TERMINOLOŠKA KOMISIJA
Međunarodnoga slavističkog komiteta


Вікторія Людвігівна Іващенко (1966, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.)

 • доктор філологічних наук, старший науковий співробітник;
 • професор Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка (з 2016 р.);
 • професор Національного університету "Чернігівський колегіум"   імені Т.Г. Шевченка (з 2016 р.);
 • завідувач відділу наукової термінології Інституту української мови НАН України (2010–2016 рр.);
 • голова науково-методичної комісії з української мови Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (з 2009 р.);
 • голова Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів (з 2013 р.);
 • член Словникової комісії Міністерства освіти і науки України (з 2013 р.);
 • відповідальний редактор збірників наукових праць “Термінологічний вісник” (2011–2015 рр.), “Українська термінологія і сучасність” (2013 р.), збірників тез доповідей І (2010 р.) і ІІ (2012 р.) Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених;
 • член спеціалізованих рад: К 52.051.08 Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського (2009–2011 рр.); Д 26.173.01 Інституту української мови НАНУ (2011–2015 рр.); 
 • куратор Ради молодих учених (2009–2013 рр.).

       Е-mail: vicivashchenko@ukr.net

       Website: www.term-in.org


Праці з термінознавства й термінографії 

(опубліковано 130 праць, 2 монографії, 2 словники у співавторстві):

 • Конотативний рівень системних відношень природничої термінолексики // Семантика мови і тексту: Зб. ст. VІ Міжнар. наук. конф. – Ів.-Франківськ: Плай, 2000. – С. 224–228.
 • Термінолектне конотування та конотації термінологічності // Ономастика і апелятиви: Зб. наук. пр. – Дніпр.: ДНУ, 2000. – Вип. 12. – С. 76–85.
 • Лексичні конотації у просторі природничої термінології // Мовознавство. – 2000. – № 6. – С. 40–49.
 • Трансонімічні найменування у номенклатурно-термінологічній системі // Ономастика і апелятиви: Зб. наук. пр. – Дніпр.: ДНУ, 2001. – Вип. 14. – С. 73–77.
 • Політоніми в інформаційно-мовному просторі “політичної картини світу” // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. пр. – К.: КНЕУ, 2001. – Вип. ІV. – С. 43–47.
 • Фах і спеціальність: концептуальна диференціація еквіполентів // Наук. вісник Ізмаїльського держ. пед. ін-ту. – Ізмаїл: Ізмаїльськ. держ. пед. ін-т, 2001. – Вип. 11. – С. 92–95.
 • Концептуарія основних понять термінографії // Слово и словарь: Vocabulum et Vocabularium: Сб. науч. тр. по лексикографии. – Гродно: ГрГУ, 2002. – С. 141–147.
 • Термінологічний дискурс як фрагмент репрезентації спеціального знання // Наук. пр. Кам’-янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Філологічні науки. – Кам.-Подільський: Абетка-НОВА, 2003 – Вип. 7. – С.10–14.
 • Термін концепт у психолінгвістичному осмисленні // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. пр. – К.: КНЕУ, 2003. – Вип. V. – С. 211–217.
 • Термін концепт у лінгвокультурологічному осмисленні // Вісник Національного ун-ту “Львівська політехніка”: Серія “Проблеми української термінології”. – Львів, 2003. – № 490. – С. 120–127.
 • Термінологічний дискурс як фрагмент репрезентації спеціального знання // Наукові праці Кам’-янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Філологічні науки. – Кам.-Подільський: Абетка-НОВА, 2003 – Вип. 7. – С. 10–14.
 • Термінологічний дискурс: проблема визначення // Прикладна лінгвістика у ХХІ столітті: лінгводидактичні та культурологічні стратегії: Праці міжнар. наук. конф. – Львів.: Українські технології, 2003. – С. 27.
 • Discourse in the context of terminology studies // English as a foreign language in Ukraine: integrative tendencies and educational perspectives. – Khmelnytsky: ТУП, 2003. – C. 28.
 • Термін концепт у лінгвопсихологічному осмисленні // UCRAINICA I SOUČASNÁ UKRAJINISTIKA. Problémy jazyka, literatury a kultury: 2.Olomoucké symposium ukrajinistů. Sborník članků. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. – С. 92–99.
 • “Кіносценарій” і “кіновербальний твір”: диференціація термінопонять // Лексикографічний бюлетень. – К.: Ін-т української мови НАН України, 2004. – Вип. 10. – С. 88–94 (у співавторстві з М. Вайно).
 • Термін концепт у контексті лінгвістичних методів дослідження // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – К.: КНУ, 2004. – Вип. 10. – С. 182–191.
 • Концепт і концептосфера в термінах метапоняттєвого опису // Вісник Національного ун-ту “Львівська політехніка”: Серія “Проблеми української термінології”. – Львів: Національний ун-т “Львівська політехніка”, 2004. – № 503.– С. 176–180.
 • Термин концепт в контексте научных парадигм структурализма и постмодернизма (к проблеме определения содержательной структуры термина) // Когнитивные стили коммуникации. Теории и прикладные модели: Доклады междунар. конф. – Симферополь: Изд-во ТНУ им. В. И. Вернадского, 2004. – С. 47–50.
 • Металінгвістичне моделювання концептосфери предметної галузі // Філологічні студії: Науковий часопис. – Луцьк: Волинський Академічний Дім “Планета”. – 2004. – № 4 (28). – С. 126–137.
 • Функціональна топологія концептів як одиниць культури // Вісник Львівського національного університету. Серія філологічна: У 2-х ч. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. – Вип. 34. – Ч. І. – С. 390–397.
 • Науковий концепт і наукове поняття: проблема диференціації // Українська мова. – 2005. – № 3. – С. 62–76.
 • Змістова структура наукового концепту і зміст наукового поняття // Мовні та концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип. 16. – Кн. 1. – С. 135–142.
 • Фрагмент лексикографічного відображення концептуальної організації науково-мистецьких термінопонять на позначення “вид мистецтва” // Наукові праці Кам’янець-Подільського держ. ун-ту: Філологічні науки: У 2-х т. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2005. – Вип. 11. – Т. 1. – С. 60–75.
 • Систематизація наукових праць-описів концептів як спеціальних об’єктів дослідження (фрагмент аналізу) // Мова і культура. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип. 8. – Т. ІІІ. – Ч. 1: Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту. Мова сучасного мистецтва. – С. 19–25.
 • Науково-мистецька й літературно-художня картини світу: визначення в контексті мовної концептуалізації // Лінгвістика: Зб. наук. пр. – Луганськ: Луганськ. нац. пед. ун-т імені Тараса Шевченка, 2005. – № 2 (5) – С. 36–44.
 • Системна організація поняття “кобзар” на основі ознаки “народний музичний інструмент” у мистецтвознавчій картині світу // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип. 18. – Кн. 1. – С. 168–175.
 • Концептуальна організація змістової структури музикознавчого термінопоняття “кобзар” на основі ознаки “народний співець-музикант як носій етнічних традицій” // Лексикографічний бюлетень. – К.: Ін-т української мови НАН України, 2005. – Вип. 12. – С. 57–66.
 • Concept in the modern paradigm of linguistic knowledge // Recent trends in language and literature studies: insights and approaches. – К.: Vydavnychyy Tsentr KNLU, 2005. – С. 21–22.
 • Фрагмент когнітивного моделювання концептосфери художньої культури в термінопоняттях мистецтва / мистецтвознавства // Мовознавство. – 2005. – № 1. – С. 35–44.
 • Методика описания-моделирования научного концепта в контексте метода концептуального анализа // Язык. Культура. Коммуникация: Мат-лы научн. конф.: В 3 ч. – Волгоград: Волгоградское научное изд-во, 2006. – Ч. 2. – С. 232–238.
 • Про один із параметрів концептуалізації когнітосфери науково-мистецької картини світу // UCRAINICA II SOUČASNÁ UKRAJINISTIKA. Problémy jazyka, literatury a kultury: Sborník članků: 2 část. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. – Č. 2. – C. 579–686.
 • Термінотворчий потенціал лексеми кобзар у контексті способів термінотворення назв виконавців на музичних інструментах // Вісник Національного ун-ту “Львівська політехніка”: Серія “Проблеми української термінології”. – Львів: Національний ун-т “Львівська політехніка”, 2006. – № 559.– С. 260–264.
 • Лексема кобзар як прототермін // Українська мова. – 2006. – № 3. – С. 80–95.
 • Змістова організація семантичного простору поняття “кобзар” у мистецтвознавчій картині світу // Записки з загальної лінгвістики: Зб. наук. пр. – Одеса: Одеський держ. ун-т, 2006. – Вип. 7. – С. 138–148.
 • Системна організація змістової структури етномузикознавчого прототермінопоняття “кобзар” на основі концепт-ознаки “народно-професійний” та “фольклорний виконавець” // Мовознавчий вісник: Зб. наук. пр. – Черкаси: Брама-Україна, 2006. – Вип. 3. – С. 54–63.
 • Ментально-мовна репрезентація асоціативного комплексу сенсибілій та мовні стереотипи образу кобзаря-бандуриста у фаховій свідомості музикантів // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: ВПЦ “Київський ун-т”, 2006. – Вип. 21. – Ч. 1. – С. 291–300.
 • Концептуальна репрезентація фрагментів знання в науково-мистецькій картині світу (на матеріалі української мистецтвознавчої термінології): Монографія. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2006. – 328 с.
 • Матеріали до Словника-мінімуму основних термінопонять концептуальної семантики // Лексикографічний бюлетень: Зб. наук. пр. – К.: Ін-т української мови НАН України, 2006. – Вип. 14. – С. 148–162.
 • Матеріали до словника термінопонять кобзарського мистецтва // Лексикографічний бюлетень: Зб. наук. пр. – К.: Ін-т української мови НАН України, 2007. – Вип. 16. – С. 61–77.
 • Опис-моделювання концепту “кобзар” у мистецтвознавчій картині світу // Лінгвостилістика: об’єкт – стиль, мета – оцінка: Зб. наук. пр., присвяч. 70-річчю від дня нар. проф. С. Я. Єрмоленко. – К., 2007. – С. 180–191.
 • Опис-моделювання концептосфери “мистецтвознавство” в термінопросторі української науково-мистецької картини світу // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 15. – Т. 1. – С. 19–25.
 • Термінопоняття “мистецтвознавство” та його системотворчий потенціал // UCRAINICA III. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. – 1 část. – C. 129–137.
 • Лінгвоконцептологія і термінознавство (аналітичний огляд) // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр.: У 2 ч. – К.: Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2009. – Вип. 26. – Ч. 1. – С. 382–388.
 • Енантіосемія в лексикографічній ієрархії лінгвістичних термінопонять // Наукові записки Нац. ун-ту “Острозька академія”. Серія “Філологічна”. – Острог, 2009. – С. 164–174.
 • Фразеология и терминология: грани пересечения: Монография / Т. Н. Федуленкова, А. В. Иванов, Т. В. Куприна, В. Л. Иващенко и др. – Архангельск: Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 2009. – 169 с. (Иващенко В. Л. Концептуализация и реконцептуализация прототерминов искусства в украинских фразеологизмах. – С. 75–85). (Перероблений варіант монографії представлений на депонування в ИНИОН РАН 21.04.09 № 60729. Опубліковано в Бібл. покажчику “Депонированные научные работы”, раздел “Языкознание”, 2009, № 11 б/о 12).
 • Концептуальна репрезентація фрагментів знання в науково-мистецькій картині світу (на матеріалі української мистецтвознавчої термінології): Монографія. − Електронне видання доп. і переробл. – К.: Інститут педагогічних інноваційних технологій, 2010. – 400 с.
 • Термінологічна репрезентація типологічних різновидів енантіосемії в когнітопросторі лінгвістики // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2010. – № 675. – С. 98–105.
 • Энантиосемия в формате научно-исследовательского фрейма как минимодели научного познания мира // Edukacja dla przyszłości. – Białystok: Wyższa Szkoła Finansów I Zarządzania w Białymstoku, 2010. – S. 107−118.
 • Соціолінгвістичний і соціокогнітивний напрями досліджень у сучасному зарубіжному термінознавстві // Життя у слові: Зб. наук. пр. на пошану академіка В. М. Русанівського (1931–2007) / Відп. ред. В. Г. Скляренко. – К: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – С. 304–316.
 • Явище енантіосемії в українській термінології // Мовознавство. – 2011. – № 5. – С. 30–41.
 • Когнітивне термінознавство: перспективи розвитку // Термінологічний вісник: Зб. наук. пр. – К.: ІУМ НАНУ, 2011. – Вип. 1. – C. 47–54.
 • Організація термінологічної діяльності в галузі стандартизації в країнах Європи та Америки (аналітиний огляд веб-порталів) // Термінологічний вісник: Зб. наук. пр. – К.: ІУМ НАНУ, 2011. – Вип. 1. – C. 133–155 (у співавторстві з І. А. Казимировою, Л. В. Туровською, Н. О. Яценко).
 • Словник термінів міжнародної і національної безпеки: етапи формування базового фрагмента робочого реєстру // UCRAINIKA V. Současná Ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury: Sborník příspěvků z mezinárodní conference VI. Olomoucké symposium ukrajinistů střadní a východní Evropy (Olomouc 23.–25.8.2012). – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. – S. 106–110.
 • Фреймове і комунікативне термінознавство в зарубіжній лінгвістиці // Мовознавство. – К., 2013. – № 1. – С. 51–58.
 • Історіографія термінознавства: метамова і структурні підрозділи // Термінологічний вісник: Збірник наукових праць / Відп. ред. В. Л. Іващенко. – К.: Інститут української мови НАНУ, 2013. – Вип. 2(1). – C. 5–20.
 • General Slavic Terminology Science: Main Study Trends // Термінологічний вісник: Зб. наук. пр.: У 2 ч. – К.: Інститут української мови НАНУ, 2013. – Вип. 2(1). – С. 21–37 (у співавторстві з L. V. Turovska, І. А. Kazymyrova, Т. О. Yatsenko).
 • Современное славянское терминоведение: основные направления исследований // ХV Міжнародны з’езд славістаў (Мінск, Беларусь, 20–27 жніўня 2013 г.): Тэзісы дакладаў: У 2 т. – Мінск: “Беларуская навука”, 2013. – Т. 1: Мовазнаўства. – С. 203 (в соавторстве с И. А. Казимировой, Л. В. Туровской, Н. А. Яценко).
 • Славянский опыт теоретических исследований в коммуникативном терминоведении к. ХХ – н. ХХІ в. // Вестник Челябинского гос. ун-та. Филология. Искусствоведение. – Челябинск. – 2013. – Вып. 84. – №3 (322). – С. 38–40 (в соавторстве с Н. А. Яценко).
 • Історіографія термінознавства: метамова і структурні підрозділи // Термінологічний вісник: Зб. наук. пр.: У 2-х ч. – К.: Інститут української мови НАНУ, 2013. – Вип. 2(1). – С. 5–20.
 • Загальне слов’янське термінознавство: основні напрями досліджень // Слов’янські обрії: Доповіді XV Міжнародного з’їзду славістів (м. Мінськ, 2013 р.) / НАН України, Укр. ком. Славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – Вип. 6, ч. 1: Мовознавство. – С. 225–244 (у співавторстві з Л. В. Туровською, І. А. Казимировою, Н. О. Яценко).
 • Українське комунікативне термінознавство на слов’янському тлі (кінець ХХ – початок ХХI століть) // Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – Вип. 34. – С. 112–118 (у співавторстві з Н. О. Яценко).
 • Галузеве слов’янське термінознавство функціональної дослідницької парадигми кінця ХХ – початку ХХІ століть // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. пр. / Відп. ред. В. Л. Іващенко. – К.: Інститут української мови НАНУ, 2013. – Вип. ІХ. – С. 5–25 (у співавторстві з Н. О. Яценко).
 • Українське перекладне термінознавство на тлі слов’янського досвіду // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Германська філологія: Зб. наук. пр. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. 692–693. – С. 36–41 (у співавторстві з Н. О. Яценко).
 • Слов’янське зіставне, порівняльне і типологічне термінознавство кінця ХХ – початку ХХI століть // Мовознавство. – 2014. – № 2. – С. 24–43 (у співавторстві з Л. В. Туровською).
 • Зіставне, порівняльне і типологічне термінознавство в Україні кінця ХХ – початку ХХІ століть на тлі слов’янського досвіду // Тенденції розвитку української лексики та граматики / За ред. І. Кононенко, І. Митнік, С. Романюк. – Варшава; Івано-Франківськ: Варшавський ун-т, 2014. – Ч. І. – С. 78–95 (у співавторстві з Л. В. Туровською).
 • Основні напрями досліджень у термінознавстві кінця ХХ – початку ХХІ століть // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Проблеми української термінології. – 2014. – № 791. – С. 22–26.
 • Лінгвістичні парадигми у термінознавстві кінця ХХ – початку ХХІ століть // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: Матеріали Міжнар. Інтернет-конференції (6–7 червня 2014 року). – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2014. – С. 30–32. До складу комісії

NOVOSTI  

OBJAVE