TERMINOLOGICKÁ KOMISE
při Mezinárdním komitétu slavistů

29.03.2016
На основу одлука са Заседања Проширеног Председништва МКС-а у Београду 2014 године и у Прагу 2015. године, слободни смо да изнесемо важне информације које се тичу организације, места и времена одржавања, облика рада и броја учесника на XVI Међународном Конгресу слависта у Београду. 


1. Организатор Конгреса је са стране домаћина Савез славистичких друштава Србије, а суорганизације се прихватио Филолошки факултет Универзитета у Београду. Конгрес се одржава под покровитељством САНУ и високим покровитељством председника Републике Србије. 

2. Време одржавања Конгреса је 20–27. август 2018. године по аналогији са конгресом у Минску. Место одржавања Конгреса биће Филолошки факултет Универзитета у Београду и САНУ, премда ће се, по потреби, радити и другде. 

3. Форме рада Конгреса су секцијски реферати, округли столови, тематски блокови и постери. 

4. Задржане су квоте као део традиције у раду МКС-а. Валидне су квоте које су донете 2010. године на заседању МКС-а у Новгороду, иновиране на заседању МКС-а у Прагу 2015. године. 

5. Оптимални број учесника је 650 учесника с рефератом у секцијама и округлим столовима, те 150-200 у тематским блоковима, укупно 800-850

6. Конгрес се први пут отвара за нову категоријуучеснике без реферата и учеснике са постером. Њихов број износи максимално 20% од квота које важе за сваку земљу. Ови учесници плаћају 70% предвиђене котизације. 

7. Предвиђена котизација за учешће на Конгресу је 100 евра


8. У случају коауторских реферата, по правилу, важи начело „један реферат – један референт“; могуће је учешће и већег броја коаутора унутар квоте одговарајућег националног комитета; за коауторски реферат важи исто временско ограничење као и за остале секцијске реферате. 

9. Предвиђено је до 25 тематских блокова, као и на конгресу у Минску. За разлику од ранијих конгреса, одлучено је да број учесника тематског блока буде од 3 до 8. Пожељно је да реферати буду на три словенска језика, а морају бити најмање на два и највише по два референта могу бити из исте земље. У тематским блоковима предвиђа се један уводни реферат у трајању од 20 мин., остали реферати по 15 мин., док се реч у дискусији ограничава на 5 мин. Анотацију тематског блока пише предлагач за цео блок, а дужан је да приложи и анотације излагања сваког референта. Председништво МКС треба да добије преглед тематског блока и анотацију до 1. маја 2016. године. Од 1. маја до септембра 2016. разматраће се приспели предлози и анотације, да би коначна листа била усвојена на заседању МКС-а у Букурешту. Анотација тематског блока у целини и сваког реферата посебно треба да буде обима до 1000 знакова. У зависности од пристиглих пријава, овај рок се може продужити до краја године. 

10. Донета је одлука о томе да се материјали за тематске блокове могу припремити за Конгрес и објављивањем на Интернету у електронском облику (на сајту МКС-а биће објављени линкови, најкасније до 01. августа 2018), а да се реферати за секције, као и досад, морају штампати пре Конгреса. 

11. На Конгресу у Београду предвиђено је до 5 округлих столоваНа основу записника заседања МКС-а у ужем саставу у Београду и у Прагу, наши радни предлози су: 

- Округли сто на тему славистика и глобализација; 

- Округли сто о корпусној лингвистици; 

- Округли сто о положају српског/словенских језика на универзитетима у свету. 


Позивамо националне комитете да, у складу са усвојеном тематиком и квотама, одмах отворе пријаве секцијских 

реферата, тематских блокова и округлих столова са роком до краја 2016. године


Председник МКС-а 

Проф. др Бошко Сувајџић 


***


На основании решений Заседаний Расширенного Президиума МКС, принятых в Белграде в 2014 году и в Праге в 2015 году, мы уполномочены сообщить важную информацию, касающуюся организации, места и времени проведения, формы работы и количества участников XVI Международного съезда славистов в Белграде. 


1. Организатор съезда с принимающей стороны – Союз славистических обществ Сербии, а соорганизатором выступил Филологический факультет Белградского университета. Съезд проходит под эгидой Сербской академии наук и искусств (САНИ) и высоким покровительством президента Республики Сербии. 

2. Время проведения съезда − с 20 по 27 августа 2018 года, по аналогии со съездом в Минске. Место проведения съезда – Филологический факультет Белградского университета и САНИ, однако, в зависимости от обстоятельств, работа будет проходить и в других местах. 

3. Формы работы съезда – доклады на секциях, круглые столы, тематические блоки и стендовые доклады (постеры). 

4. Сохранены квоты как часть традиции работы МКС. Действительны квоты, которые приняты в 2010 году на заседании МКС в Новгороде и обновлены на заседании МКС в Праге в 2015 году. 

5. Оптимальное количество участников – 650 с докладом на секциях и круглых столах, 150-200 в тематических блоках, общим числом – 800-850. 

6. Съезд впервые открывается для новой категории: участники без доклада и участники со стендовым докладом. Их число составляет максимально 20% от квот, которые действуют для каждой страны. Эти участники платят 70% предполагаемого взноса. 

7. Предусмотренный взнос за участие в съезде составляет 100 евро

8. В случае соавторских докладов, в соответствии с правилом, действует принцип «один доклад – один докладчик»; возможно участие и большего количества соавторов в пределах квоты соответствующего национального комитета; для соавторского доклада действует тоже ограничение по времени доклада, как и для других докладов секции. 

9. Предполагается до 25 тематических блоковкак и на съезде в Минске. В отличие от предыдущих съездов, принято решение, что число участников тематического блока будет от 3 до 8. Желательно, чтобы доклады были на трех славянских языках, обязательно − хотя бы на двух языках. Должно быть не более двух докладчиков из одной страны. В тематических блоках предполагается один вводный доклад продолжительностью 20 мин., остальные доклады – по 15 мин., а выступление в дискуссии ограничивается 5 мин. Аннотацию тематического блока пишет автор предложения всего блока, он также должен приложить и аннотации доклада каждого докладчика. Президиум МКС должен получить обзор тематического блока и аннотацию до 1 мая 2016 годаС 1 мая по сентябрь 2016 года будут рассматриваться полученные предложения и аннотации, с тем, чтобы окончательный список был утвержден на заседании МКС в Бухаресте. Аннотация тематического блока в целом и каждого доклада отдельно должна быть объемом до 1 000 знаков. В зависимости от полученных заявок, этот срок может быть продлен до конца года. 

10. Принято решение о том, что материалы для тематических блоков могут готовиться для съезда и путем публикации в Интернете в электронном виде (на сайте МКС будут опубликованы ссылки, не позднее 1 августа 2018), а доклады секций, как и раньше, должны печататься до съезда. 

11. На съезде в Белграде предполагается до 5 круглых столовНа основании протокола заседания МКС в узком составе в Белграде и в Праге, наши рабочие предложения следующие: 

- Круглый стол на тему «Славистика и глобализация»; 

- Круглый стол о корпусной лингвистике; 

- Круглый стол о положении сербского/славянских языков в университетах мира. 


Призываем национальные комитеты в соответствии с принятой тематикой и квотами сразу открыть регистрацию секционных докладов и круглых столов сроком до конца 2016 года


Председатель МКС 

Проф. д.ф.н. Бошко Сувайджич


Страничка Съезда:

   http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/centri-i-instituti/mks/


Файл -
Файл -