ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів

29.03.2016


Тематика XVI међународног конгреса слависта у Београду 2018. г.
с допунама унетим на заседању МКС у Прагу 31. августа 2015, 
усвојена на састанку Председништва МКС у Београду 3. децембра 2015. године


На XVI међународном конгресу слависта у Београду 2018. године предвиђене су четири секције:

1. Језик
2. Књижевност, култура, фолклор 
3. Питања славистике
4. Специјалне теме Конгреса

1. ЈЕЗИК

1.1. Етимологија и упоредно-историјска истраживања словенских језика
1.1.1. Порекло прасловенског језика
1.1.1.1. Питања интеракције прасловенског језика с прабалтичким језиком 
1.1.1.2. Прасловенски језик и његови дијалекти
1.1.1.3...
1.1.2. Словенска глотогенеза
1.1.2.1. Утицај несловенских језика и језичких група на развој словенских језика 
1.1.2.2...
1.1.3. Старословенски и црквенословенски језик
1.1.3.1. Утицај старословенског и црквенословенског језика на формирање словенских књижевних језика
1.1.3.2...
1.1.4. Етимологија

1.2. Историја словенских језика
1.2.1. Историјска граматика словенских језика
1.2.2. Историјска семантика и лексикологија словенских језика
1.2.3. Развој словенских језика в условима језичког контакта
1.2.4. Узајамни однос националних књижевних језика и народних дијалеката у различитим историјским периодима

1.3. Диалектологија словенских језика
1.3.1. Словенска лингвогеографија
1.3.2. Ареалогија
1.3.3. Савремени словенски дијалекти, стање њихове очуваности: виталност, динамика, редукција
1.3.4. Структура савремених словенских дијалеката: акцентологија, граматика, лексичка структура
1.3.5. Дијалекатска лексикографија и лексикологија
1.3.6. Језик града
1.3.7. Историја развоја словенских дијалеката
1.3.8. Периферни дијалекти словенских језика и контакти с несловенским језицима 
1.3.9. Дијалекатска интерференција
1.3.10.  Информатички дијалекатски фондови
1.3.11.  Ономастика
1.3.11.1. Етимологија ојконима, хидронима, оронима 
1.3.11.2. Ономастичка лексикографија.
1.3.11.3. Картографисање словенског ономастичког простора 
1.3.11.4. Онимска ареалогија
1.3.11.5. Међусловенске онимске везе 
1.3.11.6...

1.4. Граматика савремених словенских књижевних језика
1.4.1. Фонетско-фонолошке и прозодијске карактеристике словенских језика
1.4.2. Акцентологија словенских језика
1.4.3. Системскограматичке особине словенских језика (морфологија, творба речи, синтакса)
1.4.4. Теоријски и методолошки аспекти граматичких проучавања словенских језика 
1.4.5. Међусловенске језичке интерференције и граматички међуоднос словенских и несловенских језика

1.5. Семантика, прагматика и стилистика савремених словенских језика
1.5.1. Семантичка питања словенских језика на свим нивоима лингвистичке анализе 
1.5.2. Лексика словенских језика и лексички односи
1.5.3. Лексикографија словенских језика
1.5.3.1. Онлајн речници словенских језика
1.5.4. Фразеологија словенских језика
1.5.5. Лингвистика текста и/или дискурс анализа
1.5.6. Лингвистичка и функционална стилистика словенских језика
1.5.7. Прагматичка истраживања у словенским језицима
1.5.8. Теоријски и методолошки аспекти семантичких/стилистичких/прагматичких проучавања словенских језика
1.5.9. Међусловенске језичке интерференције и семантички/стилистички/прагматички међуоднос словенских и несловенских језика
1.5.10. Словенска терминологија и терминографија
1.5.11. Конфронтационо проучавање савремених словенских језика

1.6. Интердисциплинарна истраживања словенских језика
1.6.1. Социолингвистика 
1.6.2. Језичка политика.
1.6.2.1. Национални (словенски) програми језичке политике
1.6.2.2. Језичка и образовна политика Европске уније и учење словенских језика као страних
1.6.2.3. Мултилингвизам
1.6.2.4...
1.6.3. Психо- и неуролингвистика 
1.6.4. Лингвокултурологија
1.6.5. Етнолингвистика
1.6.6. Типологија
1.6.7. Рачунарска лингвистика.
1.6.8. Корпусна лингвистика.
1.6.9. Интернет-ресурси словенских језика 
1.6.10. Глотодидактика

1.7. Стандардизација и норма словенских језика
1.7.1. Проблеми нормирања словенских стандардних језика 
1.7.2. Питања правописа и графематике
1.7.3. Развој стандарднојезичких норми
1.7.4. Иновације у стандарднојезичким нормама
1.7.5. Интернет-комуникација и проблеми савремене норме у словенским језицима 
1.7.6. Словенски књижевни микројезици, питања формирања, функционалног развоја и стандардизације

2. КЊИЖЕВНОСТ, КУЛТУРА, ФОЛКЛОР

2.1. Интердисциплинарна истраживања словенских књижевности
2.1.1. Текстолошка истраживања словенских књижевности
2.1.2. Дигитализовани продукти
2.1.3. Интеракција словенских књижевности с несловенским
2.1.4. Словенски језици и културе у доба информационих технологија
2.1.5. Словенске књижевности и културе у компаративној, интерлитерарној и интеркултуралној перспективи

2.2. Развој словенске писмености
2.2.1. Словенска писменост у различитим етапама свог развоја
2.2.2. Писмена традиција Ћирила и Методија и њена рецепција у словенским књижевностима
2.2.3. Нова издања споменика словенске писмености

2.3. Словенске књижевности и средњовековље
2.3.1. Поетика средњовековне књижевности
2.3.2. Жанрови средњовековне књижевности
2.3.3. Узајамне везе словенских књижевности и култура у средњем веку

2.4. Историја словенских књижевности и развој теоријско-методолошких знања
2.4.1. Стилске формације у словенским књижевностима
2.4.2. Жанрови у словенским књижевностима
2.4.3. Теорија, историја стиха и упоредна словенска метрика
2.4.4. Kњижевне традиције и словенске књижевности данас
2.4.5. Узајамне везе и додири словенских књижевности и култура
2.4.6. Теоријски аспекти проучавања савремених словенских књижевности

2.5. Преводи словенских књижевности као културни трансфери
2.5.1. Словенски и међусловенски преводи
2.5.2. Процес превођења: лингвистичке и књижевне трансмисије културних знакова 
2.5.3. Превод и наслеђе антике, византијске, јудеохришћанске и исламске традиције у словенским књижевности и културама
2.5.4. Превод као чинилац филозофске, религијске и политичке мисли Словена

2.6. Књижевноисторијско знање, књижевна критика и публицистика
2.6.1. Периодика у словенским књижевностима и културама: посредник, показатељ поетичких промена, стилских епоха, жанрова
2.6.2. Деканонизација и реконструкција (националне) књижевне историје
2.6.3. Публицистика и медији: релативизација/афирмација културног и књижевног идентитета
2.6.4. Вредности и (словенска) књижевна критика

2.7. Словенске књижевности религија филозофија политика култура
2.7.1. Филозофска, религиозна и политичка мисао Словена
2.7.2. Наслеђа антике, византијске и јудеохришћанске традиције у словенским књижевностима и културама
2.7.3. Дијалог ИстокЗапад у словенским књижевностима и културама
2.7.4. Проблеми узајамне рецепције националних култура
2.7.5. Славистика и националне идеологије у словенским земљама

2.8. Словенске књижевности и културно наслеђе у ХХI веку
2.8.1. Европеизација/глобализација и словенске књижевности
2.8.2. Интеркултурна и интерлитерарна прожимања словенских књижевности и култура 
2.8.3. Књижевне и културне утопије“ – панславизам данас
2.8.4. Славистика и проблеми (пост)колонијализма у савременом свету
2.8.5. Проблем егзила/азила/(е)миграција у словенским књижевностима и културама 
2.8.6. Ми и други (с антрополошког и социјалног аспекта) у словенским књижевностима и културама
2.8.7. Европске књижевне и културне парадигме и словенске књижевности и културе 
2.8.8. Књижевност словенских дијаспора

2.9. Словенски фолклор, фолклористика и митологија у интернационалном контексту
2.9.1. Словенски фолклор и друге етнокултурне традиције
2.9.2. Сакупљачи и истраживачи фолклора славистичке оријентације
2.9.3. Митолошке основе фолклора  
2.9.4. Реч и обред
2.9.5. Опште и регионално у фолклору  
2.9.6. Жанрови живогфолклора данас  
2.9.7. Текстологија фолклора
2.9.8. Фолклор и књижевност
2.9.9. Савремени фолклор; постфолклор

3. ПИТАЊА СЛАВИСТИКЕ

3.1. Историја славистике
3.1.1. Славистичке школе и њихов допринос лингвистици и науци о књижевности  
3.1.2. Славистика из перспективе историје школства и педагошких идеја
3.1.3. Славистика у XX веку: правци, контроверзе и наслеђе
3.1.4. Великани славистике: нови погледи на наслеђе истакнутих слависта
3.1.5. Јубилеји и годишњице:
3.1.5.1. Николај Костомаров и Пантелејмон Кулиш у историји културе Словена (поводом 200-годишњице украјинских научника и писаца)
3.1.5.2...
3.1.6. Преглед историографије славистике у националним центрима

3.2. Теорија и методологија славистике
3.2.1. Традиција и иновација у методологији славистике  
3.2.2. Славистика и нове научне парадигме у хуманистици  
3.2.3. Славистика у компаративној перспективи
3.2.4. Славистика и студије културе
3.2.5. Ужи и шири приступ славистици
3.2.5.1. историјске, друштвене и економске прилике у словенским земљама као предмет славистичких истраживања
3.2.5.2...
3.2.6. Славистика и интердисциплинарна истраживања

3.3. Перспективе славистике
3.3.1. Правци развоја славистике у XXI веку  
3.3.2. Славистика и глобализациони процеси  
3.3.3. Словенски свет ван граница Европе

3.4. Теоријско-методолошки аспекти проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура
3.4.1. Методолошки проблеми и перспективе високошколске наставе словенских језика, књижевности и култура
3.4.2. Правци развоја савремених истраживања наставе словенских језика, књижевности и култура

4. СПЕЦИЈАЛНЕ ТЕМЕ КОНГРЕСА

4.1. Двеста година Српског рјечника Вука Стефановића Караџића и Вуков значај у славистици
4.2. Александар Белић у историји славистике
4.3. 1918. година и развој словенских језика и књижевности и њиховог проучавања 


***

Тематика XVI Международного съезда славистов в Белграде 2018 г. 
с учетом дискуссии на заседании МКС в Праге 31 августа 2015 г.
утвержденная на заседании Президиума МКС в Белграде 3 декабря 2015 г.


На XVI Международном съезде славистов в Белграде в 2018 г. предусмотрены четыре секции:

1. Язык.
2. Литература, культура, фольклор.
3. Вопросы славистики.
4. Специальные темы Съезда. 

1. ЯЗЫК.


1.1. Этимология и сравнительно-исторические исследования славянских языков.
1.1.1. Происхождение праславянского языка.
1.1.1.1. Вопрос взаимодействия праславянского языка с прабалтийским языком.
1.1.1.2. Праславянский язык и его диалекты.
1.1.1.3…
1.1.2. Славянский глоттогенез.
1.1.2.1. Влияние неславянских языков и языковых групп на развитие славянских языков.
1.1.2.2…
1.1.3.Старославянский и церковнославянский язык.
1.1.3.1. Влияние старославянского и церковнославянского языков на формирование славянских литературных языков.
1.1.3.2…
1.1.4. Этимология.

1.2. История славянских языков.
1.2.1. Историческая грамматика славянских языков.
1.2.2. Историческая семантика и лексикология славянских языков.
1.2.3. Развитие славянских языков в условиях языкового контакта.
1.2.4. Взаимоотношения национальных литературных языков и народных диалектов в разные периоды истории.

1.3. Диалектология славянских языков.
1.3.1. Славянская лингвогеография.
1.3.2. Ареалогия.
1.3.3. Современные славянские диалекты, состояние их сохранения: витальность, динамика, редукция.
1.3.4. Структура современных славянских диалектов: акцентология, грамматика, лексический состав.
1.3.5. Диалектная лексикография и лексикология.
1.3.6. Язык города.
1.3.7. История развития славянских диалектов.
1.3.8. Периферийные диалекты славянских языков и контакты с неславянскими языками.
1.3.9. Диалектная интерференция.
1.3.10. Информационные диалектные фонды.
1.3.11. Ономастика.
1.3.11.1. Этимология ойконимов, гидронимов, оронимов.
1.3.11.2. Ономастическая лексикография.
1.3.11.3. Картографирование славянского ономастического пространства.
1.3.11.4. Онимная ареалогия.
1.3.11.5. Межславянские онимные связи.
1.3.11.6…

1.4. Грамматика современных славянских литературных языков.
1.4.1. Фонетико-фонологические и просодические характеристики славянских языков.
1.4.2. Акцентология славянских языков.
1.4.3. Особенности грамматических систем славянских языков (морфология, словообразование, синтаксис).
1.4.4. Теоретические и методологические аспекты изучения грамматики славянских языков.
1.4.5. Межславянская языковая интерференция и связи славянских и неславянских языков в сфере грамматики.

1.5. Семантика, прагматика и стилистика современных славянских языков.
1.5.1. Вопросы семантики славянских языков на всех уровнях лингвистического анализа.
1.5.2. Лексика славянских языков и системные отношения в лексике.
1.5.3. Лексикография славянских языков.
1.5.3.1. On-line словари славянских языков.
1.5.4. Фразеология славянских языков.
1.5.5. Лингвистика текста и/или дискурсивный анализ.
1.5.6. Лингвистическая и функциональная стилистика славянских языков.
1.5.7. Прагматические исследования в славянских языках.
1.5.8. Теоретические и методологические аспекты семантических/стилистических/прагматических исследований славянских языков.
1.5.9. Межславянская языковая интерференция и связи славянских и неславянских языков в сфере семантики, стилистики, прагматики.
1.5.10. Славянское терминоведение и терминография.
1.5.11. Сопоставительное изучение современных славянских языков.

1.6. Интердисциплинарные исследования славянских языков.
1.6.1. Социолингвистика.
1.6.2. Языковая политика.
1.6.2.1. Национальные (славянские) программы языковой политики.
1.6.2.2. Языковая политика и образовательная политика Евросоюза и изучение славянских языков как иностранных.
1.6.2.3. Многоязычие.
1.6.2.4…
1.6.3. Психо- и нейролингвистика.
1.6.4. Лингвокультурология.
1.6.5. Этнолингвистика.
1.6.6. Типология.
1.6.7. Компьютерная лингвистика.
1.6.8. Корпусная лингвистика.
1.6.9. Интернет-ресурсы славянских языков.
1.6.10. Глоттодидактика.

1.7. Стандартизация и норма славянских языков.
1.7.1. Проблемы нормирования славянских языков.
1.7.2. Вопросы правописания и графематики.
1.7.3. Развитие норм литературного языка.
1.7.4. Инновации в нормах литературного языка.
1.7.5. Интернет-коммуникация и проблемы современной нормы в славянских языках.
1.7.6. Славянские литературные микроязыки, вопросы формирования, функционального развития и стандардизации.
 

2. ЛИТЕРАТУРА, КУЛЬТУРА, ФОЛЬКЛОР.

2.1. Интердисциплинарные исследования славянских литератур.
2.1.1. Текстологические исследования славянских литератур.
2.1.2. Дигитализированные продукты.
2.1.3. Взаимодействие славянских с неславянскими литературами.
2.1.4. Славянские языки и культуры в эпоху информационных технологий.
2.1.5. Славянские литературы и культуры в сопоставительной, межлитературной и интеркультуральной перспективе

2.2. Развитие славянской письменности.
2.2.1. Славянская письменность на различных этапах ее развития.
2.2.2. Письменная традиция Кирилла и Мефодия и ее рецепция в славянских литературах.
2.2.3. Новые издания памятников славянской письменности.

2.3. Славянские литературы и средневековье.
2.3.1. Поэтика средневековой литературы.
2.3.2. Жанры средневековой литературы.
2.3.3. Взаимосвязи славянских литератур и культур в средние века.

2.4. История славянских литератур и развитие теоретико-методологических знаний.
2.4.1. Стилистические формации в славянских литературах.
2.4.2. Жанры в славянских литературах.
2.4.3. Теория, история стиха и сравнительная славянская метрика.
2.4.4. Литературные традиции и славянские литературы сегодня.
2.4.5. Взаимосвязи и контакты славянских литератур и культур.
2.4.6. Теоретические аспекты исследования современных славянских литератур. 

2.5. Переводы славянских литератур как культурный трансфер.
2.5.1. Славянский перевод и межславянские переводы.
2.5.2. Процесс перевода: лингвистические и иные особенности передачи культурных кодов.
2.5.3. Перевод и наследие античности, византийской, иудеохристианской и исламской традиции в славянских литературах и культурах.
2.5.4. Перевод как составляющая философской, религиозной и политической мысли славян.

2.6. Литературно-историческое знание, литературная критика и публицистика.
2.6.1. Периодика в славянских литературах и культурах: посредник, показатель изменений в поэтике, стилистических эпохах, жанрах.
2.6.2. Деканонизация и реконструкция (национальной) истории литературы.
2.6.3. Публицистика и СМИ: релятивизация/аффирмация культурной и литературной идентичности.
2.6.4. Ценности и (славянская) литературная критика.

2.7. Славянские литературы – религия – философия – политика – культура.
2.7.1. Философская, религиозная и политическая мысль славян.
2.7.2. Наследие античности, византийской и иудео-христианской традиции в славянских литературах и культурах.
2.7.3. Диалог Восток – Запад в славянских литературах и культурах.
2.7.4. Проблемы взаиморецепции славянских культур.
2.7.5. Славистика и национальные идеологии в славянских странах.

2.8. Славянские литературы и культурное наследие в ХХI веке.
2.8.1. Европеизация/глобализация и славянские литературы.
2.8.2. Взаимопроникновение славянских литератур и культур.
2.8.3. Литературные и культурные «утопии» – панславизм сегодня.
2.8.4. Славистика и проблемы (пост)колониализма в современном мире.
2.8.5. Проблема беженства/высылки/(э)миграции в славянских литературах и культурах.
2.8.6. Мы и другие (в антропологическом и социальном аспекте) в славянских литературах и культурах.
2.8.7. Европейские литературные и культурные парадигмы и славянские литературы и культуры.
2.8.8. Литература славянских диаспор.

2.9. Славянский фольклор, фольклористика и мифология в интернациональном контексте.
2.9.1. Славянский фольклор и иные этнокультурные традиции.
2.9.2. Собиратели и исследователи фольклора, внесшие вклад в славистику.
2.9.3. Мифологические основы фольклора.
2.9.4. Слово и обряд.
2.9.5. Общее и региональное в фольклоре.
2.9.6. Жанры «живого» фольклора сегодня.
2.9.7. Текстология фольклора.
2.9.8. Фольклор и литература.
2.9.9. Современный фольклор; постфольклор.

 

3. ВОПРОСЫ СЛАВИСТИКИ.

3.1. История славистики.
3.1.1. Славистические школы и их вклад в лингвистику и литературоведение.
3.1.2. Славистика в аспекте истории образования и педагогических идей.
3.1.3. Славистика в ХХ веке: направления, противоречия и наследие.
3.1.4. Корифеи славистики: новые взгляды на наследие выдающихся славистов.
3.1.5. Юбилеи и годовщины:
3.1.5.1. Николай Костомаров и Пантелеймон Кулиш в истории культуры славян (к 200-летию этих украинских ученых и писателей).
3.1.5.2…
3.1.6. Обзор историографии славистики в национальных центрах.

3.2. Теория и методология славистики.
3.2.1. Традиция и инновация в методологии славистики.
3.2.2. Славистика и новые научные парадигмы в гуманитаристике.
3.2.3. Славистика в сопоставительном аспекте.
3.2.4. Славистика и изучение культуры.
3.2.5. Славистика в узком и широком смысле
3.2.5.1. Исторические, социальные и экономические обстоятельства славянских стран как предмет славистических исследований.
3.2.5.2…
3.2.6. Славистика и интердисциплинарные исследования.

3.3. Перспективы славистики.
3.3.1. Направления развития славистики в XXI веке.
3.3.2. Славистика и процессы глобализации.
3.3.3. Славянский мир за пределами Европы.

3.4. Теоретико-методологические аспекты изучения и преподавания славянских языков, литератур и культур.
3.4.1. Методологические проблемы и перспективы преподавания славянских языков, литератур и культур в вузах.
3.4.2. Направления современных исследований в области преподавания славянских языков, литератур и культур.
 

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ СЪЕЗДА.
4.1. Двести лет словарю «Српски рјечник» Вука Стефановича Караджича и значение его автора в славистике.
4.2. Александр Белич в истории славистики.
4.3. 1918 г. и развитие славянских языков и литератур и их научных исследований.
  

Файл -
Файл -

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ