ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів

08.06.2017


Zamysłem publikacji Polskie i europejskie nurty terminologiczne jest przedstawienie dorobku polskiej terminologii w kontekście europejskich i światowych dokonań w tej dziedzinie. Pierwsza część Polska szkoła terminologii oraz część druga Europejskie nurty terminologiczne poświęcone są właśnie tym zagadnieniom. Część trzecia Instytucjonalna działalność terminologiczna przedstawia wybrane aspekty praktycznej działalności terminologicznej w poszczególnych krajach i instytucjach. Językami publikacji są język polski i angielski. Autorzy reprezentują zarówno środowisko akademickie, jak i krajowe lub branżowe służby terminologiczne.

Terminologia jako dyscyplina naukowa rozwinęła różnorodne koncepcje terminu, jej potencjał aplikatywny jest ogromny, a perspektywy rozwoju są szerokie biorąc pod uwagę współczesne możliwości technologiczne. Redaktorzy monografii wyrażają nadzieję, że oprócz prezentacji dorobku współczesnych badań terminologicznych niniejsza publikacja przyczyni się do wzrostu świadomości wagi prac terminologicznych w Polsce i za granicą.

***

Замыслом публикации Польские и европейские терминологические исследования является представление достижений польской терминологии в контексте европейских и мировых исследований в данной области. Первая глава Польская терминологическая школа и глава вторая Европейские направления в исследовании терминологии посвящены этим вопросам. Глава третья Институциональная терминологическая деятельность знакомит с избранными аспектами практической терминологической деятельности в отдельных странах и учреждениях. Языки публикации это польский и английский. Авторами являются представители как академической среды, так и государственных или отраслевых терминологических служб.

Терминология как научная дисциплина выработала разные концепции термина, ее прикладной потенциал огромный, а перспективы развития крупные учитывая современные технологические возможности. Редакторы монографии выражают надежду, что, кроме презентации достижений современной терминологии, настоящая публикация повлияет на увеличение осведомленности о потребности в терминологической деятельности в Польше и за рубежом.

Witryna serii Studi@ Naukowe: 

Веб-сайт серии Studi@ Naukowe: 

http://www.sn.iksi.uw.edu.pl/en/home


PDF publikacji w otwartym dostępie: 

PDF публикации в открытом доступе:

http://www.sn.iksi.uw.edu.pl/documents/7732735/0/SN+38+M.+Ma%C5%82

achowicz%2C%20S.Grucza%2C%20Polskie+i+europejskie+nurty+terminologiczne.pdf
НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ