TERMINOLOGICKÁ KOMISE
při Mezinárdním komitétu slavistů

12.09.2018
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, istraživački projekt HRZZ-a Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik i VERN'

organiziraju


MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP 
E-RJEČNICI I E-LEKSIKOGRAFIJA

Zagreb, 10. – 11. svibnja 2019. 


Pozvani predavači:

Stefan Engelberg (Institut für Deutsche Sprache, Mannheim)

Simon Krek (Institut Jožef Stefan, Ljubljana; Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, Ljubljana)

Polona Gantar (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana)

Nikola Ljubešić (Institut Jožef Stefan, Ljubljana)Poštovane kolegice i kolege,

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i istraživački projekt HRZZ-a Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik organiziraju međunarodni znanstveni skup E-rječnici i e-leksikografija, koji će se održati od 10. do 11. svibnja 2019. godine u Zagrebu. E-rječnici i e-leksikografija specijalizirani je skup zamišljen kao mjesto susretanja, upoznavanja i razmjene iskustava hrvatskih i inozemnih e-leksikografa i računalnih jezikoslovaca koji razvijaju e-alate.

Predviđene su sljedeće tematske cjeline:

e-rječnici
e-enciklopedije
korpus u leksikografiji i korpusna leksikografija
terminološke i jezične baze podataka
e-terminologija
retrodigitalizacija
računalni i leksikografski alati.
Za izlaganje na skupu predviđeno je 15 minuta, a za raspravu 5 minuta. Službeni su jezici skupa hrvatski, svi slavenski te engleski i njemački jezik. Sažetak na jeziku izlaganja i na engleskome jeziku treba sadržavati do 300 riječi svaki, a slat će se s pomoću aplikacije EasyChair https://easychair.org/conferences/?conf=erel2019). Prijave će biti otvorene od 1. rujna do 1. prosinca 2018. godine. Ako je sažetak na engleskome jeziku, organizator će osigurati prijevod sažetka na hrvatski. O prihvaćanju teme za izlaganje obavijestit ćemo vas do 1. veljače 2019. godine. Kotizacija je 500 kuna, a može se uplatiti na račun ili pri registraciji na skupu.

Radovi sa skupa nakon recenzentskoga postupka objavit će se u Raspravama: Časopisu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (kategorija A1) 2020. godine.
Troškove prijevoza i smještaja snose sudionici.

Sve obavijesti o skupu objavljivat će se na ovim mrežnim stranicama.

U očekivanju vaše prijave srdačno vas pozdravljamo.Organizacijski odbor

Lana Hudeček (predsjednica), Željko Jozić, Branko Štefanović, Milica Mihaljević, Kristina Štrkalj Despot, Kristian Lewis (tajnik), Ivana Brač, Joža Horvat, Daria Lazić, Josip Mihaljević, Siniša Runjaić (izvršni tajnici)


Programski odbor

Petra Bago, Matea Birtić, Goranka Blagus Bartolec, Polona Gantar, Lana Hudeček, Nataša Jermen, Željko Jozić, Barbara Kovačević, Simon Krek, Kristian Lewis, Nikola Ljubešić, Ivana Matas Ivanković, Milica Mihaljević, Nives Mikelić Preradović, Christine Möhrs, Bruno Nahod, Dinka Pasini, Sanja Seljan, Kristina Štrkalj Despot, Toma Tasovac, Domagoj Vidović


Kontakt: mreznik@ihjj.hr


*** 


The Institute of Croatian Language and Linguistics, Croatian Web Dictionary – Mrežnik, a research project funded by the Croatian Scientific Foundation, and VERN'

will be organizing an

INTERNATIONAL CONFERENCE 
E-DICTIONARIES AND E-LEXICOGRAPHY 

10 and 11 May 2019 

Zagreb, Croatia


Invited speakers:

Stefan Engelberg (Institut für Deutsche Sprache, Mannheim) 

Simon Krek (Institut Jožef Stefan, Ljubljana; Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, Ljubljana) 

Polona Gantar (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana)

Nikola Ljubešić (Institut Jožef Stefan, Ljubljana)

The Institute of Croatian Language and Linguistics and the Croatian Web Dictionary – Mrežnik, a research project funded by the Croatian Science Foundation, invite researchers to submit paper proposals for the international conference E-dictionaries and e-lexicography, which will be held on 10 and 11 May 2019 in Zagreb. The aim of the conference is to bring together experts in e-lexicography, computational linguists, and software developers from Croatia and abroad. 

The conference will focus on the following topics:

e-dictionaries
e-encyclopedias
corpora in lexicography
databases on language and terminology
e-terminology
retrodigitalization
computer tools for lexicography

Each presenter will give a 15-minute talk, which will be followed by a 5-minute discussion. The languages of the conference are all Slavic languages, English, and German. Abstract of no more than 300 words in the language in which the paper will be presented as well as an abstract in English up to 300 words should be submitted via EasyChair (https://easychair.org/conferences/?conf=erel2019). Applications will open on 1 September and close on 1 December 2018. If the abstract is in English, the organizers will provide a translation into Croatian. Notification of acceptance will be provided by 1 February 2019. Conference fee will be 85 euros (for payments from abroad) or 500 kuna (approx. 70 euros) payable at the conference registration desk.

Papers from the conference will undergo review process (a double-blind peer review) and will be published after two positive reviews in the journal Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (category A1) in 2020.

Travel and accommodation costs will be covered by the participants. 

All information on the conference will be available on this website.

We are looking forward to your application.


Organizing Committee

Lana Hudeček (chair), Željko Jozić, Branko Štefanović, Milica Mihaljević, Kristina Štrkalj Despot, Kristian Lewis (secretary), Ivana Brač, Joža Horvat, Daria Lazić, Josip Mihaljević, Siniša Runjaić (executive secretaries)

Program Committee

Petra Bago, Matea Birtić, Goranka Blagus Bartolec, Polona Gantar, Lana Hudeček, Nataša Jermen, Željko Jozić, Barbara Kovačević, Simon Krek, Kristian Lewis, Nikola Ljubešić, Ivana Matas Ivanković, Milica Mihaljević, Nives Mikelić Preradović, Christine Möhrs, Bruno Nahod, Dinka Pasini, Sanja Seljan, Kristina Štrkalj Despot, Toma Tasovac, Domagoj Vidović

Contact: mreznik@ihjj.hr


***Институт хорватского языка и языкознания, исследовательский проект Хорватского научного фонда Хорватский веб-словарь – Mrežnik и VERN'


приглашают вас принять участие в


МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

E-СЛОВАРИ И E-ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

10 – 11 мая 2019 года 

в Загребе, ХорватияПриглашенные докладчики:


Stefan Engelberg (Institut für Deutsche Sprache, Mannheim)

Simon Krek (Institut Jožef Stefan, Ljubljana; Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, Ljubljana)

Polona Gantar (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana)

Nikola Ljubešić (Institut Jožef Stefan, Ljubljana)


Уважаемые коллеги,

Институт хорватского языка и языкознания и исследовательский проект Хорватского научного фонда Хорватский веб-словарь – Mrežnik организуют международную научную конференцию E-словари и e-лексикография, которая пройдет с 10 по 11 мая 2019 г. в Загребе, Хорватия. Цель конференции E-словари и e-лексикография – связать хорватских и зарубежных специалистов по компьютерной лексикографии, компьютерных лингвистов и разработчиков программного обеспечения.

Темы конференции:

e-словари
e-энциклопедии
корпус в лексикографии и корпусная лексикография
терминологические и лингвистические базы данных
e-терминология
ретрооцифровка, оцифровка древних текстов
компьютерные инструменты для лексикографии.

Регламент: доклады – 15 минут, дискуссия – 5 минут. Рабочие языки конференции: все славянские языки, английский и немецкий язык. Заявка и аннотация должны быть на одном из рабочих языков и на английском языке, объемом до 300 слов каждый. Заявки на участие в конференции и тезисы принимаются с 1 сентября по 1 декабря 2018 г. по е-адресу mreznik@ihjj.hr или на веб-сайте EasyChair (https://easychair.org/conferences/?conf=erel2019). Решение программного комитета о включении вашего доклада в программу конференции будет сообщено по электронной почте не позднее 1 февраля 2019 г. Оргвзнос: 85 евро (для зарубежных платежей) или 500 кун (около 70 евро), подлежащих оплате на стойке регистрации конференции.

Доклады, прочитанные на конференции, пройдут процесс обзора (двойной слепой экспертный обзор) и будут опубликованы после двух положительных отзывов в журнале Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (категория A1) в 2020 г.

Все командировочные расходы, связанные с приездом и проживанием докладчиков, несет направляющая сторона.

Дополнительная информация о конференции будeт размещена на этом веб-сайте.

Будем искренне рады видеть вас в Загребе.Организационный комитет

Лана Худечек (председатель), Желько Иозич, Бранко Штефанович, Милица Михалевич, Кристина Штркаль Деспот, Кристиан Льюис(секретарь), Ивана Брач, Иожа Хорват, Дария Лазич, Иосип Михалевич, Синиша Руньяич (исполнительные секретари)Программный комитет

Петра Баго, Матея Биртич, Горанка Благус Бартолец, Полона Гантар, Лана Худечек, Наташа Ермен, Желько Иозич, Барбара Ковачевич, Симон Крек, Кристиан Льюис, Никола Льюбешич, Ивана Матас Иванкович, Милица Михалевич, Нивес Микелич Прерадович, Кристине Мëрс, Бруно Наход, Динка Пасини, Санья Сельян, Кристина Штркаль Деспот, Тома Тасовац, Домагой Видович


Контакт: mreznik@ihjj.hr