TERMINOLOGICKÁ KOMISIA
pri Medzinárodnom komitéte slavistov

Rozhodnutie o založení terminologickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov bolo prijaté na zasadnutí komitétu v Belehrade v októbri 1955.

V rokoch 1958 – 1963 mala terminologická komisia dve sekcie – lingvistickú (jej predsedom bol O.V. Isačenko) a literárnovednú (jej predsedom a predsedom celej komisie sa stal D.D. Blagoj).

V roku 1960 bol na porade Medzinárodnej lingvistickej terminologickej komisie prijatý podnet prof. L. Andrejčina, ktorý navrhol zostaviť Slovník slovanskej lingvistickej terminológie. Na slovníku spolupracovali: československá terminologická komisia (práce tejto komisie prebiehali v Ústave pre jazyk český Československej akadémie vied); lužicko-srbská terminologická komisia (identická s lingvistickým oddelením Ústavu srbskej etnografie; členmi komisie boli H. Jenč, H. Faska, H. Šewc, P. Völkel); ukrajinská terminologická komisia (predseda A.S. Mel’nyčuk, neskôr O.B. Tkačenko a A.I. Bagmutová; členmi komisie boli A.O. Bilec’kyj, K.M. Hnat’uk, M.A. Žovtobrjuch, I.I. Kovalyk, N.A. Moskalenko a V.I. Perebyjnisová; s prácou pomáhali významní lingvisti ako V.M. Rusanivskij, L.S. Palamarčuk, T.B. Lukinová, N.P. Romanová); bieloruská terminologická komisia (predseda M.R. Sudnik; členovia A.I. Kiselevskij, I.I. Lučic-Fedorec, А.Е. Michnevič, A.I. Podlužnyj, G.A. Cychun). Ruské ekvivalenty termínov pripravili A.B. Šapiro, člen a neskôr predseda komisie V.G. Kostomarov a ďalej А.А. Reformatskij. Bulharské ekvivalenty pripravil L. Andrejčin v úzkej spolupráci s mnohými ďalšími bulharskými lingvistami. Slovenskú lingvistickú terminológiu rozpracovali členovia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Poľskú časť vypracoval W. Doroszewski v spolupráci s členmi poľských jazykovedných pracovísk. D. Buttlerová a H. Satkiewiczová sa významne podieľali na zhromažďovaní a revízii poľského materiálu pre slovník. Macedónske ekvivalenty pripravili B. Vidoeski, R. Igrinová-Skalovská, B. Koneski, K. Tošev. Srbochorvátske ekvivalenty dodali P. Ivič, D. Brozović. Slovinskú sekciu viedol T. Logar, neskôr J. Toporišič; na práci sa podieľali aj F. Tomšič, A. Bajec. Anglické ekvivalenty vypracovali R. Auty, L. Newman, J. Vachek, A. Skaličková; francúzske – P. Garde; nemecké – R. Růžička (spolupracovali G. Bergmann, E. Eichler, E. Isingová, R. Klappenbachová, W. Sperber, A. Steubová, D. Viehweger; organizačné práce zaistili G. Waltherová) [z Predslovu k prvému dielu Slovníka slovanskej lingvistickej terminológie. Словарь славянской лингвистической терминологии. Dictionary of Slavonic Linguistic Terminology / Vĕd. red.; Научн. ред.; Scient. Ed. Alois Jedlička. – Praha: Academia, 1977. – Zväzok 1. – 553 str.; 1979. – Zväzok 2. – 483 str.].

V rokoch 1963 – 1968 Komisia pre lingvistickú terminológiu (pod týmto názvom) pokračovala v práci pod vedením O.V. Isačenka. Predsedom Komisie pre literárnovednú terminológiu sa stal J. Kryžanovskij.

V rokoch 1968 – 1978 terminologickú komisiu viedli J. Kryžanovskij (Komisia pre lingvistickú terminológiu) a Ján Нorecký (Komisia pre literárnovednú terminológiu), ktorý v tejto funkcii pôsobil až do roku 1998.

V roku 1977 v Prahe vyšiel prvý diel Slovníka slovanskej lingvistickej terminologie, obsahujúci 2266 termínov-pojmov, usporiadaných jazykovedne, a ich ekvivalenty v 11 slovanských jazykoch (čeština, slovenčina, poľština, lužická srbčina, ruština, ukrajinčina, bieloruština, bulharčina, macedónčina, srbochorvátčina, slovinčina) a v 3 germánskych jazykoch (angličtina, francúzština, nemčina).

V roku 1979 vyšiel druhý diel slovníka, ktorý obsahuje abecedný register termínov vo všetkých 14 jazykoch.

Od roku 2008 do roku 2013 Terminologickej komisii („SlavТеrm“) predsedal V. Tatarinov (Rusko). Komisiu tvorili: z Ruska – В. Татаринов (predseda), В. Кульпина (zástupca predsedu), С. Казарина (tajomníčka), А. Липгарт, Ю. Марчук, З. Палютина; z Ukrajiny – В. Дубічинський; z Bieloruska – В. Шчэрбін; z Poľska – S. Gajda, W. Zmarzer, J. Lukszyn; z Bulharska – М. Попова; z Fínska – I. Vehmas-Lehto, I. Kudashev. Všeobecné ustanovenia, ciele a projekty sú stanovené v Programe komisie 2008 – 2013.

V roku 2009 vyšlo 1. číslo odborného časopisu venovaného otázkam terminológie, založeného Terminologickou komisiou a nazvaného „Slovanská terminológia“ (Славянское терминоведение: теоретический журнал по проблемам терминоведения и терминологистики / Гл. ред. В. А. Татаринов. – М.; Минск: Московский Лицей, 2009. – № 1).

XV. medzinárodný zjazd slavistov 20. – 27. augusta 2013 poveril V. Ivaščenkovou (Ukrajina) vedením Terminologickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov (ТK MKS) na obdobie 2013 – 2018. Komisia začala pracovať v tomto zložení: Ukrajina – В. Іващенко (predsedníčka), В. Дубічинський (tajomník), І. Кочан; Bielorusko – В. Шчэрбін (zástupca predsedníčky), А. Зубаў, К. Любецкая, Л. Рычкова; Poľsko – S. Gajda, W. Zmarzer, J. Lukszyn, E. Wolnicz-Pawłowska, M. Małachowicz; Rusko – З. Комарова, С. Шелов, С. Гринев, Е. Голованова, Ю. Марчук, Э. Сорокина; Chorvátsko – M. Bratanić, M. Mihaljević, L. Hudeček, K. Lewis; Slovinsko – M. Žagar Karer, M. Jemec Tomazin, T. Fajfar; Česko – R. Kocourek, I. Bozděchová; Srbsko – В. Йованович; Macedónsko – Ј. Стрезовска. Všeobecné ustanovenia, ciele a projekty sú stanovené v Programe komisie 2013 – 2018.

Комисиjе / Комиссии

NOVINKY  

OZNAMY