ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів

13.05.2016

Сербія_2016_лого.png

      Међународни научн симпозиум 

      Словенска терминологија данас 
      1113. маја 2016. године, БелградСрпска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ,  Академија наука и умјетности Републике Српске, Матица српскаТерминолошка комисиja при Међународном комитету слависта


На међународном научном симпозијуму Словенска терминологија данас  изложено је 60 реферата, а учесници су били из 11 земаља: Србије,  Босне и Херцеговине, Хрватске, Словеније, Пољске, Чешке, Словачке,  Русије, Белорусије, Украјине и Сједињених Америчких Држава.

Првог дана симпозијума одржан је састанак чланова Терминолошке комисије при Међународном комитету слависта, по програму Комисије. На састанку Комисије, поред осталог, разговарано је о динамици рада на изради колективне монографије Словенска терминологија крајем 20. и почетком 21. века и изради библиографије радова из терминолошке лингвистичке проблематике за поменути период.

Поред чланова Комисије, на симпозијуму су учествовали домаћи и страни филолози за разне области лингвистичких истраживања, будући да терминологија представља важан сегмент номенклатуре сваке појединачне науке, области, дисциплине, па тако и лингвистике у целини. Из реферата се стекао непосредан увид у сличности и разлике у приступу терминолошкој проблематици у словенским лингвистичким срединама, ономе што је урађено и што треба урадити у сваком од словенских језика, о језичким и изванјезичким процесима у терминолошким системима словенских језика, затим увид у школе и традиције из којих се конкретна знања црпу, лексикографске подухвате итд. С обзиром на славистичку природу скупа, теме реферата, као што је било очекивано, у првом реду биле су посвећене дескриптивним, нормативним и компаративним аспектима словенске терминологије данас и у њеној историји.

Одржавање симпозијума подсетило нас је на то да  је један од основних циљева с којим је основано Друштво српске словесности био рад на стварању српске научне терминологије. Међународни научни симпозијум Словенска терминологија данас део је програма обележавања 175 година од оснивања Друштва српске словесности, данас Српске академије наука и уметности. 

Владан Јовановић


Реферати:

 • Іващенко, В. Л. (Київ), Сучасне слов’янське термінознавство: проблематика й перспективи розвитку.
 • Гринев, C. В. (Москва–Белосток), Антрополингвистика как современное развитие терминоведения.
 • Žagar Karer, M. (Ljubljana), Terminološko svetovanje: izkušnje in perspektive.
 • Щербин, В. К. (Минск), Отраслевая лексикография Беларуси.
 • Wolnicz-Pawłowska, Е. (Warszawa), Nazwy geograficzne i terminy w świetle globalnych procesów standaryzacyjnych.
 • Mihaljević, M. (Zagreb), Terminologija kao deskriptivna ili preskriptivna znanost – stanje u Hrvatskoj.
 • Јовановић, В. (Београд), Српска лингвистичка терминологија у Речнику словенске лингвистичке терминологије (Slovník slovanské lingvistické terminologie / Словарь славянской лингвистической терминологии / Dictionary of Slavonic Linguistic Terminology I–II, Praha, 1977–1979) из угла савременог стања српскe лингвистике.
 • Hudeček, L. (Zagreb), Anglizmi u hrvatskome nazivlju.
 • Fajfar, T. (Ljubljana), Jezikovnokulturna ustreznost kot terminološko načelo.
 • Górnicz, M. (Warszawa), Czy naukowcy z krajów słowiańskich lubią terminy metaforyczne? / Любят ли славянские ученые термины-метафоры?
 • Стрезовска, Ј. (Охрид), Терминологијата и културните разлики – контрастивно истражување на реалиите во германскиот и македонскиот јазик.
 • Шелов, C. Д. (Москва), Об одном новом типе терминологических словарей и справочников.
 • Марчук, Ю. Н. (Москва), Проблемы многоязычной терминографии.
 • Чмелікова, O. (Брно), Субстантивовані прикметники в українській і чеській юридичній термінології.
 • Levická, J. (Bratislava), Slovenská terminologická databáza a terminologická práca Jána Horeckého.
 • Bratanić, M., Ostroški Anić А. & Runjaić, S. (Zagreb), Od baze do portala – razvoj nacionalne terminološke infrastrukture.
 • Lončar, M. & Runjaić, S. (Zagreb), Analiza korisničke upotrebe baze hrvatskoga strukovnog nazivlja STRUNA i Hrvatskoga terminološkog portala.
 • Сорокина, Э. А. (Москва), Формирование теории языка для специальных целей (ЯСЦ).
 • Авербух, К. Я. (Москва), Теория термина: семиотический подход.
 • Зубов, А. В. (Минск), Подходы к автоматическому извлечению терминов из текста.
 • Новодранова, В. Ф. (Москва), Когнитивное моделирование терминосистем предметной области знания.
 • Голованова, Е. И. (Челябинск), Оппозитивная теория Н. С. Трубецкого в современном терминоведении (к вопросу о концептах-оппозитах в сфере специального знания).
 • Любецкая, Е. П. (Минск), Спецыяльная лексіка як аб’ект даследавання беларускіх лінгвістаў у перыяд 90-х гадоў ХХ стагоддзя.
 • Дубічинський, В. В. (Варшава–Харків), Термінографічні проекти харківських лексикографів.
 • Małachowicz, M. (Warszawa), Prace dyplomowe z dziedziny terminologii i terminografii powstałe w Instytucie komunikacji specjalistycznej i interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2010–2015.
 •  Tomazin, M. J. (Ljubljana), Terminologišče in fran – dve mesti za dve vrsti uporabnikov.
 • Комарова, З. И. (Екатеринбург), Проблема бездефиниционного узуса термина в научном тексте и дискурсе. 


Файл -
Файл -
Файл -
Файл -

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ