̲ò ̲Ѳ
̳


Jana Levická (1976, Bratislava, Slovenská republika)

 • vedúca projektu Slovenskej terminologickej databázy;
 • 1995 – 2000: Filozofická fakulta, Palackého univerzita, Olomouc/Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; anglická a francúzska filológia → Mgr.;
 • 1999 2003: externá redaktorka medzinárodnej redakcie TASR;
 • 2000 2004: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; francúzsky jazyk a lingvistika → PhD.;
 • 2000 2005: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (odborná asistentka);
 • 2004 súčasnosť: Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava;
 • 2004 2006: Komplexné spracovanie slovenského jazyka a jeho elektronizácia na účely jazykovedného výskumu (spoluriešiteľka);
 • 2007 2011: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku (druhá etapa) (spoluriešiteľka);
 • 2008 2009: MONDILEX Conceptual Modelling of Networking of Centres for High-Quality Research in Slavic Lexicography and Their Digital Resources (FP7 Capacities Research Infrastructure);
 • 2009 2011: Spracovanie obchodnovednej terminológie pre potreby Slovenskej terminologickej databázy s dôrazom na analýzu terminologických neologizmov (projekt VEGA);
 • 2014 2016: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku III. etapa (spoluriešiteľka);
 • 2015 2017: Analýza terminologickej práce Jána Horeckého ako inšpirácia pre terminologický manažment 21. storočia na Slovensku (spoluriešiteľka);
 • Členstvo - Európska asociácia pre terminológiu (EAFT).

Mail: janal@korpus.sk

Website: https://terminologickyportal.sk/wiki/Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nka

http://korpus.juls.savba.sk/jlevicka.html


Výberová personálna bibliografia:

2015

LEVICKÁ, Jana — GALAMBOŠ, Michal: Názvoslovný systém izotopovo modifikovaných zlúčenín v anorganickej chémii. In: Bezpečnost jaderné energie = Bezpečnosť jadrovej energie. Státní úřad pro jadernou bezpečnost v Praze a Úrad jadrového dozoru SR v Bratislave, 2015, roč. 23, č. 9 10, s. 295299.

LEVICKÁ, Jana: Korpus ako zdroj terminologických informácií relevantných pre preklad. In: Letná škola prekladu 2014. Bratislava: SSPUL 2015, s. 86 95.

LEVICKÁ, Jana: Synonymá v terminológii marketingu-sú anglicizmy preferovanejšie?. Ed. Ingrid Cíbiková. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta 2015. 92 107 s. ISBN 978-80-8105-755-7.

2014

LEVICKÁ, Jana: Korpusová lingvistika v službách terminologickej práce - analýza termínu marketing. In: Aktuálne otázky terminológie marketingu. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ed. Jana Levická Kristína Viestová. Bratislava: Slovenský národný korpus 2014, s. 77 95.

2012

LEVICKÁ, Jana: Dynamické tendencie v súčasnom terminologickom myslení a praxi. In: Dynamika foriem významu v románskych jazykoch. Ed. Ján Taraba Bohdan Ulašin. Bratislava: Univerzita Komenského 2012, s. 128 172.

2010

LEVICKÁ, Jana: Neologizmy a terminologické plánovanie. In: Neologizmy v terminológii marketingu. Vedecký seminár o problematikou neologizmov v obchodnovedných disciplínach. Ed. Jana Levická Kristína Viestová. Bratislava: Slovenský národný korpus Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2010, s. 70 80.

LEVICKÁ, Jana: Dánske sympózium o odbornom jazyku a komunikácii. In: Kultúra slova, 2010, roč. 44, č. 1, s. 41 44. (správa).

2009

LEVICKÁ, Jana: Terminologické teórie vo frankofónnych krajinách. In: Terminologické fórum. 2. Trenčín: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2009, s. 4 11.

LEVICKÁ, Jana CÍBIKOVÁ, Ingrid: Quo vadis, terminológia?. In: Preklad a tlmočenie v interdisciplinárnej praxi. Preklad a tlmočenie. 8. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie dňa 15. mája 2008 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela 2009, s. 121 128.

2008

LEVICKÁ, Jana: Terminology Variation: On the Concept of Synonymy in the Light of an Interlingual Analysis of a Terminology Field. In: Terminológia v odbornom preklade. Košice: Tlmočnícky ústav FF UPJŠ Košice 2008, s. 29 49.

LEVICKÁ, Jana: Skúšobná prevádzka Slovenskej terminologickej databázy. In: Odborný preklad. 3. Materiály zo seminára Aspekty redakčnej práce. Ed. Edita Gromová Jaroslav Šoltys. Bratislava: AnaPress 2008, s. 27 38.

LEVICKÁ, Jana: Slovenská terminologická databáza. In: Kultúra slova, 2008, roč. 42, č. 3, s. 139 157.

2007

LEVICKÁ, Jana: Terminology and terminological activities in the present-day slovakia. In: Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovko 2007. Ed. Jana Levická Radovan Garabík. Brno: Tribun 2007, s. 139 151.

2006

LEVICKÁ, Jana: Teoretické východiská budovania terminologickej databázy. In: Odborný preklad 2. Ed. J. Šoltýs. Bratislava: AnaPress -- Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry 2006, s. 73 81.

LEVICKÁ, Jana: Terminologické implikácie štruktúrnej a kontextovej analýzy francúzskej a slovenskej stavebnej lexiky. Bratislava: Univerzita Komenského 2006. Nepublikované.

2005

LEVICKÁ, Jana: Proces ustaľovania terminologických sústav a prínos terminologických databáz. In: Vedecká rozprava k problémom terminológie obchodu, obchodných vied a marketingu obchodu. Ed. Kristína Viestová. Bratislava: Ekonomická univerzita 2005, s. 22 29.

LEVICKÁ, Jana: Terminologická synonymia v oblasti stavebníctva vo francúzštine a problematika ekvivalentácie. In: Odborný preklad 1. Bratislava: Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry 2005, s. 117 133.