̲ò ̲Ѳ
̳

20.02.2017

Prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska
Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytet Warszawski
Warszawa, 13 lutego 2017


Sprawozdaniez działalności polskiej delegacji do Komisji Terminologicznej przy MKS w 2016 roku

Pracami Komisji Terminologicznej (KT) przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (http://term-in.net) od 2013 roku kieruje pani prof. Wiktoria Iwaszczenko z Ukrainy. W skład polskiej grupy członków KT wchodzą: prof. Stanisław Gajda (zarazem honorowy przewodniczący KT), prof. Ewa Wolnicz-Pawłowska (koordynator), prof. Jurij Lukszyn, prof. Wanda Zmarzer, dr hab. Anna Kozłowska, dr Marta Małachowicz, dr Mariusz Górnicz.

Na pierwszym posiedzeniu KT w Kijowie w 2015 r. zatwierdzono ramowy plan działalności na lata 2013-2018. Jest on opublikowany na stronie internetowej KT z datą 02.09.2013 r. Polska zobowiązała się do prowadzenia prac wytyczonych w planie działalności KT, między innymi do dokumentacji osiągnięć polskiego terminoznawstwa od schyłku XX wieku po czasy współczesne, z uwzględnieniem informacji o:

a) wybitnych terminoznawcach;
b) najważniejszych pracach teoretycznych (w tym monografii, dysertacji itp.);
c) ogólnonaukowych i branżowych słownikach terminologicznych;
d) terminologicznych organizacjach i centrach badawczych;
e) kursach specjalistycznych, podręcznikach i poradnikach z zakresu terminologii;
f) konferencjach, seminariach itp. z tej dziedziny, zwłaszcza cyklicznych.

W roku 2015 oraz na początku 2016 trwało jeszcze kompletowanie składu polskiej delegacji do KT, dokumentacja osiągnięć kandydatów itp.

W 2016 roku ukazały się drukiem w polskich czasopismach naukowych („Rocznik Slawistyczny”, Komunikacja Specjalistyczna oraz Studia Ucrainica Varsoviensia) sprawozdania z posiedzenia Komisji Terminologicznej i konferencji terminologicznej w Kijowie, pióra E. Wolnicz-Pawłowskiej.

Od 2015 r. kompletowano materiały do tomu, poświęconego współczesnej terminologii w Polsce na tle światowym, planowanej w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (IKSI WLS UW); redaktorem tomu jest prof. Sambor Grucza i dr Marta Małachowicz (członek KT). Do tej publikacji artykuł o historii działalności Komisji Terminologicznej przy MKS złożyli prof. S. Gajda i prof. W. Iwaszczenko (na język polski przełożyła z ukraińskiego E. Wolnicz-Pawłowska). Drugi artykuł do tegoż tomu, na temat standaryzacji nazw geograficznych, napisała E. Wolnicz-Pawłowska. Autorem kolejnego artykułu, dotyczącego działalności Komitetu Technicznego ISO TC 37, zajmującego się m.in. normalizacją terminologii, oraz jego odpowiednika w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, jest M. Górnicz. W 2016 roku przygotowano tom do druku; publikacje przewiduje się w pierwszym półroczu 2017 r.

W dniu 11 maja 2016 r. w Belgradzie miało miejsce drugie w tej kadencji posiedzenie Komisji Terminologicznej połączone z ogólnoslawistyczną terminologiczną konferencją naukową (11-13 maja 2016). Na posiedzeniu Polskę reprezentował dr M. Górnicz. W konferencji naukowej – z referatami wzięło udział troje członków KT: dr M. Górnicz, dr M. Małachowicz i prof. E. Wolnicz-Pawłowska (zarazem wszyscy z IKSI UW). Ponadto z IKSI UW uczestniczyła dr B. Zagórska, zaś z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk: dr Paweł Kowalski (z referatem przygotowanym wspólnie z dr Ewa Rudnik-Karwatową, przewodniczącą Komisji Bibliografii Slawistycznej przy MKS). Referaty wygłoszone na konferencji zostały następnie opracowane w postaci artykułów i przesłane do Belgradu; zgodnie z wolą redaktorów tomu za poprawność tekstów pisanych po polsku odpowiada E. Wolnicz-Pawłowska. Obecnie teksty są już po wstępnym ujednoliceniu redakcyjnym i korektach merytorycznych. Szczegółowe sprawozdanie z konferencji terminologicznej w Belgradzie do Rocznika Slawistycznego napisała dr M. Małachowicz. Ukaże się ono zapewne na początku 2017 r.

W Belgradzie ustalono, że następne posiedzenie KT, połączone z międzynarodową konferencją terminologiczną odbędzie się w Warszawie, w maju 2017 r. W związku z tym polscy członkowie MKS podjęli działania organizacyjne. E. Wolnicz-Pawłowska zwróciła się do władz Komitetu Słowianoznawstwa i Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk o zorganizowanie wspólnego posiedzenia Komisji Terminologicznej przy MKS oraz obu Komitetów PAN. Komitet Organizacyjny tworzą ze strony polskiej: prof. Stanisław Gajda (KT, KS i KJ), prof. Wojciech Chlebda (przewodniczący Komitetu Językoznawstwa PAN), prof. Piotr Fast (przewodniczący Komitetu Słowianoznawstwa PAN), a także prof. Dorota Urbanek (sekretarz Komitetu Słowianoznawstwa PAN, reprezentuje też WLS UW) i prof. E. Wolnicz-Pawłowska (KT, KS PAN, WLS UW). W imieniu Komitetu Słowianoznawstwa PAN złożono wniosek o dofinansowanie posiedzenia i konferencji terminologicznej przez Polską Akademię Nauk. Uformowano ponadto Sekretariat Komitetu Organizacyjnego konferencji w składzie: dr M. Małachowicz (KT, IKSI UW), dr M. Górnicz (KT, IKSI UW), dr hab. A. Kozłowska (KT, UKSW), dr Ł. Karpiński (IKSI UW). W 2016 r. zamówiono sale konferencyjne, załatwiono konto bankowe dla wpłat i stronę internetową, opracowano wstępne druki konferencyjne i rozesłano pierwszy list z zawiadomieniem o dacie, miejscu i tematach obrad. Honorową opiekę nad konferencja naukową objęli: prof. Sambor Grucza (Dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW), prof. Janusz Lipkowski (Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego), prof. Andrzej Markowski (Przewodniczący Rady Języka Polskiego).

Od pierwszego posiedzenia KT dyskutowano nad stworzeniem elektronicznej bazy danych bibliograficznych z terminoznawstwa słowiańskiego od lat dziewięćdziesiątych XX w. do czasów współczesnych (zwłaszcza monografii teoretycznych i słowników). W związku z tym zadaniem KT prof. E. Wolnicz-Pawłowska zwróciła się do dr Marka Łukasika z Akademii Pomorskiej w Słupsku (a dawniej pracownika IKSI), z propozycją współpracy, ze względu na jego osiągnięcia naukowe w dziedzinie terminografii. Dr M. Łukasik zorganizował grupę młodych badaczy (Marzena Łukasik, Dominika Nowacka, Mateusz Żbikowski) do spraw opracowania bibliografii słowników terminologicznych z przełomu XX i XXI w. W 2016 r. opracowali oni wstępnie ponad 1360 pozycji w opracowaniu Polska praktyka terminograficzna. Tradycyjne słowniki specjalistyczne (1980-2016). Opracowanie pod redakcją Marka Łukasika liczy 143 strony i wstępną analizę terminograficzną. Pogłębione wyniki analizy zostaną przedstawione na zapowiadanej konferencji terminologicznej w maju w Warszawie.

W Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego dr Łukasz Karpiński ukończył rozprawę habilitacyjną na temat systemów leksykalno-komunikacyjnych. Ten wychowanek prof. J. Lukszyna omawia w swojej pracy m. in. takie zagadnienia, jak analiza terminologiczna, modułowa klasyfikacja terminologii, pole terminologiczne, paradygmat terminologiczny. Rozprawa jest już po recenzjach, ukaże się drukiem w 2017 r.

Ewa Wolnicz-Pawłowska