TERMINOLOŠKA KOMISIJA
Međunarodnoga slavističkog komiteta

U listopadu 1955. godine na savjetovanju u Beogradu donesena je odluka o osnivanju Terminološke komisije pri Međunarodnome slavističkom komitetu.

U razdobljuod 1958. do 1963. godine na čelu Terminološke komisije, koja se u to vrijeme sastojala od dviju potkomisija – jezikoslovne potkomisije (predsjedatelj A.V.Isačenko) i potkomisije za znanost o književnosti (predsjedatelj D.D.Blagoj), bio je D.D.Blagoj.

1960. godine na zasjedanju Međunarodne terminološke komisije (jezikoslovne) (MTKL) pri Međunarodnome slavističkom komitetu u Pragu prihvaćena je inicijativa prof. L.Andrejčina da se izradi Rječnik slavenske jezikoslovne terminologije. Na Rječniku su radili: Čehoslovačka jezikoslovna terminološka komisija (središnja ustanova za rad Komisije postao je Institut za češki jezik Čehoslovačke akademije znanosti); Lužičkosrpska terminološka komisija (njezin se rad odvijao u Odjelu za jezikoslovlje Instituta za (lužičko)srpsku etnografiju, a u radu su sudjelovali R.Jenč, H.Faska, F.Mihalk, H.Šewc i P.Völkel); Ukrajinska terminološka komisija (koju je vodio A.S.Meljničuk, poslije njega O.B.Tkačenko, zatim A.I.Bagmut; u sastav Komisije ušli su A.A.Bjeljecki, G.M.Gnatjuk, M.A.Žovtobrjuh, I.I.Kovalik, N.A.Moskaljenko i V.I.Perebejnos; Komisiji su pomagali V.M.Rusanovski, L.S.Palamarčuk, T.B.Lukinova i N.P.Romanova); Bjeloruska terminološka komisija (koju je vodio M.R.Sudnik; u njezin su sastav ušli A.I.Kiseljevski, I.I.Lučic-Fedorec, A.E.Mihnevič, A.I.Podlužni i G.A.Cihun). Ruske ekvivalente priređivao je član Komisije A.B.Šapiro, nakon njega voditelj Komisije V.G.Kostomarov te zatim A.A.Reformatski. Bugarske ekvivalente priredio je L.Andrejčin u suradnji s drugim bugarskim jezikoslovcima. Slovačku jezikoslovnu terminologiju obradili su suradnici Instituta za jezikoslovlje “Ľudovít Štúr” Slovačke akademije znanosti. Izradbu poljskoga dijela nadzirao je W.Doroszewski koji se savjetovao s mnogobrojnim suradnicima poljskih znanstvenih jezikoslovnih ustanova; pri dopunjavanju i provjeri aktivno su sudjelovali D.Buttler i H.Satkiewicz. Makedonske ekvivalente priredili su B.Vidoeski, R.Igrinova-Skalovska, B.Koneski i K.Tošev. Srpskohrvatske-hrvatskosrpske ekvivalente priredili su P.Ivić i D.Brozović. Slovenski dio izradio je T.Logar, a zatim J.Toporišič; u radu su sudjelovali F.Tomšič i A.Bajec. Engleske ekvivalente izradili su R.Auty, L.Newman, J.Vachek i A.Skaličková; francuske P.Garde; njemačke R.Růžička (kao savjetnici sudjelovali su G.Bergmann, E.Eichler, E.Ising, R.Klappenbach, W.Sperber, A.Steube i D.Viehweger; za organizaciju rada bila je zadužena G.Walther) [iz Predgovora prvoga sveska Rječnika slavenske jezikoslovne terminologije: Slovník slovnské lingvistické terminologie. . Dictionary of Slavonic Linguistic Terminology / Vĕd. red.; . .; Scient.Ed.AloisJedlička. Praha: Academia, 1977. svezak 1. 553str.; 1979. svezak 2. 483str.].

Od 1963. do 1968. godine Komisija za jezikoslovnu terminologiju (pod tim nazivom) nastavlja rad pod vodstvom A. V. Isačenka. Predsjedateljem Komisije za terminologiju znanosti o književnosti (pod tim nazivom) postaje J.Križanovski.

U razdoblju od 1968. do 1978. godine predsjedatelji obiju komisija nisu se mijenjali; Komisijom za terminologiju znanosti o književnosti predsjedao je J.Križanovski, a Komisijom za jezikoslovnu terminologiju J.Gorecki, koji je dužnost obavljao do 1998.godine.

1977. godine u Pragu je objavljen prvi svezak Rječnika slavenske jezikoslovne terminologije u koji je ušlo 2266 sustavno organiziranih pojmova/termina i njihovi ekvivalenti na jedanaest slavenskih jezika (češki, slovački, poljski, lužičkosrpski, ruski, ukrajinski, bjeloruski, bugarski, makedonski, srpskohrvatski, slovenski) i na trima zapadnim jezicima (engleski, francuski, njemački).

1979. godine izišao je drugi svezak Rječnika u kojemu su abecedni popisi termina na svih četrnaest jezika.

Od 2008. do 2013. godine Komisiju za terminologiju (SlavTerm) vodio je V.Tatarinov (Rusija). U sastav Komisije ušli su: iz Rusije . (predsjedatelj), . (zamjenica), . (tajnica), ., ., .; iz Ukrajine .; iz Bjelorusije .; iz Poljske S.Gajda, W.Zmarzer, J.Lukszyn; iz Bugarske .; iz Finske I.Vehmas-Lehto, I.Kudashev. Opće smjernice, zadatci i projekti izloženi su u Programu Komisije za razdoblje 2008.2013.godine.

2009. godine izišao je prvi broj teorijskoga časopisa Slavenska terminologija, koji je utemeljila Komisija, a bavi se problemima terminologije i terminologistike (Slavenska terminologija: teorijski časopis za probleme terminologije i terminologistike / gl. ur. V. A. Tatarinov. Moskva; Minsk: Moskovski licej, 2009., br. 1 : / . . ... .;: , 2009. 1).

Odlukom 15. Međunarodnoga kongresa slavista, održanoga 20.27. kolovoza 2013. godine, na čelu je Terminološke komisije (TK MKS) od 2013. do 2018. godine V.Ivaščenko (Ukrajina). Komisija je započela s radom u sljedećem sastavu: Ukrajina . (predsjedateljica), . (tajnik), .; Bjelorusija . (zamjenik), ., ., .; Poljska S.Gajda, W.Zmarzer, J.Lukszyn, E.Wolnicz-Pawłowska,M.Małachowicz; Rusija ., ., ., ., ., . ; Hrvatska M.Bratanić, M.Mihaljević, L.Hudeček, K.Lewis; Slovenija M.ŽagarKarer, M.JemecTomazin, T.Fajfar; Češka R.Kocourek, I.Bozděchová; Srbija .; Makedonija .. Opće smjernice, zadatci i projekti izloženi su u Programu Komisije za razdoblje 2013.2018. godine.

Hrvatski članovi Terminološke komisije osuđuju ničim izazvanu rusku agresiju na Ukrajinu, koja je prouzročila nebrojena ljudska stradanja i žrtve civilnoga stanovništva. Stoga, u potpunosti podržavamo Vaš dopis i prijedlog odluke s kojom ćemo se obratiti Predsjedništvu Međunarodnoga slavističkog komiteta.

Nadamo se da će se Ukrajina oduprijeti ruskoj agresiji i da će uskoro zavladati mir. Naše su misli s ukrajinskim narodom, znanstvenicima, a osobito s ukrajinskim članovima naše Komisije.

j /