TERMINOLOGICKÁ KOMISE
při Mezinárdním komitétu slavistů

29.06.2020
29 червня 2020 року відбулося традиційне щорічне, проте перше в онлайн-форматі, зсідання Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів.
Зустріч розпочалася хвилиною мовчання в пам'ять відомої польської дослідниці в галузі термінології prof. Wandy Zmarzer, яка у березні 2020 року відійшла у вічність.


ПРОТОКОЛ № 7

онлайн-засідання Термінологічної комісії при МКС 
від 29.06.2020 (на платформі Google Meet)

Присутні: 

1. В.Л. Іващенко (Україна) – голова Термінологічної комісії при МКС, доктор філологічних наук.
2. В.В. Дубічинський (Україна, Польща) – секретар Термінологічної комісії при МКС, доктор габілітований.
3. M. Górnicz (Polska) – член Термінологічної комісії при МКС, доктор габілітований.
4. K. Lewis (Republika Hrvatska) – член Термінологічної комісії при МКС, доктор наук.
5. Р. Левушкина (Србија) – член Термінологічної комісії при МКС, доктор філологічних наук.
6. M. Mihaljević (Republika Hrvatska) – член Термінологічної комісії при МКС, доктор наук.
7. M.J. Tomazin (Slovenija) – член Термінологічної комісії при МКС, доктор наук.
8. M. Žagar Karer (Slovenija) – член Термінологічної комісії при МКС, доктор наук.
9. К.П. Любецкая (Беларусь) – член Термінологічної комісії при МКС, кандидат філологічних наук.
10. Л.В. Ричкова (Беларусь) – член Термінологічної комісії при МКС, кандидат філологічних наук.
11. С.Д. Шелов (Росія) – член Термінологічної комісії при МКС, доктор філологічних наук.

Слухали:

1. Звіт голови Комісії про роботу за період з 1.09.2018 до 30.06.2020 (В.Л. Іващенко).
2. Обговорення звіту (всі члени Комісії).
3. Обговорення проблемних питань укладання багатомовного Словника термінів термінознавства (усі члени Комісії).
4. Про стан укладання Бібліографічного покажчика Слов'янська термінографія (1990-2017) та формування на його основі Терміногафічної бази даних TERM_IN (В.Л. Іващенко).
5. Пропозиції до формування та затвердження до друку вип. 4 Вісника ТК МКС (усі члени Комісії).
6. Різне.


Ухвалили:

1. Схвалити звіт голови Комісії В.Л. Іващенко про роботу за період з 1.09.2018 до 30.06.2020. Рекомендувати розмістити звіт на електронній сторінці ТК МКС.
2. Схвалити з певними доповненнями інструкцію створення Словника термінів термінознавства (розроблення инструкциъ та концепция - докт. філол. наук В.Л. Іващенко).
3. Схвалити роботу над укладанням Бібіліографічного покажчика Слов'янська термінографія (1990-2017) та формування на його основі Терміногафічної бази даних TERM_IN. Пілготувати покажчик  до друку в 2022 р.
4. Затвердити підготовку до друку 4-го випуску електронного видання Вісника Термінологічної комісії при МКС (2020).
5. Провести чергове засідання ТК МКС у м. Любляна (Словенія) у травні 2021 р. з урахуванням участі членів Комісії у термінологічній секції Міжнародної наукової конференції Сучасні проблеми лексикографії, яка планується 20-21 травня 2021 р.

29.06.2020 р.

Голова засідання, голова Термінологічної комісії при МКС,
доктор філологічних наук В.Л.Іващенко

Секретар Термінологічної комісії при МКС,
доктор габілітований В.В.Дубічинський


***

ПРОТОКОЛ № 7

онлайн-заседания Терминологической комиссии при МКС 
от 29.06.2020 (на платформе Google Meet)

Присутствовали:

1. В.Л. Иващенко (Украина) – председатель Терминологической комиссии при МКС, доктор филологических наук.
2. В.В. Дубичинский (Украина, Polska) – секретарь Терминологической комиссии при МКС, доктор габилитованый.
3. M. Górnicz (Polska) – член Терминологической комиссии при МКС, доктор габилитованный.
4. K. Lewis (Republika Hrvatska) – член Терминологической комиссии при МКС, доктор наук.
5. Р. Левушкина (Србија) – член Терминологической комиссии при МКС, доктор филологических наук.
6. M. Mihaljević (Republika Hrvatska) – член Терминологической комиссии при МКС, доктор наук.
8. M.J. Tomazin (Slovenija) – член Терминологической комиссии при МКС, доктор наук.
9. M. Žagar Karer (Slovenija) – член Терминологической комиссии при МКС, доктор наук.
10. К.П. Любецкая (Беларусь) – член Терминологической комиссии при МКС, кандидат филологических наук.
10. Л.В. Рычкова (Беларусь) – член Терминологической комиссии при МКС, кандидат филологических наук.
11. С.Д. Шелов (Россия) – член Терминологической комиссии при МКС, доктор филологических наук.

Повестка дня:

1. Отчёт председателя Комиссии о работе за период с 01.09.2018 по 30.06.2020 (В.Л. Иващенко).
2. Обсуждение отчета о работе Комиссии (все члены Комиссии).
3. Обсуждение проблемных вопросов составления многоязычного Словаря терминов терминоведения (все члены Комиссии).
4. О составлении Библиографического указателя Славянская терминография = Слов'янська термінографія (1990-2017) и формировании на его основе Терминографической базы данных TERM_IN = Терміногафічної бази даних TERM_IN (В.Л. Иващенко).
4. Предложения по формированию и утверждение к печати вып. 4 Вестника ТК МКС (все члены Комиссии).
5. Разное.

Постановили:

1. Одобрить отчёт председателя Комиссии В.Л.Иващенко о работе за период с 01.09.2018 по 30.06.2020. Рекомендовать разместить отчёт на вебтранице ТК МКС.
2. Одобрить с дополнениями инструкцию составления многоязычного Словаря терминов терминоведения (составление инструкции Словаря и концепция – докт. филол. наук В.Л. Иващенко).
3. Одобрить работу над составлением Библиографического указателя Славянская терминография = Слов'янська термінографія (1990-2017) и формировании на его основе Терминографической базы данных TERM_IN = Терміногафічної бази даних TERM_IN. Рекомендовать подготовку  указателя к печати в 2022 г.
4. Утвердить подготовку к печати 4-го выпуска электронного издания Вестника Терминологической комиссии при МКС (2020).
5. Провести очередное заседание ТК МКС в г. Любляна (Словения) в мае 2021 г. с учётом участия членов Комиссии в терминологической секции Международной научной конференции Современные проблемы лексикографии, которая планируется 20-21 мая 2021 г.

29.06.2020 г.

Председатель Терминологической комиссии при МКС,
доктор филологических наук В.Л.Иващенко

Секретарь Терминологической комиссии при МКС,
доктор габилитованый В.В.Дубичинский


ZPRÁVY  

OZNÁMENÍ