TERMINOLOGICKÁ KOMISE
při Mezinárdním komitétu slavistů

23.12.2016

Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk
oraz Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
zapraszają na międzynarodową konferencję naukową

„Terminologia słowiańska: dziś i jutro”
25-26 maja 2017 r., Warszawa

Konferencja jest kolejnym, już trzecim (choć pierwszym w Polsce) spotkaniem poświęconym wymianie doświadczeń terminoznawczych w obrębie studiów nad językami słowiańskimi. Jej celem jest przegląd współczesnych prac oraz prezentacja najważniejszych problemów badawczych w dziedzinie terminologii.
W tej edycji chcemy szczególnie przedyskutować następujące tematy:
- terminologiczne bazy danych i metody ich aktualizacji;
- polityka terminologiczna;
- planowanie terminologiczne;
- problemy etyczne w badaniach terminologicznych.
________________________________________________________________________________________________________________

Wstępne informacje organizacyjne:

Propozycje referatów (15 minut) prosimy nadsyłać do 28 lutego 2017 r. na adres: termin.iksi@uw.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika, jego afiliację, adres poczty elektronicznej, a także tytuł oraz abstrakt (ok. 700 znaków ze spacjami).

Zgłoszenia udziału w konferencji (bez referatów) prosimy kierować elektronicznie na adres: termin.iksi@uw.edu.pl do dnia 31 marca 2017 r.

Językami roboczymi konferencji są wszystkie języki słowiańskie.

Opłata konferencyjna (przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji sesji oraz wstępnego przygotowania artykułów do druku): 55 EUR // 250,00 PLN. Uczestnictwo bierne jest bezpłatne.
 Przewidujemy, że teksty referatów wygłoszonych podczas konferencji złożą się na publikację książkową.
Wpłaty należy dokonać na konto: Millennium Bank S.A. 74 1160 2202 0000 0000 6084 9609; SWIFT: BIGBPLPW, IBAN: PL; tytuł wpłaty „terminologia słowiańska”; odbiorca: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Komitet Organizacyjny: prof. Wiktoria Iwaszczenko, prof. Wiaczesław Szczerbin, prof. Wołodymyr Dubiczynśkyj (Komisja Terminologiczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów), prof. Stanisław Gajda, prof. Wojciech Chlebda, prof. Piotr Fast (Polska Akademia Nauk), prof. Ewa Wolnicz-Pawłowska, prof. Dorota Urbanek (Uniwersytet Warszawski).

Miejsce obrad: Polska Akademia Nauk, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa.
Zakwaterowanie uczestnicy organizują we własnym zakresie. Propozycje zakwaterowania prześlemy uczestnikom konferencji z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 Szczegółowe informacje o konferencji wkrótce pojawią się pod adresem:  www.mks2017.uw.edu.pl      

Serdecznie zapraszamy!

w imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Anna Kozłowska
dr Marta Małachowicz
dr Mariusz Górnicz
dr Łukasz Karpiński 

***

Комитет славяноведения Польской академии наук
и Институт специальной и межкультурной коммуникации Варшавского университета приглашают принять участие в международной научной конференции

„Славянская терминология: сегодня и завтра”
25-26 мая 2017 г., Варшава, Польша

Конференция является очередным, третьим (хотя первый раз проводящимся в Польше) научным мероприятием, посвященным обмену терминоведческим опытом в области исследования славянских языков. Ее целью является освещение актуальных достижений и важнейших исследовательских проблем в области терминологии.
К рассмотрению в 2017 году предлагаются, в частности, следующие вопросы:
- терминологические базы данных и методы их актуализации;
- терминологическая политика;
- терминологическое планирование;
- этические проблемы в терминологических исследованиях.
________________________________________________________________________________________________________________

Организационная информация:

Заявки для участия с докладом (15 минут) принимаются до 28 февраля 2017 г. по адресу: termin.iksi@uw.edu.pl. В заявку включается фамилия, имя (отчество) докладчика, место работы и адрес электронной почты, а также название и аннотация доклада (объемом до 700 печатных знаков с пробелами).
Заявки для участия без доклада принимаются по адресу: termin.iksi@uw.edu.pl до 31 марта 2017 r.

Рабочие языки конференции – все славянские.

Организационный взнос (для оплаты расходов по организации заседаний, а также предварительной подготовке статьей для публикации): 55 EUR // 250,00 PLN. Участие без доклада бесплатно.
 Организаторы предусматривают публикацию сборника с текстами докладов.
Оплата организационного взноса производится по следующим реквизитам: наименование банка: Millennium Bank S.A.; расчетный счет: 74 1160 2202 0000 0000 6084 9609; SWIFT: BIGBPLPW, IBAN: PL; название для денежного перевода: „terminologia słowiańska”; адрес получателя: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Организационный комитет: проф. Виктория Людвиговна Иващенко, проф. Вячеслав Константинович Щербин, проф. Владимир Владимирович Дубичинский (Терминологическая комиссия при Международном комитете славистов), prof. Stanisław Gajda, prof. Wojciech Chlebda, prof. Piotr Fast (Польская академия наук), prof. Ewa Wolnicz-Pawłowska, prof. Dorota Urbanek (Варшавский университет).

Место проведения конференции: Польская академия наук, Дворец Сташица (Polska Akademia Nauk, Pałac Staszica), адрес: ul. Nowy Świat 72, Warszawa.
Проживание во время конференции участники обеспечивают самостоятельно. Организаторами будет заранее предложена гостиничная база. 

Подробная информация о конференции будет в скором будущем доступна по адресу:  www.mks2017.uw.edu.pl      


Будем рады видеть Вас среди участников нашей конференции!
От имени Оргкомитета
dr hab. Anna Kozłowska
dr Marta Małachowicz
dr Mariusz Górnicz
dr Łukasz Karpiński