ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів

30.11.2018
У листопаді 2018 р. вийшов другий випуск Вісника Термінологічної комісії при МКС (Vìsnik Termìnologìčnoï komìsìï pri Mìžnarodnomu komìtetì slavìstìv = Vestnik Terminologičeskoj komissii pri Meždunarodnom komitete slavistov = Bulletin of the Terminology Commission under the International Committee of Slavonic Scholars http://vtk.term-in.net/, який містить: доповіді членів ТК МКС, виголошені на тематичному блоці та під час робочого засідання Комісії на ХVI Міжнародному з’їзді славістів, що проходив у Белграді 20 – 27 серпня 2018 р.; огляди й хроніки, приурочені цій події.
Відкриває випуск звіт про діяльність Комісії в 2013 – 2018 рр. (В. Іващенко), який було виголошено й затверджено на засіданні Комісії 23 серпня.
Перший розділ відбиває проблематику тематичного блоку Категорія багатозначності в теорії і практиці слов'янської термінографії, що його було підготовлено й проведено в межах з’їзду 21 серпня – доповіді С. Гриньова, В. Іващенко, В. Щербіна, В. Йовановича, Л. Ричкової.
Другий розділ присвячено питанням кодифікації, правопису, стандартизації національних термінологій, які обговорювалися на засіданні Комісії 23 серпня – доповіді К. Любецької, К. Льюїса, та спеціально підготовлений для цієї рубрики матеріал М. Гурніча.
Третій розділ знайомить із роботою ТК МКС на ХVI Міжнародному з’їзді славістів (хроніка В. Йовановича), яка заявила про себе тематичним блоком, секційним (Термінологія і термінографія) та робочим засіданнями. У ньому представлено також: дискусію Л. Худечек на тематичному блоці; рецензії К. Льюїса на збірник наукових праць Slovenska terminologija danas (2017), Л. Ричкової на колективну монографію Слов'янське термінознавство кінця ХХ - початку ХХІ століть (2018), що стали результатом спільної роботи членів Комісії впродовж 2014 – 2017 рр.; рецензію Р. Левушкіної на монографію Ю. Сложенікіної Основы терминологии. Лингвистические аспекты теории термина (2018).

Вікторія Іващенко

Файл -

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ