TERMINOLOGICKÁ KOMISIA
pri Medzinárodnom komitéte slavistov

Rozhodnutie o založení terminologickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov bolo prijaté na zasadnutí komitétu v Belehrade v októbri 1955.

V rokoch 1958 – 1963 mala terminologická komisia dve sekcie lingvistickú (jej predsedom bol O.V. Isačenko) a literárnovednú (jej predsedom a predsedom celej komisie sa stal D.D. Blagoj).

V roku 1960 bol na porade Medzinárodnej lingvistickej terminologickej komisie prijatý podnet prof. L. Andrejčina, ktorý navrhol zostaviť Slovník slovanskej lingvistickej terminológie. Na slovníku spolupracovali: československá terminologická komisia (práce tejto komisie prebiehali v Ústave pre jazyk český Československej akadémie vied); lužicko-srbská terminologická komisia (identická s lingvistickým oddelením Ústavu srbskej etnografie; členmi komisie boli H. Jenč, H. Faska, H. Šewc, P. Völkel); ukrajinská terminologická komisia (predseda A.S. Mel’nyčuk, neskôr O.B. Tkačenko a A.I. Bagmutová; členmi komisie boli A.O. Bileckyj, K.M. Hnatuk, M.A. Žovtobrjuch, I.I. Kovalyk, N.A. Moskalenko a V.I. Perebyjnisová; s prácou pomáhali významní lingvisti ako V.M. Rusanivskij, L.S. Palamarčuk, T.B. Lukinová, N.P. Romanová); bieloruská terminologická komisia (predseda M.R. Sudnik; členovia A.I. Kiselevskij, I.I. Lučic-Fedorec, .. Michnevič, A.I. Podlužnyj, G.A. Cychun). Ruské ekvivalenty termínov pripravili A.B. Šapiro, člen a neskôr predseda komisie V.G. Kostomarov a ďalej .. Reformatskij. Bulharské ekvivalenty pripravil L. Andrejčin v úzkej spolupráci s mnohými ďalšími bulharskými lingvistami. Slovenskú lingvistickú terminológiu rozpracovali členovia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Poľskú časť vypracoval W. Doroszewski v spolupráci s členmi poľských jazykovedných pracovísk. D. Buttlerová a H. Satkiewiczová sa významne podieľali na zhromažďovaní a revízii poľského materiálu pre slovník. Macedónske ekvivalenty pripravili B. Vidoeski, R. Igrinová-Skalovská, B. Koneski, K. Tošev. Srbochorvátske ekvivalenty dodali P. Ivič, D. Brozović. Slovinskú sekciu viedol T. Logar, neskôr J. Toporišič; na práci sa podieľali aj F. Tomšič, A. Bajec. Anglické ekvivalenty vypracovali R. Auty, L. Newman, J. Vachek, A. Skaličková; francúzske P. Garde; nemecké R. Růžička (spolupracovali G. Bergmann, E. Eichler, E. Isingová, R. Klappenbachová, W. Sperber, A. Steubová, D. Viehweger; organizačné práce zaistili G. Waltherová) [z Predslovu k prvému dielu Slovníka slovanskej lingvistickej terminológie. . Dictionary of Slavonic Linguistic Terminology / Vĕd. red.; . .; Scient. Ed. Alois Jedlička. Praha: Academia, 1977. Zväzok 1. 553 str.; 1979. Zväzok 2. 483 str.].

V rokoch 1963 1968 Komisia pre lingvistickú terminológiu (pod týmto názvom) pokračovala v práci pod vedením O.V. Isačenka. Predsedom Komisie pre literárnovednú terminológiu sa stal J. Kryžanovskij.

V rokoch 1968 1978 terminologickú komisiu viedli J. Kryžanovskij (Komisia pre lingvistickú terminológiu) a Ján orecký (Komisia pre literárnovednú terminológiu), ktorý v tejto funkcii pôsobil až do roku 1998.

V roku 1977 v Prahe vyšiel prvý diel Slovníka slovanskej lingvistickej terminologie, obsahujúci 2266 termínov-pojmov, usporiadaných jazykovedne, a ich ekvivalenty v 11 slovanských jazykoch (čeština, slovenčina, poľština, lužická srbčina, ruština, ukrajinčina, bieloruština, bulharčina, macedónčina, srbochorvátčina, slovinčina) a v 3 germánskych jazykoch (angličtina, francúzština, nemčina).

V roku 1979 vyšiel druhý diel slovníka, ktorý obsahuje abecedný register termínov vo všetkých 14 jazykoch.

Od roku 2008 do roku 2013 Terminologickej komisii („Slavrm“) predsedal V. Tatarinov (Rusko). Komisiu tvorili: z Ruska . (predseda), . (zástupca predsedu), . (tajomníčka), . , . , . ; z Ukrajiny . ; z Bieloruska . ; z Poľska S. Gajda, W. Zmarzer, J. Lukszyn; z Bulharska . ; z Fínska I. Vehmas-Lehto, I. Kudashev. Všeobecné ustanovenia, ciele a projekty sú stanovené v Programe komisie 2008 2013.

V roku 2009 vyšlo 1. číslo odborného časopisu venovaného otázkam terminológie, založeného Terminologickou komisiou a nazvaného Slovanská terminológia ( : / . . . . . .; : , 2009. 1).

XV. medzinárodný zjazd slavistov 20. 27. augusta 2013 poveril V. Ivaščenkovou (Ukrajina) vedením Terminologickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov (K MKS) na obdobie 2013 2018. Komisia začala pracovať v tomto zložení: Ukrajina . (predsedníčka), . (tajomník), . ; Bielorusko . (zástupca predsedníčky), . , . , . ; Poľsko S. Gajda, W. Zmarzer, J. Lukszyn, E. Wolnicz-Pawłowska, M. Małachowicz; Rusko . , . , . , . , . , . ; Chorvátsko M. Bratanić, M. Mihaljević, L. Hudeček, K. Lewis; Slovinsko M. Žagar Karer, M. Jemec Tomazin, T. Fajfar; Česko R. Kocourek, I. Bozděchová; Srbsko . ; Macedónsko . . Všeobecné ustanovenia, ciele a projekty sú stanovené v Programe komisie 2013 2018.

j /