KOMISJA TERMINOLOGICZNA
przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

11 травня 2016 року на засіданні Термінологічної комісії при МКС у Белграді (Сербія) було прийнято рішення про започаткування нового міжнародного видання слов'янськими мовами - електронного наукового журналу Vìsnik Termìnologìčnoï komìsìï pri Mìžnarodnomu komìtetì slavìstìv Vestnik Terminologičeskoj komissii pri Meždunarodnom komitete slavistov =  Bulletin of the Terminology Commission under the International Committee of Slavonic Scholars, у якому публікуватимуться оригінальні й оглядові праці з теоретичного та прикладного слов'янського термінознавства й термінографії, наукова хроніка, рецензії тощо. 

***
Vìsnik Termìnologìčnoï komìsìï pri Mìžnarodnomu komìtetì slavìstìv (Vìsnik TK MKS) = Вісник Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів – це електронний рецензований міжнародний науковий журнал із проблем термінології слов’янськими та англійською мовами. Видання засновано в 2017 р., виходить один раз на рік. Vìsnik TK MKS реалізує концепцію між- і крос-дисциплінарності, має відкритий доступ, вітає оригінальні наукові статті, огляди й рецензії з проблем сучасного теоретичного та прикладного термінознавства. Журнал знайомить із діяльністю ТК МКС, орієнтований на дослідження термінології різних галузей знань і лінгводидактичних аспектів термінознавства, підтримує плідні дискусії із дотриманням наукової етики в діалозі світоглядів і мовних культур різних етносів, консолідує зусилля термінологів слов’янського світу в прагненні співпрацювати з термінологічними організаціями неслов’янських країн.

***
Vestnik Terminologičeskoj komissii pri Meždunarodnom komitete slavistov (Vestnik TK MKS) = Вестник Терминологической комиссии при Международном комитете славистов – это электронный рецензируемый международный научный журнал по проблемам терминологии на славянских и английском языках. Издание учреждено в 2017 г., выходит один раз на год. Vestnik TK MKS реализует концепцию меж- и кросс-дисциплинарности, имеет открытый доступ, приветствуют оригинальные научные статьи, обзоры и рецензии, посвященные проблемам теоретического и прикладного терминоведения, знакомит с деятельностью ТК МКС, ориентирует на изучение терминологии разных областей знания и лингводидактических аспектов терминоведения, поддерживает плодотворные дискуссии, соблюдая научную этику в диалоге мировоззрений и языковых культур разных этносов, консолидирует усилия терминологов славянского мира в стремлении сотрудничать с терминологическими организациями неславянских стран.

***
The Bulletin of the Terminology Commission under the International Committee of Slavonic Scholars (
The Bulletin of the TC ICSS) is the electronic peer-reviewed international scientific journal on terminology issues in Slavic and English. The publication was established in 2017 as an annual publication. The Bulletin of the TC ICSS has an open access, implements the concept of inter-and cross-discipline, and welcomes original scientific articles, papers and reviews on the problems of modern theoretical and applied terminology, and introduces the activities of the TC ICSS, which focuses on the study of the terminology of various fields of knowledge and linguodidactic aspects in terminology, promotes fruitful discussions observing scientific ethics in the dialogue of worldviews and linguistic cultures of various ethnic groups, and consolidation of the efforts of terminologists of the Slavic world in an effort to co-operate with terminological organizations of non-Slavic countries.


Key title: Vìsnik Termìnologìčnoï komìsìï pri Mìžnarodnomu komìtetì slavìstìv
Abbreviated key title: Vìsn. Termìnol. kom. Mìžnar. kom. slav.
_____________________
Parallel title: Vestnik Terminologičeskoj komissii pri Meždunarodnom komitete slavistov
Parallel title: Bulletin of the Terminology Commission under the International Committee of Slavonic Scholars
_____________________
Variant title: Vìsnik TK MKS
Variant title: Vestnik TK MKS
Variant title: Bulletin of the TC ICSS
Variant title: Vìsnik Termìnologìčnoï komìsìï pri MKS
Variant title: Vestnik Terminologičeskoj komissii pri MKS
Variant title: Bulletin of the Terminology Commission under ICSS
_____________________
Status of Publication: Current serial (c)
Start date of publication: 2017.09
Frequency: Annual (a)
Language: Multiple languages (mul)
Languages of publication: all Slavic languages and English
Medium: Online (cr)

Веб-сторінка: http://vtk.term-in.net/

Vol. 1-3

Файл -
Файл -
Файл -