TERMINOLOGICKÁ KOMISE
při Mezinárdním komitétu slavistů

21.02.2018

4–6 жовтня 2018 року в Національному університеті «Львівська політехніка» відбудеться XV Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2018».


Тематика конференції

 1. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії 
 2. Лексикографія та міжмовні зв’язки 
 3. Нормування та стандартизація термінології 
 4. Термінологія природничих знань (фізична, хеміко-біологічна, технічна, охорони здоров’я, військова, сільськогосподарська тощо) 
 5. Термінологія гуманітарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, спортивна, філософсько-богословська тощо) 

     Регламент

Доповідь на пленарному засіданні – 20 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – 10 хв. 

Виступ у дискусії, повідомлення – 5 хв. 


Учасникам, які виголосять доповідь на засіданні, буде вручено сертифікат учасника конференції 


Як оформити статтю

 1. Обсяг статті: не менше, ніж 3 с. для публікації у Збірнику і не менше, ніж 5 с. для публікації у Віснику. 
 2. Структура статті має відповідати вимогам фахових видань України й містити такі частини: 1) суть проблеми; 2) аналіз останніх досліджень та публі-кацій; 3) формулювання мети статті; 4) виклад основного матеріялу; 5) висновки; 6) перелік літератури (див. http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk.htm). 
 3. Текстовий редактор: MS Word, формат файлу .rtf. 
 4. Сторінка формату А4 (210х297 мм); береги: лівий – 1,8 см, правий – 2,5 см, верхній – 2 см, нижній – 2,7 см. 
 5. Текст: шрифт Times New Roman, розмір 12; у разі використання інших шрифтів подати їхні електронні версії; міжрядковий проміжок – 1,5; відступ першого рядка – 1 см. Посилання на літературу в тексті подати за взірцем: [7, с. 19; 8, с. 237; 12]. Підзаголовки виокремити посередині рядка грубим шрифтом Times New Roman розміру 11. 
 6. Рядки: 1-й рядок правобіч – номер УДК (грубий шрифт); 2-й правобіч – ім’я та прізвище автора (грубий шрифт); 3-й правобіч – повна назва організації; через рядок – посередині назва статті (грубий шрифт, розмір 14); через рядок – правобіч (похилий шрифт): знак ©, автор(и), рік видання; через рядок – ано-тація українською (до 60 слів, грубий шрифт); через рядок – анотація англійською (до 60 слів, грубий шрифт); після анотацій – ключові слова кожною мовою (до 8 слів, грубий шрифт); через рядок – текст статті. 
 7. Нумерований перелік літератури подати в кінці статті одним абзацом через крапку з комою (шрифт похилий) за абеткою, оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (див. Бюлетень ВАК України, № 3, 2008).
 8. Рисунок (діаграма): у форматі TIF, JPG або BMP із розрізнювальною здатністю від 300 dpi додатково подати окремим файлом; рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати в один об’єкт; розмір шрифту – 10.
 9. Таблиці: у форматі МS Word; заголовок подати над таблицею правобіч (похилий шрифт), напр., Таблиця 1; назва таблиці – у черговому рядку посередині (грубий шрифт). 
 10. У тексті не використовувати переноси та автоматичну нумерацію приміток. 
 11. Підпис автора (-ів) у кінці статті. 
Редколегія не розглядатиме статтю, оформлену з порушенням вимог або яка не відповідає тематиці конференції. 
За рекомендацією редколегії статтю буде опубліковано у Збірнику наукових праць учасників конференції або у Віснику НУ «Львівська політехніка» серія «Проблеми української термінології». 
Матеріяли конференції буде розміщено на інтернет-сторінці ТК СНТТ. 
Згідно з наказом по НУ «Львівська політехніка» № 223-10 від 24.10.2017 редколегія перевірятиме рукописи статей на академічний плагіат у системі Unicheck. 

Як подати матеріяли

Комплект матеріялів: 

 1. Два роздруки статті, оформленої відповідно до правил. 
 2. Електронна версія статті у форматі .rtf. 
 3. Заповнена анкета учасника. 
 4. Конверт із маркою для нельвів’ян. 


Для публікації статті у Віснику треба подати

 1. Дві засвідчені рецензії (внутрішня та зовнішня) від фахівців із науковим ступенем (принаймні одна від філолога) за усталеними вимогами (опис предмету дослідження, актуальність, наукова новизна, значення отриманих результатів, недоліки, рекомендації). 
 2. Доктори наук подають матеріяли без рецензій. 
 3. Електронна версія розширеної англійської анотації статті (обсягом одна сторінка) разом із назвою статті, іменем та прізвищем автора й назвою організації (розмір 11; міжрядковий проміжок – 1,1) та її український переклад. До анотації додати бібліографію, якщо автор знає переклад назви, інакше подати її транслітерацію. 
 4. Авторам із Львівської політехніки: на першій сторінці статті – підпис завідувача катедри з дозволом до друку. 
 5. Іншим авторам: лист на бланку організації на ім’я проректора з наукової роботи НУ ЛП із проханням дозволити публікувати статтю. 


Після повідомлення про прийняття статті до публікування автори мають сплатити за видання кожної сторінки – 2 у. о. та організаційний внесок – 3 у. о. 

Матеріяли надіслати до 30 червня 2018 р. на адресу оргкомітету конференції; після зазначеного терміну (але не пізніше 15 липня) оплата за кожну сторінку – 4 у. о. 

Оплату у гривнях із розрахунку 1 у. о. = 1 $ US за міжбанківським курсом (станом на час оплати) здійснити на розрахунковий рахунок: 

р/р 31254250101057 в ДКС України, ЗКПО 02071010, МФО 820172 ДКС УКРАЇНИ  із зазначенням П.І.П. учасника та призначення платежу: 

XV МНК «Проблеми української термінології СловоСвіт 2018» 

Копію квитанції про оплату надіслати на адресу оргкомітету. 


Адреса оргкомітету

НУ «Львівська політехніка», гол. корпус, к. 237 

вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна 

тел./факс: (032) 2582-256 

е-пошта: rytsar@polynet.lviv.ua 


Проживання

Інформація про готелі Львова: https://hotels24.ua/uk/Lviv/

Щоб забронювати місце в готелі-гуртожитку НУ «Львівська політехніка» (вул. Відкрита, 1, корп. 10, тел. (032) 2386-020) потрібно зробити відповідний запис в анкеті та подати її до оргкомітету. 


Файл -
Файл -