TERMINOLOGICKÁ KOMISE
při Mezinárdním komitétu slavistů

22.04.2017
25 травня 2017 р. у Варшаві 
відбудеться  засідання Термінологічної комісії при МКС

Місце проведення: 
Polska Akademia Nauk, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, Polska

Порядок денний:

1. Про зміни у складі ТК МКС (В. Іващенко).
2. Прийняття міжнародної колективної монографії “Словянське термінознавство кінця ХХ – початку ХХІ століть” до друку. Затвердження складу редколегії та рецензентів (В.  Іващенко).
3. Про підготовку до ХVІ Міжнародного з’їзду славістів, який відбудеться 2027 серпня 2018 р. (Белград, Сербія):
  про результати подання заявок до Національних комітетів та участь у секційному засіданні Словянське термінознавство і термінографія” (представники країн);
  про терміни написання доповідей до тематичного блоку (учасники блоку);
  про організацію зсідання ТК МКС під час зїзду.
4. Про наповнення нового випуску електронного видання “Вісник Термінологічної комісії при МКС”, присвяченого історії національних Термінологічних і Термінологічно-правописних комісій у слов’янських країнах (призначення представників від країни, які будуть готувати статті).
5. Про наповнення рубрик на сайті ТК МКС (В. Іващенко).
6. Про укладання, структуру й формат зведеного бібліографічного покажчика зі словянського термінознавства кінця ХХ – початку ХХІ століть:
  про збирання теоретичних праць – Росія, Словаччина, Македонія, Білорусь, Польща; термінографічних праць – Росія, Македонія, Словаччина, Чехія; лінгводидактичних праць – Росія, Білорусь, Польща, Чехія, Македонія, Сербія, Хорватія, Словаччина (призначення відповідальних осіб);
  про створення на основі бібліографічного покажчика термінознавчої і термінографічної баз даних (призначення відповідальних осіб).
7. Про підготовку звіту про діяльність ТК МКС за період 2013–2018 рр. (В. Іващенко).
8. Затвердження Статуту ТК МКС (В. Щербін).
9. Про подання заявки до МКС на продовження терміну діяльності ТК МКС та перспективи її подальшої роботи на період 2018–2023 рр. (В. Іващенко).
10. Вибори голови ТК МКС на період 2018–2023 рр. (В. Щербін).
11. Різне.

                                                          ***

25 мая 2017 г. в Варшаве 
состоится  заседание Терминологической комиссии при МКС

Место проведения: 
Polska Akademia Nauk, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, WarszawaPolska

Повестка дня:

1. Об изменениях в составе ТК МКС (В. Иващенко).
2. Принятие международной коллективной монографии “Славянское терминоведение конца ХХ – начала ХХІ веков” к печати. Утверждение состава редколлегии и рецензентов (В. Иващенко).
3. О подготовке к ХVІ Международному съезду славистов, который состоится 2027 августа 2018 г. (Белград, Сербия):
  о результатах подачи заявок Национальным комитетам и участии в секционном заседании Славянское терминоведение и терминография” (представители стран);
  о сроках написания докладов к тематическому блоку (учасники блока);
  об организации заседания ТК МКС во время съезда.
4. О наполнении нового выпуска электронного издания “Вестник Терминологической комиссии при МКС”, посвященного истории национальных Терминологических и Терминолого-орфографических комиссий в славянских странах (назначение представителей от стран, которые будут писать статьи).
5. О наполнении рубрик на сайте ТК МКС (В. Иващенко).
6. О структуре й формате упорядочения сводного библиографического указателя по славянскому терминоведению конца ХХ – начала ХХІ вв.:
  о подготовке теоретических трудов – Россия, Словакия, Македония, Белоруссия, Польша; терминографических трудов – Россия, Македония, Словакия, Чехия; лингводидактических трудов – Россия, Белоруссия, Польша, Чехия, Македония, Сербия, Хорватия, Словакия (назначение ответственных);
  о создании на основе библиографического указателя терминоведческой и терминографической баз данных (назначение ответственных).
7. О подготовке отчета о деятельности ТК МКС за период 2013–2018 гг. (В.  Иващенко).
8. Утверждении Устава ТК МКС (В. Щербин).                            
9. О подачи заявки на продление срока работы ТК МКС и перспективах ее деятельности на период 2018–2023 гг. (В. Иващенко).
10. Выборы председателя ТК МКС на период 2018–2023 гг. (В. Щербин).
11. Разное.