TERMINOLOGICKÁ KOMISE
při Mezinárdním komitétu slavistů

V říjnu 1955 bylo na zasedání v Bělehradě přijato rozhodnutí založit terminologickou komisi při Mezinárodním komitétu slavistů.

V letech 1958–1963 měla terminologická komise dvě sekce lingvistickou (předseda O.V.Isačenko) a literárněvědnou (předseda D.D.Blagoj) a v jejím čele stál D. D. Blagoj.

V roce 1960 byl na poradě Mezinárodní terminologické komise lingvistické (MTKL) při Mezinárodním komitétu slavistů v Praze přijat podnět prof. L. Andrejčina sestavit Slovník slovanské lingvistické terminologie. Na slovníku spolupracovaly: čs. terminologická komise (základnou pro práci Komise se stal Ústav pro jazyk český Československé akademie věd); lužicko-srbská terminologická komise (identická s lingvistickým oddělením Institutu srbské etnografie; v komisi pracovali H.Jenč, H.Faska, H.Šewc, P.Völkel); ukrajinská terminologická komise (předseda A.S.Mel’nyčuk, později O.B.Tkačenko a A.I.Bagmutová; členy komise byli A.O.Bileckyj, K.M.Hnatuk, M.A.Žovtobrjuch, I.I.Kovalyk, N.A.Moskalenko a V.I.Perebyjnisová a s prací pomáhali další významní lingvisté jako V.M.Rusanivskij, L.S.Palamarčuk, T.B.Lukinová, N.P.Romanová); běloruská terminologická komise (předseda M.R.Sudnik; členové A.I.Kiselevskij, I.I.Lučic-Fedorec, ..Michnevič, A.I.Podlužnyj, G.A.Cychun). Ruské ekvivalenty termínů připravili A.B.Šapiro, člen a později předseda komise V.G.Kostomarov a dále ..Reformatskij. Bulharské ekvivalenty připravili L.Andrejčin v úzké spolupráci s řadou dalších bulharských lingvistů. Slovenskou lingvistickou terminologii rozpracovali členové Jazykovedného ústavu L.Štúra. Polskou část vypracoval W.Doroszewski ve spolupráci s řadou dalších členů polských vědeckých jazykovědných pracovišť. D.Buttlerová a H.Satkiewiczová se významně podíleli na shromáždění a revizi polského materiálu pro slovník. Makedonské ekvivalenty připravili B.Vidoeski, R.Igrinová-Skalovská, B.Koneski, K.Tošev. Srbochorvatské ekvivalenty dodali P.Ivič, D.Brozović. Slovinskou sekci vedl T.Logar, později J.Toporišič; na práci se podíleli také F.Tomšič, A.Bajec. Anglické ekvivalenty vypracovali R.Auty, L.Newman, J.Vachek, A.Skaličková; francouzské P.Garde; německé R.Růžička (spolupracovali G.Bergmann, E.Eichler, E.Isingová, R.Klappenbachová, W.Sperber, A.Steubová, D.Viehweger; organizační práce zajistili G.Waltherová) [z Předmluvy k prvnímu dílu Slovníku slovanské lingvistické terminologie. . Dictionary of Slavonic Linguistic Terminology / Vĕd. red.; . .; Scient.Ed.AloisJedlička. Praha: Academia, 1977. Svazek 1. 553 str.; 1979. Svazek 2. 483 str.].

V období 19631968 Komise pro lingvistickou terminologii (pod tímto názvem) pokračovala v práci pod vedením O.V.Isačenka. Předsedou Komise pro literárněvědnou terminologii se stal J.Kryžanovskij.

V letech 19681978 komise vedli J.Kryžanovskij (Komisi pro lingvistickou terminologii) a Janoreckij (Komisi pro literárněvědnou terminologii), který zastával svou funkci až do roku 1998.

V roce 1977 byl v Praze vydán první díl Slovníku slovanské lingvistické terminologie, obsahující 2266 pojmů-termínů, uspořádaných z hlediska jazykového systému, a jejich ekvivalenty v 11 slovanských jazycích (čeština, slovenština, polština, lužická srbština, ruština, ukrajinština, běloruština, bulharština, makedonština, srbochorvatština, slovinština) a ve 3 západních jazycích (angličtina, francouzština, němčina).

V roce 1979 vyšel druhý díl slovníku, který obsahuje abecední rejstřík termínů ve všech 14 jazycích.

Od roku 2008 do roku 2013 Terminologické komisi (“Slavrm”) předsedal V.Tatarinov (Rusko). Komisi tvořili: z Ruska . (předseda), . (zástupce předsedy), . (tajemnice), ., ., .; z Ukrajiny .; z Běloruska .; z Polska S.Gajda, W.Zmarzer, J.Lukszyn; z Bulharska .; z Finska I.Vehmas-Lehto, I.Kudashev. Obecná ustanovení, cíle a projekty vytyčuje Program komise 20082013.

V roce 2009 vyšlo 1. číslo odborného časopisu věnovaného otázkám terminologie, založeného Terminologickou komisí a nazvaného Slovanská terminologie ( : / . . ... .;: , 2009. 1).

XV. mezinárodní sjezd slavistů 20.27. srpna 2013 pověřil V.Ivaščenkovou (Ukrajina) vedením Terminologické komise při Mezinárodním komitétu slavistů (K MKS) na období 20132018. Komise zahájila práci v tomto složení: Ukrajina . (předsedkyně), . (tajemník), .; Bělorusko . (zástupce předsedy), ., ., .; Polsko S.Gajda, W.Zmarzer, J.Lukszyn, E.Wolnicz-Pawłowska,M. Małachowicz; Rusko ., ., ., ., ., . ; Chorvatsko M.Bratanić, M.Mihaljević, L.Hudeček, K.Lewis; Slovinsko M.ŽagarKarer, M.JemecTomazin, T.Fajfar; Česko R.Kocourek, I.Bozděchová; Srbsko .; Makedonie .. Obecná ustanovení, cíle a projekty vytyčuje Program komise 20132018.

j /