ТЕРМИНОЛОШКА КОМИСИЈА
при Меѓународниот славистички комитетАКТИВНОСТИ  

СООПШТЕНИЈА