KOMISJA TERMINOLOGICZNA
przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

25.03.2016


11 мая 2016 г. в Белграде пройдет заседание Терминологической комссии при МКС

Место проведения: Србија, Београд, Кнез Михаилова 36, Институт за српски језик САНУ 

Повестка дня:

1. Об изменениях в составе ТК МКС.

2. Утверждение названия, редколлегии, рубрик и содержания первого выпуска нового периодического издания ТК МКС – “Вестник Терминологической комиссии при МКС” как продолжения издания научного теоретического журнала “Славянское терминоведение” (2009).

3. О подготовке к ХVІ Международному съезду славистов, который состоится 20–27 августа 2018 г. в Белграде (Сербия):

  • обсуждение проблематики, темы и состава участников тематического блока;
  • об организации (участниках и темах докладов) секционного заседания “Славянское терминоведение и терминография” (тематику ХVІ Международного съезда славистов см. на сайте Комиссии) (все члены Комиссии);
  • об электронных изданиях и форме размещения на сайте ТК МКС научных трудов членов Комиссии (монографий, словарей, презентаций, докладов на съездах славистов), периодических изданий (журналов, сборников научных трудов), в которых ответственными редакотрами являются члены Комиссии в разных славянских странах (все члены Комиссии);
  • создание электронной версии нового периодического издания ТК МКС.

4. Создание и наполнение рубрики “In Memoriam” на сайте Терминологической комиссии при МКС. Определение перечня персоналий и назначение ответственных за выполнение проекта.

5. Создание и утверждение авторского коллектива по изучению истории национальных Терминологических и Термино-орфографических комиссий при академиях наук, научных обществах, министерствах, образовательных учреждениях, которые создавались и сегодня работают в славянских странах.

6. О написании разделов коллективной монографии “Cлавянское терминоведение конца ХХ – начала ХХІ веков”.

7. О составлении сводного библиографического указателя по славянскому терминоведению конца ХХ – начала ХХІ вв.

8. Разное.

Председатель ТК МКС – д.ф.н. В. Л. Иващенко

e-mail: vicivashchenko@ukr.net

Киев 8.04.2016 г.

***

11 травня 2016 р. у Белграді пройде засідання Термінологіяної комісії при МКС

Місце проведення: Србија, Београд, Кнез Михаилова 36, Институт за српски језик САНУ 

Порядок деяний:

1. Про зміни у складі ТК МКС та затвердження нових її членів.

2. Затвердження назви, редколегії, рубрик і змісту першого випуску нового періодичного видання ТК МКС– “Вісник Термінологічної комісії при МКС” як продовження видання наукового теоретичного журналу “Славянское терминоведение” (2009).

3. Про підготовку до ХVІ Міжнародного з’їзду славістів, який пройде з 20 по 27 серпня 2018 р. у Белграді (Сербія):

  • обговорення проблематики, теми й складу учасників тематичного блоку;
  • пропозиції щодо організації (учасників і тем доповідей) секційного засідання “Слов’янське термінознавство і термінографія” (тематику ХVІ Міжнародного з’їзду славістів див. на сайті Комісії);
  • про електронні видання й форму розміщення на сайті ТК МКС наукових праць членів Комісії (монографій, словників, презентацій, доповідей на з’їздах славістів), періодичних видань (журналів, збірників наукових праць) за відповідальним редагуванням членів Комісії в різних слов’янських країнах;
  • створення електронної версії нового періодичного видання ТК МКС.

4. Пропозиції щодо започаткування й наповнення рубрики “In Memoriam” на сайті Термінологічної комісії при МКС. Визначення переліку персоналій та затвердження відповідальних за їх опрацювання.

5. Про започаткування серії пошукових розвідок, присвячених вивченню історії національних Термінологічних і Правописно-термінологічних комісій при академіях наук, наукових товариствах, міністерствах, освітянських закладах тощо в різних слов’янських країнах. Затвердження авторського колективу.

6. Про стан написання розділів колективної монографії “Cлов’янське термінознавство кінця ХХ – початку ХХІ століть”.

7. Про стан укладання зведеного бібліографічного покажчика зі слов’янського термінознавства кінця ХХ – початку ХХІ ст.

8. Різне.

Голова ТК МКС – д.ф.н. В. Л. Іващенко

e-mail: vicivashchenko@ukr.net

Київ 8.04.2016 р.