TERMINOLOGICKÁ KOMISE
při Mezinárdním komitétu slavistů

10.12.2016

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 
Vás pozýva na

IX. medzinárodnú konferenciu 
 SLOVKO...2017 
počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, terminológia, e-terminológia
25.–27. október 2017 v Bratislave

http://korpus.sk/slovko.html

https://easychair.org/conferences/?conf=slovko2017    

       
Файл -