ТЕРМИНОЛОШКА КОМИСИЈА
при Међународном комитету слависта

*Antun Patrik Halonja


Голонья+.png

Prerani odlazak stručnjaka za računalno nazivlje

Antun Patrik Halonja  

(Dubrovnik, 11. ožujka  1971 . – Zagreb, 1. veljače 2016.)


Dana 1. veljače 2016. godine u 45. godini života nakon duge bolesti umro je naš dragi kolega Antun Patrik Halonja, viši znanstveni suradnik u Odjelu za opće i računalno jezikoslovlje Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Antun je čitav svoj radni vijek posvetio proučavanju računalnoga jezikoslovlja, jezičnih tehnologija, terminologije, računalnoga nazivlja i žargona. Ovdje ćemo se prisjetiti naše suradnje s dragim prijateljem i kolegom Antunom Patrikom Halonjom te podsjetiti na velik doprinos koji je Antun dao računalnomu nazivlju. Antuna smo upoznale 1997. kao mladoga novaka koji je došao u podrumske prostorije Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje na Strossmayerovu trgu. Odmah smo se sprijateljili jer smo imali zajedničku temu i interes: nazivlje.
Temelj naše suradnje bilo je računalno nazivlje, a Antun Halonja čitav je svoj radni vijek posvetio proučavanju računalnoga nazivlja i žargona. Diplomirao je opću lingvistiku, opću informatologiju i bibliotekarstvo s diplomskim radovima Strojna obrada korpusa i analiza višeznačnosti i Web-stranice knjižnica za djecu i mladež. Magistrirao je s temom Priprema i obrada korpusa hrvatskih pričaonica i mrežnih novina. Milica Mihaljević bila je Antunu prva institutska mentorica i mentorica za doktorat. Antun je doktorirao 2006. godine s temom Hrvatski računalni žargon. (povjerenstvo Bernardina Petrović, predsjednica povjerenstva, Milica Mihaljević, mentorica, i Damir Boras, član povjerenstva). Disertacija Antuna Halonje prvi je pokušaj da se lingvistički opiše jedan stručni žargon te da se on usporedi sa standardnojezičnim nazivljem iste struke. U radu se problemu žargona pristupa s više aspekata: s općelingvističkoga, sociolingvističkoga, kontrastivnoga (s jedne se strane uspoređuje hrvatski i engleski računalni žargon, a s druge hrvatski računalni žargon sa žargonima ostalih, u prvome redu slavenskih jezika) i kroatističkoga aspekta. Pri tome se uzima u obzir i teorija funkcionalnih stilova (žargon se uvrštava u razgovorni funkcionalni stil, ali onaj njegov dio koji ne pripada standardnomu jeziku, a proučava se i uporaba žargona u publicističkome funkcionalnom stilu).
Antun i Milica suautori su šest znanstvenih članaka o računalnome nazivlju i knjige Od računalnoga žargona do računalnoga nazivlja, a Antun i Lana suautori su jednoga članka. Antun Halonja autor je i suautor ovih zanimljivih članaka: Nazivi sa sastavnicom e- u hrvatskome jeziku; Novotvorenice u računalnome nazivlju; Računalni nazivi s elementom -wareu hrvatskome i engleskome jeziku; Nacrt za rječnik hrvatskoga računalnog žargona; Nazivlje bežičnih računalnih mreža; Nazivlje računalnih mreža; Jezični problemi u komunikaciji internetom; Problemi obilježavanja elemenata iz stranih jezika u okviru standarda TEI; Složenost terminografske obradbe fitomedicinskoga nazivlja; Usporedba suvremene metode reklamiranja putem interneta s klasičnim metodama reklamiranja; Hacker, cracker i lamer – u čemu je razlika?Računalni nazivi u Novome rječniku stranih riječi Bratoljuba Klaića i Školske knjige. Velika je želja Antuna Halonje bila napisati rječnik računalnoga nazivlja. Predlagao nam je i zajednički rad o računalnome nazivlju u književnoumjetničkome funkcionalnom stilu, planirali smo obraditi i računalno nazivlje u glazbenoj proizvodnji. Nažalost, njegovom preranom smrću mnogi su poslovi i želje ostali neostvareni.
Antun je radio na projektu Hrvatsko strukovno nazivlje – Struna te je kao terminolog i terminograf sudjelovao u izgradnji hrvatskoga nazivlja mnogih struka (Hrvatsko brodostrojasko nazivlje, Hrvatsko matematičko nazivlje, Hrvatsko građevinsko nazivlje, Hrvatsko nazivlje hidraulike i pneumatike suradnik i Hrvatsko pomorsko nazivlje). Budući da je apsolvirao i na studiju teorijske fizike, bio je i najprikladniji urednik knjige Stanka Popovića, Antuna Tonejca i Milice Mihaljević Rječnik kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike materijala, kojemu je Lana bila jedan od recenzenata.
Antun je u časopisu Hrvatski jezik bio urednik rubrike U 2 klika mišem, koja se bavi svijetom računala, novih tehnologija i računalnim nazivljem. Iako već teško bolestan, za tu je rubriku napisao sedam radova: Između računalnoga nazivlja i žargona, Pokloni mi svoj selfie (s Lanom Hudeček); Umjereno oblačno računalstvo; Gadgeti i widgeti: pametne spravice i male aplikacije; Anarhija u kiberprostoru; Hardver nije samo tvrdi disk; Postanak nekih računalnih imena i naziva. Pratio je rad na mrežnim stranicama Bolje je hrvatski (bolje.hr). Na tim se stranicama nalaze prijedlozi hrvatskih zamjena za anglizme koji su neprilagođeni ušli u uporabu u hrvatskome jeziku. S pomoću interaktivnoga sučelja na tim stranicama korisnici su se mogli obratiti urednicima s vlastitim prijedlozima zamjene za neprilagođene riječi. Antun se redovito javljao sa svojim prijedlozima hrvatskih zamjena za anglizme u računalnome nazivlju te potaknuo obradu mnogih računalnih naziva.
Osim što je bio izvrstan stručnjak i poznavatelj računalnoga jezikoslovlja i računalnoga nazivlja, Antun je bio izvrstan kolega i prijatelj. Svima je uvijek rado pomagao pri svakome računalnome problemu, a kad smo pri lekturi ili pisanju vlastitoga teksta imali problem s kojim računalnim nazivom, uvijek je postojao džoker „Zovi Antuna”. Antun će nam svima nedostajati i kao stručnjak i veliki poznavatelj računalnoga nazivlja i kao dragi kolega i prijatelj.


Bibliografija radova  Antuna Halonje

Knjiga:

 • Halonja, Antun; Mihaljević, Milica 2012. Od računalnoga žargona do računalnoga nazivlja. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb.

       Radovi
 • Halonja, Antun 2015. Postanak nekih računalnih imena i naziva. Hrvatski jezik 2/4. 24–27.
 • Halonja, Antun 2015. Anarhija u kiberprostoru. Hrvatski jezik 2/1. 21–22.
 • Halonja, Antun 2015. Hardver nije samo tvrdi disk. Hrvatski jezik 2/1. 22–24.
 • Halonja, Antun; Mihaljević, Milica. 2014. Računalni nazivi u Novome rječniku stranih riječi Bratoljuba Klaića i Školske knjige. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 40/2. 289–308.
 • Halonja, Antun. 2014. Između računalnoga nazivlja i žargona. Hrvatski jezik 1/1. 25–29.
 • Halonja, Antun; Hudeček, Lana. 2014. Pokloni mi svoj selfie. Hrvatski jezik 1/2. 26–28.
 • Halonja, Antun. 2014. Umjereno oblačno računalstvo. Hrvatski jezik 1/3. 27–29.
 • Halonja, Antun. 2014. Gadgeti i widgeti: pametne spravice i male aplikacije. Hrvatski jezik 1/4. 25–27.
 • Barbarić, Vuk-Tadija; Halonja Antun. 2013. Problemi obilježavanja elemenata iz stranih jezika u okviru standarda TEI. Filologija 58. 1–17.
 • Halonja, Antun; Mihaljević, Milica 2012. Nazivi sa sastavnicom e- u hrvatskome jeziku Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 38/1. 55–86.
 • Halonja, Antun; Mihaljević, Milica 2012. Novotvorenice u računalnome nazivlju. Jezik 59/3. 87–94.
 • Halonja, Antun; Mihaljević, Milica 2009. Računalni nazivi s elementom -ware u hrvatskome i engleskome jeziku. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 35. 111–139.
 • Halonja, Antun 2008. Nacrt za rječnik hrvatskoga računalnog žargona. Filologija 50. 13–37.
 • Halonja, Antun; Mihaljević, Milica 2006. Nazivlje bežičnih računalnih mreža. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 32. 87–108.
 • Halonja, Antun; Milković, Alen. 2005. Hacker, cracker i lamer – u čemu je razlika? Jezik u društvenoj interakciji – zbornik radova. Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku. Zagreb – Rijeka. Str. 205-213.
 • Halonja Antun; Mihaljević, Milica. 2003. Nazivlje računalnih mreža. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje29. 87–101.
 • Kovačević, Barbara; Halonja, Antun. 2001. Jezični problemi u komunikaciji internetom. Drugi hrvatski slavistički kongres (zbornik radova). Zagreb. Str. 489.-495.
 • Kovačević, Barbara; Halonja, Antun. 1999. Usporedba suvremene metode reklamiranja putem interneta s klasičnim metodama reklamiranja. Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike: zbornik. Str. 285-292.

Lana Hudeček i Milica Mihaljević
Назад

НОВОСТИ  

ОБАВЕШТЕЊА