TERMINOLOGICKÁ KOMISE
při Mezinárdním komitétu slavistů

21.04.2015

ПРОТОКОЛ № 2


засідання Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів (ТК МКС), проведеного 21 квітня 2015 року з 14.00 до 16.00  в залі засідань Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України (м. Київ, вул. Грушевського, 4

Присутні: 
 1. Гриценко П. Ю.  директор Інституту української мови НАН України, професор,  доктор філологічних наук.
 2. Іващенко В. Л. – голова ТК МКС, доктор філологічних наук, завідувач відділу наукової термінології Інституту української мови НАН України.
 3. Щербін В. К. – заступник голови ТК МКС, кандидат філологічних наук, завідувач сектору інноваційного розвитку галузей Центру системного аналізу та стратегічних досліджень НАН Білорусі.
 4. Дубічинський В. В. – секретар ТК МКС, професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри української, російської мов і прикладної лінгвістики Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут.
 5. Вольніч-Павловська Е. – член ТК МКС, доктор габілітований, професор факультету прикладної лінгвістики Інституту професійної та міжкультурної комунікації Варшавського університету.
 6. Міхалєвіч М. – член ТК МКС, професор, доктор наук, завідувач відділу хорватської літературної мови Інституту хорватської мови і мовознавства.
 7. Шелов С. Д. – член ТК МКС, професор, доктор філологічних наук, голова Термінологічного центру Інституту російської мови імені В. В. Виноградова РАН.
 8. Кочан І. М. – член ТК МКС, професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри прикладного мовознавства Львівського національного університету імені І. Франка.
 9. Худечек Л. – член ТК МКС, доктор наук, старший науковий співробітник Інституту хорватської мови і мовознавства.
 10. Йованович В. – член ТК МКС, доктор філологічних наук, науковий співробітник Інституту сербської мови Сербської академії наук і мистецтв.
 11. Любецька К. П. – член ТК МКС, кандидат філологічних наук, доцент кафедри сучасної білоруської мови Білоруського державного університету.
 12. Симоненко Л. О. – кандидат у члени ТК МКС, професор, кандидат філологічних наук, провідний науковий співробітник Українського мовно-інформаційного фонду НАН України.

Слухали:

1. Привітання директора Інституту української мови НАНУкраїни професора доктора філологічних наук ПЮ. Гриценка про сучасний стан наукових досліджень, що проводяться в Інституті української мови НАН України.

2. Привітання та повідомлення голови ТК МКС, доктора філологічних наук В. Л. Іващенко за такими питаннями:
 • про порядок денний засідання ТК МКС;
 • про план роботи ТК МКС на період 2015–2018 рр.;
 • про написання розділів колективної монографії "Слов’янське термінознавство кінця ХХ – початку XXI ст.", яка має вийти з друку до XVI Міжнародного з’їзду славістів (Белград, 2018);
 • про можливості створення електронної версії двотомного "Словника слов’янської лінгвістичної термінології" (Praha, 1977–1979);
 • про внесення членами ТК МКС пропозицій щодо створення сайту Комісії.

3. Наукові доповіді:
 • М. Міхалєвіч "Підходи до написання розділу колективної монографії про хорватське термінознавство";
 • С. Д. Шелов "Російське термінознавство 1990–2000 рр.";
 • В. К. Щербін "Сучасна білоруська термінографія: досягнення та проблеми".

Ухвалили:

1. Кожний член ТК МКС повинен до 1-го жовтня 2016 р. подати голові Комісії кінцевий варіант тексту свого розділу (обсягом від 12-ти до 24-х сторінок) до колективної монографії  "Слов’янське термінознавство кінця ХХ – початку XX століть".

2. Члени ТК МКС мають скласти до запропонованих розділів відповідні довідкові додатки (до 1-го жовтня 2016 р.):
 • бібліографію національних термінологічних словників;
 • бібліографію національних дисертаційних досліджень із питань термінознавства;       
 • бібліографію національних монографій із питань термінознавства.

3.
 
Кожен член ТК МКС зобов'язаний до 15-го травня 2015 р. здати звіт про виконану роботу  за період із серпня 2013 р. до травня 2015 р.

4. Наступне засідання Комісії провести в Белграді весною 2016 р.  

5. Урахувати такі пропозиції щодо сайту Комісії:
 • В. В. Дубічинського розташувати на сайті Комісії інформацію про нові книги з питань термінознавства та про нові термінологічні словники, ввести рубрику про нові терміни з їхнім описом та інформацією про стандартизацію, а також рубрику про провідних термінологів слов’янського світу;
 • В. Л. Іващенко – створити на сайті термінознавчу базу знань (зведений перелік монографій і дисертацій з термінознавства за період з 1990-х рр. до сьогодення), а також розташувати бібліографію із сучасної термінографії цього ж періоду;
 • І. М. Кочан фіксувати на сайті Комісії відомості про захисти докторських і кандидатських дисертацій з питань термінознавства;
 • В. К. Щербіна – вивчити досвід роботи сайтів Інфотерму та РосТерму.

6.
Заступникові голови ТК МКС
В. К. Щербіну та секретареві ТК МКС В. В. Дубічинському підготувати протокол засідання Комісії.

21.04.2015 р.
Голова засідання, голова ТК МКС, доктор філологічних наук – В. Л. Іващенко 
Заступник голови ТК МКС, кандидат філологічних наук – В. К. Щербін
Секретар ТК МКС,  доктор філологічних наук – В. В. Дубічинський ***   
    ПРОТОКОЛ № 2 
  
заседания Терминологической комиссии при Международном комитете славистов (ТК МКС), проведенного 21 апреля 2015 года с 14.00 до 16.00 в зале заседаний Института языковедения им. О.О. Потебни НАН Украины (г. Киев, ул. Грушевского, 4) 


Присутствовали:
 1. Гриценко П. Ю. – директор Института украинского языка НАН Украины, профессор, доктор филологических наук.
 2. Иващенко В. Л. – председатель ТК МКС, доктор филологических наук, заведующая отделом научной терминологии Института украинского языка НАН Украины.
 3. Щербин В. К. – заместитель председателя ТК МКС, кандидат филологических наук, заведующий сектором инновационного развития отраслей Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси. 
 4. Дубичинский В. В. – секретарь ТК МКС, профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой украинского, русского языков и прикладной лингвистики Национального технического университета «Харьковский политехнический институт».
 5. Вольнич-Павловская Е. – член ТК МКС, доктор габилитованный, профессор факультета прикладной лингвистики Института профессиональной и межкультурной коммуникации Варшавского университета.
 6. Михалевич М. – член ТК МКС, профессор, доктор филологических наук, заведующая отделом хорватского литературного языка Института хорватского языка и языкознания.
 7. Шелов С. Д. – член ТК МКС, профессор, доктор филологических наук, руководитель Терминологического центра Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН.
 8. Кочан И. Н. – член ТК МКС, профессор, доктор филологических наук, заведующая кафедрой прикладного языкознания Львовского национального университета имени И. Франко.
 9. Худечек Л. – член ТК МКС, доктор наук, старший научный сотрудник Института хорватского языка и языкознания.
 10. Йованович В. – член ТК МКС, доктор филологических наук, научный сотрудник Института сербского языка Сербской академии наук и искусств.
 11. Любецкая Е. П. – член ТК МКС, кандидат филологических наук, доцент кафедры современного белорусского языка Белорусского государственного университета.
 12. Симоненко Л. А. – кандидат в члены ТК МКС, профессор, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Украинского языково-информационного фонда НАН Украины. 

Слушали:
1. Приветствие директора Института украинского языка НАН Украины, профессора, доктора филологических наук П. Ю. Гриценко о современном состоянии научных исследований, ведущихся в Институте украинского языка НАН Украины.

2. Приветствие и сообщение председателя ТК МКС, доктора филологических наук В. Л. Иващенко по следующим вопросам:
 • о повестке дня  данного заседания ТК МКС;
 • о планах работы ТК МКС на период 2015-2018 гг.;
 • о ходе работы членов ТК МКС над разделами коллективной монографии «Славянское терминоведение конца ХХ – начала XXI веков», которая должна выйти из печати к XVI Международному съезду славистов (Белград, 2018);
 • о возможности создания электронной версии двухтомного «Словаря славянской лингвистической терминологии» (Praha, 1977-1979);
 • о внесении членами ТК МКС предложений относительно создания сайта Комиссии.

3. Научные доклады:
 • М. Михалевич «Подходы к написанию раздела коллективной монографии о хорватском терминоведении»;
 • С. Д. Шелова «Российское терминоведение 1990-2000 гг.»;
 • В. К. Щербина «Современная белорусская терминография: достижения и проблемы». 

Постановили:

1. Каждый член ТК МКС должен до 1-го октября 2016 г. представить председателю Комиссии окончательный вариант текста своего раздела (объемом от 12-ти до 24-х страниц) в коллективную монографию «Славянское терминоведение конца ХХ – начала XXI веков».

2. Члены ТК МКС должны составить к представленным разделам соответствующие справочные приложения (до 1-го октября 2016 г.):
 • библиографию национальных терминологических словарей;
 • библиографию национальных диссертационных исследований по вопросам терминоведения;
 • библиографию национальных монографий по вопросам терминоведения.

3. Каждый член ТК МКС обязан до 15-го мая 2015 г. сдать свой отчет о работе по выполнению запланированных заданий за период с августа 2013 г. до мая 2015 г.

4. Очередное заседание ТК МКС провести в Белграде (весной 2016 г.).

5. Учесть следующие предложения относительно сайта Комиссии:
 • В. В. Дубичинского – разместить на сайте Комиссии информацию о новых книгах по вопросам терминоведения и новых терминологических словарях, ввести рубрику о новых терминах с их описанием и информацией о стандартизации, а также рубрику о ведущих терминологах славянского мира;
 • В. Л. Иващенко – создать на сайте терминоведческую базу знаний (сводный перечень монографий и диссертаций по терминоведению за период с 1990-х гг. до настоящего времени, а также разместить библиографию по современной терминографии этого же периода;
 • И. Н. Кочан – фиксировать на сайте Комиссии сведения о защитах докторских и кандидатских диссертаций по вопросам терминологии;
 • В. К. Щербина – изучить опыт работы сайтов Инфотерма и РосТерма.

6. Заместителю председателя ТК МКС В. К. Щербину и секретарю ТК МКС В. В. Дубичинскому подготовить протокол данного заседания Комиссии.

21.04.2015 г.
Председатель заседания, председатель ТК МКС, доктор филологических наук  В. Л. Иващенко
Заместитель председателя ТК МКС, кандидат филологических наук – В. К. Щербин
Секретарь ТК МКС, доктор филологических наук – В. В. ДубичинскийZPRÁVY  

OZNÁMENÍ