada Grada Zagreba za izniman rezultat u teorijski utemeljenome radu u promicanju znanosti u prosvjeti za Školski rječnik hrvatskoga jezika.

E-mail: mmihalj@ihjj.hr

Website: http://ihjj.hr/profile/milica-mihaljevic/40/

Knjige s terminološkom problematikom:

 • Popović, Stanko; Mihaljević, Milica; Tonejc; Antun 2014. Rječnik kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike materija. Englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.
 • Halonja, Antun; Mihaljević, Milica. 2012. Od računalnoga žargona do računalnoga nazivlja. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb. 229 str.
 • Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 32012. Hrvatski terminološki priručnik. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.
 • Mihaljević, Milica. 2003. Kako se na hrvatskome kaže WWW? Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb.
 • Mihaljević, Milica. 1998. Terminološki priručnik. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb.
 • Mihaljević, Milica. 1993. Hrvatsko računalno nazivlje: jezična analiza. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb.

Poglavlja s terminološkom problematikom u knjigama:

 • Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica, Luka Vukojević. 2010. Jezični savjeti. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.
 • Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 2009. Jezik medija: publicistički funkcionalni stil. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb.
 • Frančić, Anđela; Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 2006. Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome jeziku. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb.
 • Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Luka Vukojević (izvršni urednici). 1999. Hrvatski jezični savjetnik. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Pergamena, Školske novine. Zagreb.

Radovi s terminološkom problematikom (izbor):

 • Halonja, Antun; Mihaljević, Milica. 2012. Nazivi sa sastavnicom e- u hrvatskome jeziku. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 38/1. 5586.
 • Halonja, Antun; Mihaljević, Milica. 2012. Novotvorenice u računalnome nazivlju. Filologija 59/3. Zagreb. 8794.
 • Halonja, Antun; Mihaljević, Milica 2006. Nazivlje bežičnih računalnih mreža. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 32. 87108.
 • Halonja, Antun; Mihaljević, Milica. 2003. Nazivlje računalnih mreža. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 29. 87101.
 • Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 2012. Zdravlje i zdravstvo. Jezik 59/1. 1520.
 • Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 2012. Djelotvornost i učinkovitost. Jezik 59.
 • Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 2011. Jezična i terminološka analiza nekih naziva iz Euroterma. Hrvatski jezik na putu u EU. Ur. Bratanić, Maja. 223240.
 • Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 2009. Načela normiranja hrvatskih naziva s primjerima iz medicinskog nazivlja. Terminologija in sodobna terminografija. Ur. Ledinek, Nina; Žagar Karer, Mojca; Humar, Marijeta. Institut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Ljubljana. 97110.
 • Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 2008. Nazivi u školskim rječnicima. Studia lexicographica 2. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb. 105113.
 • Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Pupovac, Vanja. 2009. Pojmovnik. Medicinska informatika. Ur. Kern, Josipa; Petrovečki, Mladen. Medicinska naklada. Zagreb. 373377.
 • Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 1999. Ostavština Vlatka Dapca (analiza rukopisne građe). Riječi 5. 3949 .
 • Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 1996. Višeznačni odnosi u nazivlju i njihova leksikografska obrada. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 22: 5163 .
 • Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Vidović, Domagoj. 2008. Sinonimni parovi i nizovi u temeljnome jezikoslovnom nazivlju. Filologija 4647. 101122.
 • Mihaljević, Milica. 2009. Odnos nazivlja i standarda (leksički odnosi u nazivlju i leksički odnosi u standardnome jeziku). Jezični varijeteti i nacionalni identiteti / Ur, Badurina, Lada ; Pranjković, Ivo ; Silić, Josip (ur.).Disput. Zagreb: 267282.
 • Mihaljević, Milica. 2009. Vrjednovanje terminoloških radova. Lahor 1/7. 110119.
 • Mihaljević, Milica. 2006. Hrvatsko i englesko računalno nazivlje. Jezik. 53/2; 4150
 • Mihaljević, Milica. 2006. Hrvatski terminološki priručnici u 20. stoljeću. Hrvatski jezik u 20. stoljeću. Zbornik. Matica hrvatska. Zagreb. 531559.
 • Mihaljević, Milica. 2005. Hrvatsko računalno nazivlje i funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika: s posebnim obzirom na pedagoški podstil. Od fonetike do etike: zbornik o sedamdesetgodišnjici prof. dr. Josipa Silića. Zagreb: Disput, 289 308.
 • Mihaljević, Milica: 2004. Hrvatsko računalno nazivlje u vrijeme globalizacije. Zbornik prispevkov s simpozija Terminologija v času globalizacije. Ljubljana. str. 269278.
 • Mihaljević, Milica: 2004. Jezična analiza linkova. Riječki filološki dani 5. Zbornik. Filozofski fakultet, Rijeka. 345358.
 • Mihaljević, Milica: 2003. Internetsko nazivlje u govornim medijima. Govor 20/12. 263276.
 • Mihaljević, Milica. 2002. Rukopisna građa Vlatka Dabca: Njemačko-hrvatski tehnički rječnik nafta. Filologija 3839. 5772
 • Mihaljević, Milica. 2002. Hrvatsko računalno nazivlje stanje 2000. godine. Zbornik Riječki filološki dani 4: 277 286.
 • Mihaljević, Milica. 2001. Hrvatsko tenisko nazivlje (primjeri jezičnih dodira). Riječ. 7/1. 4348 .
 • Mihaljević, Milica. Terminološki rječnik i norma. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 27. 191208 .
 • Mihaljević, Milica: 2001. Tvorbeni modeli u novom hrvatskom tehničkom nazivlju. Drugi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova I, Zagreb, 519527.
 • Mihaljević, Milica. 2000. Hrvatsko internetsko nazivlje. Glasilo Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo 7 8: 178 179.
 • Mihaljević, Milica. 1999. Kako se na hrvatskome kaže WWW?. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 25. 233248
 • Mihaljević, Milica. 1998. Lingvistička analiza naftnih naziva. Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 45/3. 96104
 • Mihaljević, Milica. 1997. Znanstveno nazivlje i hrvatski jezik. Jezik 45/2. 6367
 • Mihaljević, Milica. 1996. Natuknica u terminološkom rječniku. Filologija 27
 • Mihaljević, Milica; Nahod, Bruno. Croatian Terminology in a Time of Globalization. Terminologija in sodobna terminografija. Ur. Ledinek, Nina; Žagar Karer, Mojca; Humar, Marijeta. Institut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Ljubljana. 1726.
 • Mihaljević, Milica; Ramadanović, Ermina. 2006. Razradba tvorbenih načina u nazivlju (s posebnim obzirom na odnos među složenicama bez spojnika -o- , sraslicama i tvorenicama s prefiksoidima). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 32. 193211
 • Mihaljević, Milica; Šarić, Ljiljana. 1996. Metaforizacija kao terminološki postupak u engleskom i hrvatskom. Suvremena lingvistika 22, 437451.
 • Mihaljević, Milica; Štebih Golub, Barbara. 2009. Hrvatsko i srpsko računalno nazivlje. Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen I: Slawische Sprachkorelationen. Beč. Ur. Tošović, Branko. 137143.
 • Mihaljević, Milica; Štebih Golub, Barbara. 2008. Usporedba hrvatskoga i srpskoga fonološkoga nazivlja. Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen I: Slawische Sprachkorelationen. Ur. Tošović, Branko. Beč. 227247.
 • Popović, Stanko; Mihaljević, Milica. 2011./2012. O nazivima u fizici. Matematičko-fizički list 1/245, LXII. 39.
 • Popović, Stanko; Mihaljević, Milica; Tonejc, Antun; Veža Damir. 2012./2013. Projekt Struna fizika nije završen. Matematičko-fizički list 4/252, LXII. 239249.

Mentorica obranjenih doktorata s terminološkom problematikom:

Terminološki projekti:

 • voditeljica projekta STRUNA Hrvatsko strukovno nazivlje projekt koordinacije (2008.2009.);
 • članica terminološkoga projekta: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fizici; Suradnja s terminološkim projektima.