TERMINOLOŠKA KOMISIJA
pri Mednarodnem slavističnem komiteju

Oktobra leta 1955 je bila na srečanju v Beogradu sprejeta odločitev o ustanovitvi Terminološke komisije pri Mednarodnem slavističnem komiteju.

V obdobju med letoma 1958 in 1963 je Terminološko komisijo, ki je takrat vključevala dve podkomisiji – jezikoslovno (ki jo je vodil O. V. Isachenko) in literarno (ki jo je vodil D. D. Blagoy) – vodil D. D. Blagoy.

Prof. L. Andreychin je dal pobudo, da bi sestavili Slovar slovanske jezikoslovne terminologije. Pobuda je bila leta 1960 sprejeta na zasedanju Mednarodne terminološke komisije (ICLT) v Pragi, ki je bila vključena v Mednarodni slavistični komite. Slovar so pripravljali: Češka jezikoslovna komisija (Češkoslovaški komite za jezikoslovno terminologijo je bil glavni nosilec slovarskega dela); Lužiškosrbski terminološki komite (pravzaprav je to bil Oddelek za jezikoslovje srbskega Inštituta za etnografijo); komite so sestavljali H. Jenč, H.Faska, H. Šewc, P. Völkel); Ukrajinski terminološki komite (vodil ga je A. S. Mel’nychuk, nato O.B.Tkachenko in A. I. Bagmutova; člani komiteja so bili A. A. Beletskiy, K. M. Gnatyuk, M.A.Zhovtobryukh, I. I. Kovalyk, N. A. Moskalenko in V. I. Perebeynos s pomočjo ostalih vodilnih znanstvenikov kot npr. V.M.Rusanivskiy, L. S. Palamarchuk, T. B. Lukinova, N. P. Romanova); Beloruski terminološki komite (vodil ga je M. R. Sudnik; ostali člani so bili A. I. Kiselevskiy, I. I. Luchits-Fedorets, А. Е. Milkchnevich, A.I.Poluzhnui, G. A. Tsykhun). Ruske ustreznike naj bi najprej zagotovil A. B. Shapiro kot član komisije, nato pa je Komisijo vodil V. G. Kostomarov, kasneje pa še А. А. Reformatskiy. Bolgarske ustreznike je dodal L.Andreychin, ki je pri tem tesno sodeloval s številnimi drugimi bolgarskimi jezikoslovci. Slovaško jezikoslovno terminologijo so dodali člani Inštituta za jezikoslovje L. Štura. Poljski del Slovarja slovanske jezikoslovne terminologije je dodal W. Doroszewski v sodelovanju s številnimi drugimi člani poljskih raziskovalnih ustanov; veliko sta prispevala k dopolnitvi in reviziji poljskega gradiva za slovar D. Buttler in H. Satkiewicz. Makedonske ustreznike so pripravili B. Vidoeski, R. Igrinova-Skalvska, B. Koneski, K. Toshev. Srbohrvaške ustreznike sta dodala P. Ivic in D. Brozovic. Slovenski sekciji je predsedoval T. Logar, potem pa J. Toporišič; ustreznike sta pregledala tudi F. Tomšič in A. Bajec. Angleške ustreznike so dodali R. Auty, L. Newman, J.Vachek, A. Skaličková; francoske P. Garde; nemške – R. Růžička (pomagali so G. Bergman, E. Eichler, E.Ising, R. Klappenbach, W. Sperber, A. Steube, D. Viehweger in G. Walther) [iz predgovora 1. dela Slovarja slovanske jezikoslovne terminologije: Slovník slovаnské lingvistické terminologie. Словарь славянской лингвистической терминологии. Dictionary of Slavonic Linguistic Terminology / Vĕd. red.; Научн. ред.; Scient. Ed. Alois Jedlička. – Praha: Academia, 1977. – Svazek 1. – 553 str.; 1979. – Svazek 2. – 483 str.].

Od leta 1963 do 1968 je Komisija za jezikoslovno terminologijo (s tem imenom) nadaljevala z delom pod vodstvom O. V. Isachenka. Predsednik Komisije za literarno terminologijo (s takim imenom) je postal Y.Kryzhanivskyi.

V obdobju med letoma 1968 in 1978 sta obe komisiji trajno vodila Y. Kryzhanivskyi (Komisija za jezikoslovno terminologijo) and Y. Gorets’kyi (Komisija za literarno terminologijo), slednji je komisijo vodil do leta 1998.

Leta 1977 je bil v Pragi izdan 1. zvezek Slovarja slovanske terminologije, ki je vseboval 2266 sistematično organiziranih pojmov-terminov in njihovih ustreznikov v 11 slovanskih jezikih (češčina, slovaščina, poljščina, lužiška srbščina, ruščina, ukrajinščina, beloruščina, bolgarščina, makedonščina, srbohravaščina, slovenščina).

Leta 1979 je izšel 2. zvezek slovarja, ki je vseboval abecedni register terminov v vseh 14 jezikih.

Od 2008 do 2013 je Terminološko komisijo (“СлавТерм”) vodil V. Tatarinov (Rusija). Komisijo so sestavljali: Rusija – В. Татаринов (vodja), В. Кульпина (namestnica vodje), С. Казарина (tajnica), А.Липгарт, Ю. Марчук, З. Палютина; Ukrajina – В. Дубічинський; Belorusija – В. Шчэрбін; Poljska – S. Gajda, W. Zmarzer, J. Lukszyn; Bolgarija – М. Попова; Finska – I. Vehmas-Lehto, I. Kudashev. Splošne določbe, cilji in projekti so navedeni v Programu Komisije 2008–2013.

Leta 2009 je Terminološka komisija izdala 1. zvezek teoretične revije “Slovanska terminologija” na temo terminologije (Славянское терминоведение: теоретический журнал по проблемам терминоведения и терминологистики / Гл. ред. В. А. Татаринов. – М.; Минск: Московский Лицей, 2009. – № 1).

V skladu z resolucijo XV. Mednarodnega slavističnega kongresa, ki je potekal od 20. do 27. avgusta 2013, je bila za vodjo Terminološke komisije v okviru Mednarodnega slavističnega komiteja (TC ICSS) izbrana V.Ivashchenko (Ukrajina), in sicer za obdobje 2013–2018. Komisija je začela z delom v naslednji sestavi: Ukrajina – В. Іващенко (vodja), В. Дубічинський (tajnik), І. Кочан; Belorusija – В. Шчэрбін (namestnik vodje), А. Зубаў, К. Любецкая, Л. Рычкова; Poljska – S. Gajda, W. Zmarzer, J. Lukszyn, E. Wolnicz-Pawłowska, M. Małachowicz; Rusija – З. Комарова, С. Шелов, С. Гринев, Е. Голованова, Ю. Марчук, Э.Сорокина; Hrvaška – M. Bratanić, M. Mihaljević, L. Hudeček, K. Lewis; Slovenija – M. Žagar Karer, M.Jemec Tomazin, T. Fajfar; Češka – R. Kocourek, I. Bozděchová; Srbija – В. Йованович; Makedonija – Ј. Стрезовска. Splošne določbe, cilji in projekti so navedeni v Programu Komisije 2013–2018

Комисиjе / Комиссии